Ба­на­ни — щит для сер­ця

Які про­ду­кти ва­жли­во вклю­ча­ти до що­ден­но­го ра­ціо­ну чо­ло­ві­ків

Ukrayina Moloda - - Здоров’я - Ле­ся ХОРОЛЬСЬКА

Три­во­жна тен­ден­ція: кіль­кість за­хво­рю­вань на рак і сер­це­во-су­дин­ні не­ду­ги се­ред чо­ло­ві­ків у ві­ці до 35 ро­ків де­да­лі зро­стає. На дум­ку лі­ка­рів, це пов’яза­но з тем­пом жи­т­тя у ве­ли­ко­му мі­сті, хро­ні­чни­ми стре­са­ми, фі­нан­со­вою кри­зою. А та­кож шкі­дли­ви­ми зви­чка­ми, про­бле­ма­ми в осо­би­стих сто­сун­ках. І, зві­сно ж, — не­зба­лан­со­ва­ним хар­чу­ва­н­ням.

Ба­га­тьом не­ду­гам мо­жна за­по­біг­ти, якщо зба­га­ти­ти ра­ціон пев­ни­ми про­ду­кта­ми, пе­ре­ко­на­ні ме­ди­ки. Ска­жі­мо, чу­до­вий вплив на здо­ров’я пред­став­ни­ків силь­ної ста­ті ма­ють мо­ре­про­ду­кти. Іде­ться не тіль­ки про так зва­ні афро­ди­зі­а­ки — про­ду­кти, що спри­я­ють по­тен­ції. Устри­ці, мі­дії, каль­ма­ри, кре­ве­тки ба­га­ті біл­ком і мі­кро­еле­мен­та­ми, зокре­ма цин­ком, який за­по­бі­гає роз­ви­тку ра­ку про­ста­ти. Цинк є та­кож у яло­ви­чи­ні і бо­бо­вих.

Ду­же ба­жа­на в ра­ціо­ні ри­ба, осо­бли­во жир­ні її сор­ти. Ло­сось, т унець, скум­брія, осе­ле­дець, фо­рель, сьом­га мі­стять оме­га-3 жир­ні ки­сло­ти, які до­по­ма­га­ють зни­зи­ти рі­вень хо­ле­сте­ри­ну, за­по­біг ти ра­ку про­ста­ти, а та­кож сти­му­лю­ють кро­во­обіг, по­кра­щу­ють ро­бот у сер­ця та імун­ної си­сте­ми.

Лі­ка­рі ра­дять за­лу­ча­ти до ра­ціо­ну ка­пуст у бро­ко­лі. Во­на мі­стить ре­чо­ви­ни, що за­хи­ща­ють ор­га­нізм від віль­них ра­ди­ка­лів, які про­во­ку­ють роз­ви­ток он­ко­ло­гі­чних не­дуг. Бро­ко­лі ба­га­та ві­та­мі­ном С, бе­та-ка­ро­ти­ном, ка­лі­єм і суль­фо­ра­фа­ном, який має силь­ний про­ти­пу­хлин­ний вплив. До­слі­дни­ки Гар­вард­сько­го уні­вер­си­тет у до­ве­ли, що 5 пор­цій ово­чів сі­мей­ства хре­сто­цві­тних (до яких на­ле­жить бро­ко­лі) на тиждень зни­жу­ють ри­зик роз­ви­тку ра­ку се­чо­во­го мі­ху­ра на 50%.

І не ігно­руй­те ба­на­ни. Їхня со­лод­ка м’якоть ба­га­та на ка­лій, який украй не­об­хі­дний для нор­маль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня нер­во­вої си­сте­ми і сер­ця. Рег уляр­не спо­жи­ва­н­ня цих пів­ден­них пло­дів допоможе зни­зи­ти ри­зик сер­це­во­го на­па­ду.

Фото з сай­та BBC.com.

Ба­на­ни ду­же ко­ри­сні для чо­ло­ві­ків!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.