Ви­гна­ні з раю

Актри­са Га­ли­на Ба­ран­ке­вич ство­ри­ла кон­церт­дра­му про істо­рію лем­ків­сько­го се­ла

Ukrayina Moloda - - Культура - Лю­бов ЗАГОРОВСЬКА

Від­кри­ва­є­ться за­ві­са і чу­ти звук по­їзда, який мчить у не­ві­до­мість. Одра­зу від­чу­ва­єш свист ві­тру, за­ві­рю­ху, чо­мусь стає хо­ло­дно і ось ти вже не в кон­цер­тно­му за­лі, а там, у то­вар­ня­ку, який ви­во­зить не про­сто ці­лі ро­ди­ни, а ці­лі се­ла ту­ди, де їх ні­хто не че­кає. У цих по­їздах і ма­лень­кі ді­ти, і стар­ші лю­ди — три­ває опе­ра­ція з ви­се­ле­н­ня лем­ків­ських ро­дин. Сьо­го­дні ми вже тро­хи зна­є­мо про цей стра­шний зло­чин про­ти укра­їн­сько­го на­ро­ду, але все одно ве­ли­че­зний пласт куль­ту­ри, тра­ди­цій, твор­чо­сті про­сто ви­па­ле­ний із на­шої пам’яті. І пов­ні­стю від­ро­ди­ти йо­го, по­вер­ну­ти вже не­мо­жли­во. Актри­са Іва­но-Фран­ків­сько­го те­а­тру, за­слу­же­на ар­тис­тка Укра­ї­ни Га­ли­на Ба­ран­ке­вич по кра­пли­но­чці зби­рає те, що хоч тро­хи за­ли­ши­ло­ся в пам’яті — лем­ків­ські пі­сні. І її кон­церт — то справ­жня істо­рія лем­ків­сько­го се­ла. На сце­ні спо­ча­тку свя­то і ма­лень­кі ді­ти спу­ска­ю­ться в зал і роз­да­ють гля­да­чам яблу­чка і сли­ви, да­лі за­ли­ця­н­ня, ве­сі­л­ля, ко­ли­ско­ві, від­хід до вій­ська, де­пор­та­ція... Усе це че­рез пі­сню. Чо­му ви­ни­кла по­тре­ба ство­ри­ти та­кий кон­церт-дра­му, го­во­ри­мо із спів­а­чкою.

Га­лю, твоя кон­цер­тна про­гра­ма на­зи­ва­є­ться «Ви­гна­ні з раю», чо­му ти обра­ла са­ме та­ку на­зву?

— На­зва ви­ни­кла де­кіль­ка ро­ків то­му, ко­ли я пи­са­ла соль­ний лем­ків­ський аль­бом «Ви­гна­ні з раю». За­зви­чай з аль­бо­му ви­би­ра­ють одну із зна­ко­вих пі­сень і на­зи­ва­ють нею аль­бом. Для ме­не куль­ту­ра лем­ків, ко­ли я по­ча­ла в неї вни­ка­ти, ви­яви­ла­ся та­кою ба­га­то­гран­ною і без­дон­ною, що ви­ді­ля­ти якусь кон­кре­тну пі­сню я не мо­гла і не хо­ті­ла. В аль­бо­мі зі­бра­ні рі­зно­жан­ро­ві пі­сні: і до ви­гна­н­ня, і пі­сля ви­гна­н­ня. Якось ме­ні ві­до­ма лем­ки­ня Ан­на Кир­пан да­ла текс­ти рі­здвя­них ду­хов­них лем­ків­ських на­спі­вів. І там бу­ла пі­сня про те, як Бог ви­га­няв Ада­ма і Єву з раю. То­ді я по­ду­ма­ла: що та­ке рай для лю­ди­ни?

Для нас рай — не­ви­ди­мий, ми зна­є­мо, що там ду­же до­бре, що там не­має зла, що там ду­ші спо­кій­но. А де на зем­лі на­шій ду­ші най­спо­кій­ні­ше? Зви­чай­но, вдо­ма, бі­ля сім’ї, в те­плій за­ти­шній до­мів­ці. І ко­ли уяви­ти, що в ни­ні­шній час до те­бе в дім мо­же хтось уві­рва­ти­ся і ска­за­ти, що ти тут уже не жи­веш і їдеш, не­зро­зумі­ло ку­ди і на­ві­що... Це стрес, шок, від та­ко­го на мі­сці мо­жна й по­мер­ти одра­зу. То­му рі­дний дім, рі­дна зем­ля і є ра­єм.

Аль­бом ти за­пи­су­ва­ла три ро­ки то­му, кон­церт ро­биш за­раз. Те­ма не від­пу­скає?

— Те­ма три­має і ще біль­ше за­го­стри­ла­ся, адже за­раз по­збав­ле­ні сво­їх до­мі­вок ба­га­то лю­дей на схо­ді кра­ї­ни. По­збав­ле­ні до­мі­вок на­ші жін­ки і чо­ло­ві­ки за­ро­бі­тча­ни, які в по­шу­ках кра­щої до­лі, в на­ма­ган­ні утри­ма­ти сім’ю ку­дись їдуть. Це теж ви­гна­ні з раю лю­ди. Ко­ли ста­ю­ться якісь важ­кі по­дії у кра­ї­ні, те­ма цьо­го аль­бо­му за­го­стрю­є­ться і по­чи­на­єш ро­зу­мі­ти ці пі­сні по-ін­шо­му. Ко­ли по­ча­ли роз­ви­ва­ти­ся в на­шій кра­ї­ні вій­сько­ві по­дії, я про­сто му­си­ла взя­ти до аль­бо­му пі­сню «Кедь ми при­йшла кар­та на­ро­ко­вац», хоч во­на і чо­ло­ві­ча. Але так ме­ні ди­кту­ва­ли жи­т­тя, про­стір, об­ста­ви­ни.

Бі­да, яку пе­ре­жи­ли лем­ки, для те­бе не про­сто зна­йо­ма, а й ро­дин­на?

— Так, моя ба­бу­ся Ган­на Дзю­бин­ська, яка по­мер­ла ві­сім ро­ків то­му, лем­ки­ня, яка в де­ся­ти­рі­чно­му ві­ці пе­ре­жи­ла ці жа­хли­ві по­дії, ко­ли їх то­вар­ня­ком ви­во­зи­ли з рі­дних місць. Пра­ба­бу­ся бу­ла ва­гі­тна п’ятою ди­ти­ною і во­ни їха­ли ли­ше з тим, що всти­гли зі­бра­ти в до­ро­гу. Але пра­дід узяв із со­бою скри­пку і ба­ян. Це ще одне свід­че­н­ня то­го, на­скіль­ки лем­ки бу­ли спів­у­чи­ми і ду­хов­но ба­га­ти­ми лю­дьми, якщо пра­дід, окрім чо­ти­рьох ді­тей і ва­гі­тної дру­жи­ни, віз із со­бою ще й ба­ян і скри­пку. Їх від­ве­зли в Лу­ган­ську область, ді­ти ада­пту­ва­ли­ся, по­ча­ли роз­мов­ля­ти ро­сій­ською. Ко­ли по­чав­ся го­лод, їм вда­ло­ся вте­кти, ви­їха­ти на При­кар­па­т­тя.

На­скіль­ки ва­жли­во про­го­во­рю­ва­ти всі ці сторінки істо­рії сьо­го­дні? І про­го­во­рю­ва­ти на рі­зних рів­нях — у роз­мо­вах, у пі­снях, у філь­мах?

— Те, що ро­би­ться ду­шею, зна­йде сво­го гля­да­ча, слу­ха­ча. У нас є про­бле­ма: ми ма­ло спіл­ку­є­мо­ся на рів­ні дер­жа­ви. Ко­ли ми з ви­ста­вою «На­ція» за кни­гою Ма­рії Ма­ті­ос при­їха­ли на схід, до нас при­йшли мі­сце­ві жи­те­лі, які актив­но до­по­ма­га­ли «опол­чен­цям», і за- пи­та­ли: «Где вы рань­ше были? По­че­му вы не при­е­зжа­ли? Нам не та­кую исто­рию рас­ска­зыва­ли». Ми не при­йшли їх чо­гось учи­ти. Ми їм про­сто по­ка­за­ли ін­ший бік ме­да­лі, те, що пе­ре­жи­ва­ли лю­ди. Нам ду­же по­трі­бний куль­тур­ний, ду­хов­ний обмін. Ко­ли лю­ди при­їжджа­ють сю­ди і ба­чать на­ше Рі­здво, наш Ве­лик­день, як це все ша­ну­є­ться, во­ни ро­зу­мі­ють, чо­му ми так це за­хи­ща­є­мо. Ми ду­же ма­ло спіл­ку­є­мо­ся, але ду­же ба­га­то обу­рю­є­мо­ся і на агре­сію одра­зу від­по­від­а­є­мо агре­сі­єю. Нам усім по­трі­бно зна­хо­ди­ти в со­бі біль­ше лю­бо­ві.

По­трі­бно, щоб лю­ди зна­ли, щоб ро­зумі­ли цю істо­рію, те, що ко­лись лю­ди пе­ре­жи­ва­ли на­ба­га­то гір­ші ча­си. Ми іно­ді скар­жи­мо­ся, що нам за­раз най­гір­ше. Ні, не най­гір­ше, і це тре­ба ці­ну­ва­ти. Я хо­чу по­ка­за­ти жи­т­тя лем­ків, їхній по­бут, ко­ха­н­ня, ве­сі­л­ля. Я хо­чу, аби лю­ди зна­ли ці пі­сні, щоб на­ша куль­ту­ра не за­вер­шу­ва­ла­ся ли­ше «Не­се Га­ля во­ду» чи «Ой на го­рі два дуб­ки». Ми на­ба­га­то ба­га­тші, і єв­ро­пей­ські кра­ї­ни хо­ті­ли б ма­ти та­кі пі­сні, в нас усе це рі­зно­пла­но­ве, рі­зно­жан­ро­ве, і ва­жли­во це де­мон­стру­ва­ти.

На за­вер­ше­н­ня кон­цер­ту Га­ли­на Ба­ран­ке­вич ска­за­ла зі сце­ни, що де­пор­та­цію лем­ків по­трі­бно на дер­жав­но­му рів­ні ви­зна­ти зло­чи­ном про­ти люд­ства, по­трі­бно по­ка­ра­ти всіх, при­че­тних до цьо­го зло­чи­ну. Адже за­раз ду­же ва­жли­во — ви­вчи­ти цей урок, аби стра­шна до­ля лем­ків біль­ше ні­ко­ли не по­вто­ри­ла­ся на на­шій зем­лі.

Фото Іва­но-Фран­ків­сько­го драм­те­а­тру.

«Ви­гна­ні з раю».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.