ДОСЬЄ «УМ»

Ukrayina Moloda - - Культура -

Бо­рис Чи­чи­ба­бін (псев­до­нім — прі­зви­ще ма­те­рі, за па­спор­том — По­лу­шин), по­ет. На­ро­див­ся 9 сі­чня 1923 р. у Кре­мен­чу­ці. До 1930 р. ро­ди­на про­жи­ва­ла в Кі­ро­во­гра­ді, по­тім у се­ли­щі Ро­гань по­бли­зу Хар­ко­ва.

У шкіль­ні ро­ки від­ві­ду­вав лі­те­ра­тур­ний гур­ток, пу­блі­ку­вав свої вір­ші у шкіль­ній та мі­ській га­зе­тах під псев­до­ні­мом Бо­рис-ри­фмач. Біль­шу ча­сти­ну жи­т­тя по­ет про­жив у Хар­ко­ві. У черв­ні 1946 р. Чи­чи­ба­бі­на за­а­ре­шту­ва­ли й за­су­ди­ли за ан­ти­ра­дян­ську агі­та­цію.

Пі­сля май­же дво­рі­чно­го слід­ства (по бе­ре­зень 1948 ро­ку, ко­ли пе­ре­бу­вав у Луб’ян­ці, Бу­тир­ській і Ле­фор­тов­ській в’язни­цях), Чи­чи­ба­бі­на від­пра­ви­ли для від­бу­ва­н­ня п’яти­рі­чно­го стро­ку у Вя­тлаг Кі­ров­ської обла­сті.

1951 рік — по­вер­нув­ся у Хар­ків, пра­цю­вав рі­зно­ро­бом, під­со­бним пра­ців­ни­ком сце­ни в те­а­трі, по­тім за­кін­чив бух­гал­тер­ські кур­си і вла­шту­вав­ся за спе­ці­аль­ні­стю в до­мо­управ­лі­н­ня, по­тім у ван­та­жний ав­то­та­ксо­мо­тор­ний парк.

У 1958 ро­ці з’яв­ля­є­ться пер­ша пу­блі­ка­ція по­е­та в мо­сков­сько­му жур­на­лі «Зна­мя» (під прі­зви­щем По­лу­шин). У Хар­ко­ві в ма­лень­кій кім­на­тці Чи­чи­ба­бі­на на го­ри­щі зби­ра­ю­ться лю­би­те­лі по­е­зії.

У 1963 ро­ці ви­хо­дять дру­ком дві пер­ші збір­ки вір­шів Чи­чи­ба­бі­на. У Мо­скві ви­да­є­ться «Мо­ло­дість», у Хар­ко­ві — «Мо­роз і сон­це».

У сі­чні 1964 р. Чи­чи­ба­бі­ну до­ру­ча­ють ке­рів­ни­цтво лі­те­ра­тур­ною сту­ді­єю при БК пра­ців­ни­ків зв’яз­ку, яку че­рез два ро­ки на не­гла­сну ви­мо­гу КДБ ро­зі­гна­ли.

У 1965 р. у Хар­ко­ві ви­хо­дить збір­ка «Гар­мо­нія», 1968 р. — «Пли­ве Ав­ро­ра». По­тім у 1972 ро­ці з’яви­ла­ся збір­ка йо­го вір­шів у сам­ви­да­ві.

1966—1989 рр. — пра­цю­вав стар­шим май­стром ма­те­рі­аль­но-за­го­ті­вель­ної слу­жби (по-про­сто­му — ра­хів­ни­ком) хар­ків­сько­го трам­вай­но-тро­лей­бу­сно­го управ­лі­н­ня.

У 1973 р. Чи­чи­ба­бі­на ви­клю­ча­ють зі Спіл­ки пи­сьмен­ни­ків СРСР. (По­нов­лять у 1987-му).

1990 р. за ви­да­ну вла­сним ко­штом книж­ку «Дзвін» Чи­чи­ба­бі­на бу­ло удо­сто­є­но Дер­жав­ної пре­мії СРСР. По­ет стає уча­сни­ком ро­бо­ти то­ва­ри­ства «Ме­мо­рі­ал», дає інтерв’ю, здій­снює по­їзд­ки в Іта­лію, Ізра­їль.

Пі­шов в ін­шо­світ 15 гру­дня 1994 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.