Фар­то­ва аре­на, успі­шні лі­де­ри

Но­вий етап ро­бо­ти на чо­лі збір­ної Укра­ї­ни Ан­дрій Шев­чен­ко роз­по­чав з пе­ре­мо­ги над сло­ва­ка­ми

Ukrayina Moloda - - Футбол - Гри­го­рій ХАТА

Збір­ній Сло­вач­чи­ни — су­пер­ни­ку, ма­тчем з яким укра­їн­ські фут­бо­лі­сти ми­ну­ло­го ти­жня за­кри­ли фут­боль­ний рік, — із усіх уча­сни­ків від­бо­ру на чем­піо­нат сві­ту-2018 по­ща­сти­ло най­мен­ше. Ви­бо­ров­ши в не­про­сто­му про­ти­сто­ян­ні з ко­ман­да­ми Шо­тлан­дії та Сло­ве­нії в сво­є­му секс­те­ті дру­гу по­зи­цію, сло­ва­ки в під­сум­ку ста­ли дев’яти­ми зай­ви­ми по­між пре­тен­ден­тів на участь у «плей-оф» пла­не­тар­ної ква­лі­фі­ка­ції. Се­ред усіх збір­них, які по­сі­ли в сво­їх гру­пах дру­гі мі­сця, збірна Сло­вач­чи­ни здо­бу­ла най­мен­шу кіль­кість за­лі­ко­вих очок, че­рез що на­при­кін­ці 2017 ро­ку бу­ла зму­ше­на гра­ти вже не офі­цій­ні, а то­ва­ри­ські по­єдин­ки.

Про­ти­сто­янь с по­ді­бни­ми сло­ва­цько­му ко­ле­кти­ву «си­ньо-жов­ті» про­во­дять не так уже й ба­га­то. І по­пе­ре­дній очіль­ник на­шої на­ціо­наль­ної ко­ман­ди Ми­хай­ло Фо­мен­ко, й ни­ні­шній її кер­ма­нич Ан­дрій Шев­чен­ко зму­ше­ні бу­ли на­го­ло­шу­ва­ти, що «ма­тчі з при­стой­ни­ми опо­нен­та­ми ко­шту­ють чи­ма­лих гро­шей». Від­так у про­це­сі по­шу­ку опо­нен­тів для спа­рин­гів Ше­ва му­сить по­кла­да­ти­ся не тіль­ки на зу­си­л­ля ФФУ, а й на вла­сні зв’яз­ки, бла­го, у ві­тчи­зня­ної зір­ки їх у фут­боль­но­му сві­ті чи­ма­ло.

По­при те, що фор­маль­но по­єди­нок зі сло­ва­ка­ми став за­вер­шаль­ним для збір­ної у ни­ні­шньо­му ка­лен­дар­но­му ро­ці, для кер­ма­ни­ча «си­ньо-жов­тих» йо­го мо­жна вва­жа­ти своє­рі­дним про­ло­гом до но­во­го від­бір­ко­во­го ци­клу. За кіль­ка днів до ма­тчу у Льво­ві Ан­дрій Шев­чен­ко про­лон­гу­вав свою спів­пра­цю з ФФУ, ко­тра бла­го­сло­ви­ла мо­ло­до­го тре­не­ра на ще один ква­лі­фі­ка­цій­ний від­бір. Сам же на­став­ник по­обі­цяв: «Участь на ЧЄ-2020 га­ран­тую».

По­тра­пи­ти на на­сту­пне Єв­ро кон­ти­нен­таль­ні збір­ні змо­жуть якщо не че­рез основ­ний від­бір (він, як і фі­наль­на ча­сти­на тур­ні­ру, про­хо­ди­ти­ме за но­вим ор­га­ні­за­цій­ним фор­ма­том), то шля­хом успі­шно­го ви­сту­пу в но­во­ство­ре­ній «Лі­зі на­цій».

Пе­ре­дба­ча­є­ться, що Лі­га на­цій УЄФА при­йде на змі­ну то­ва­ри­ським по­єдин­кам, прохо­ло­дне став­ле­н­ня до яких остан­нім ча­сом усе ча­сті­ше де­мон­стру­ва­ли не тіль-

ки вбо­лі­валь­ни­ки, а й са­мі фут­бо­лі­сти.

У цьо­му кон­текс­ті, ду­ма­є­ться, зов­сім не­ви­пад­ко­во на матч про­ти сло­ва­ків Ан­дрій Шев­чен­ко ви­ста­вив бо­йо­вий склад, хо­ча пе­ред грою го­во­рив про ба­жа­н­ня пе­ре­ві­ри­ти на «Аре­ні Львів» най­ближ­чий ре­зерв. Зре­штою, з ши­ро­ко­го чи­сла ви­кли­ка­них на збір но­ва­чків мі­сце в «осно­ві» отри­мав ли­ше один ви­ко­на­вець — фор­вард «Вор­скли» Юрій Ко­ло­мо­єць. По­зи­ція, де тре­нер­ський штаб «си­ньо­жов­тих» дав на­го­ду про­я­ви­ти се­бе де­бю­тан­ту, зно­ву «не зі­гра­ла», хо­ча в під­сум­ку без ком­плі­мен­тів від го­лов­но­го тре­не­ра пол­тав­ча­нин не за­ли­шив­ся.

Про­я­ви­ли ж се­бе в ма­тчі, як і на­ле­жить, лі­де­ри на­шої збір­ної, до чи­сла ко­трих з не­дав­ньо­го ча­су від­но­си­ться й на­ту­ра­лі­зо­ва­ний бра­зи­лець Мар­лос. Сло­ва­кам дру­гий за ре­зуль­та­тив­ні­стю го­ле­а­дор УПЛ-2017/2018 не за­бив, утім своє ва­го­ме сло­во «гір­ник» ска­зав: у най­від­по­від­аль­ні­ший мо­мент, ко­ли збірна Укра­ї­ни про­гра­ва­ла го­стям 0:1, «гір­ник» обі­крав за­хи­сни­ка сло­ва­ків і від­дав го­ле­вий пас на Андрія Яр­мо­лен­ка. А дру­гим у скла­ді укра­їн­ської ко­ман­ди від­зна­чив­ся ко­ле­га Яр­мо­лен­ка по бун­де­слі­зі — Єв­ген Ко­но­плян­ка, за­бив­ши пе­ре­мо­жний гол у ма­тчі.

За­га­лом, по­при не­про­стий по­ча­ток дво­бою «си­ньо-жов­ті» змо­гли про­дов­жи­ти дав­ню львів­ську тра­ди­цію й, про­де­мон­стру­вав­ши в ма­тчі зі сло­ва­ка­ми во­лю до пе­ре­мо­ги, про­дов­жи­ли до 15 по­єдин­ків се­рію без по­ра­зок. Вла­сне, по­вер­нув­шись на «Аре­ну Львів» пі­сля дво­рі­чної пе­ре­р­ви, ко­тра бу­ла об­умов­ле­на дис­ква­лі­фі­ка­ці­єю ФІФА, збірна Укра­ї­ни здо­бу­ла у мі­сті Ле­ва 13-ту пе­ре­мо­гу. «Хо­ро­ший су­пер­ник. Хо­ро­ший матч. Чу­до­ва під­трим­ка вбо­лі­валь­ни­ків. Бу­дуть ще силь­ні­ші опо­нен­ти — бу­де­мо гра­ти», — по­ста­вив кра­пку в 2017-му фут­боль­но­му ро­ці Ан­дрій Шев­чен­ко.

Фото УНІАН.

По­вер­нув­шись пі­сля дво­рі­чної пе­ре­р­ви на «Аре­ну Львів», збірна Укра­ї­ни здо­ла­ла сло­ва­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.