По­тен­ці­ал для про­гре­су

Укра­їн­ський чем­піон роз­пи­сав тре­тю ми­ро­ву в гру­по­во­му ра­ун­ді Лі­ги чем­піо­нів-2017/2018

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Зай­ве бу­ло б ду­ма­ти, що, пе­ре­бу­ва­ю­чи в ста­ту­сі без­за­пе­ре­чно­го ау­тсай­де­ра, най­ти­ту­ло­ва­ні­ша ко­ман­да ро­сій­сько­го ган­дбо­лу «Че­хов­ські ве­дме­ді» бу­де лег­ко й без бо­роть­би роз­да­ва­ти очки сво­їм су­пер­ни­кам по секс­те­ту D в Лі­зі чем­піо­нів-2017/2018.

Що­прав­да, пі­сля то­го, як у стар­то­во­му по­єдин­ку гру­по­во­го ра­ун­ду «Мо­тор» удо­ма роз­гро­мив ко­ман­ду за­слу­же­но­го в ган­дболь­но­му сві­ті спе­ці­а­лі­ста Во­ло­ди­ми­ра Ма­кси­мо­ва (36:23), мо­гла скла­сти­ся про­ти­ле­жна дум­ка.

Утім, по­тро­ху-по­ма­лу, а в акти­ві «Ве­дме­дів» уже є три ба­ли. Спо­ча­тку пе­ре­гра­ли ро­сі­я­ни в го­стях ма­ке­дон­ських «ме­та­лур­гів», а ми­ну­лих ви­хі­дних ві­ді­бра­ли ган­дбо­лі­сти з Че­хо­ва очки й у «Мо­то­ра».

У За­по­ріж­жі від­по­від­аль­но го­ту­ва­ли­ся до по­втор­но­го по­ба­че­н­ня з ро­сій­ським чем­піо­ном. Бі­ло­ру­ський ле­гіо­нер «Мо­то­ра» Бо­рис Пу­хов­ський го­во­рив: «Ма­кси­мов (на­став­ник «Че­хов­ських ве­дме­дів») нас уже про­ма­цав і щось то­чно при­ду­має». Зре­штою, один iз лі­де­рів за­по­різь­ко­го клу­бу не по­ми­лив­ся. Фла­гман ро­сій­сько­го ган­дбо­лу без сюр­при­зів сво­їх ві­за­ві з Укра­ї­ни не за­ли­шив. За­га­лом, у ма­тчі з «мо­то­ри­ста­ми» «ве­дме­ді» ду­же близь­ко пі­ді­бра­ли­ся до пе­ре­мо­ги, і як­би не гол їхньо­го ко­ли­шньо­го грав­ця Сер­гія Шель­мен­ка, свя­тку­ва­ли б ро­сі­я­ни дру­гу пе­ре­мо­гу в гру­пі.

Утім ста­рий до­свід ро­сій­сько­го ле­гіо­не­ра «Мо­то­ра» Шель­мен­ка, ко­трий, до ре­чі, не один се­зон (ще ма­ю­чи укра­їн­ський па­спорт) про­вів у Че­хо­ві, до­по­міг йо­го ни­ні­шньо­му клу­бу уни­кну­ти спор­тив­но­го при­ни­же­н­ня. Зро­бив­ши на остан­ній се­кун­ді по­єдин­ку ре­зуль­та­тив­ний ки­док, пра­вий на­пів­се­ре­дній за­по­ріж­ців при­ніс сво­їй ко­ман­ді ні­чию — 30:30.

Лі­га чем­піо­нів. Чо­ло­ві­ки. Група D. «Че­хов­ські ве­дме­ді» (Ро­сія) — «Мо­тор» (Укра­ї­на) — 30:30 (15:17), «Спор­тинг» (Пор­ту­га­лія) — «Бе­ши­кташ» (Ту­реч­чи­на) — 34:27, «Ме­та­лург» (Ма­ке­до­нія) — «Мон­пе­льє» (Фран­ція) — 21:27.

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: «Мон­пе­льє» — 14, «Мо­тор» — 9, «Спор­тинг» — 6, «Бе­ши­кташ», «Ме­та­лург» — 5, «Че­хов­ські ве­дме­ді» — 3.

Як ві­до­мо, ні­чия для ган­дбо­лу — спра­ва не та­ка вже й ча­ста. Утім у ни­ні­шньо­му ро­зі­гра­ші су­пер­лі­ги «Мо­тор» уже втре­тє роз­пи­сав із су­пер­ни­ка­ми ми­ро­ву. Та­кий ми­ро­лю­бний ха­ра­ктер у по­то­чно­му гру­по­во­му тур­ні­рі ЛЧ, де зма­га­ю­ться 28 ко­ле­кти­вів, окрім за­по­різь­ко­го ко­ле­кти­ву, де­мон­струє ще тіль­ки ні­ме­цький «Рейн-Не­кар».

Однак, не­зва­жа­ю­чи на та­кі не­о­дно­зна­чні ре­зуль­та­ти, «мо­то­ри­сти» про­дов­жу­ють утри­му­ва­ти в сво­їй гру­пі дру­гу по­зи­цію, ви­пе­ре­джа­ю­чи най­ближ­чо­го кон­ку­рен­та — пор­ту­галь­ський «Спор­тинг» — на три пун­кти. У на­сту­пно­му ту­рі «Мо­тор» ма­ти­ме мо­жли­вість в очно­му про­ти­сто­ян­ні з лі­са­бон­ським клу­бом ро­зі­бра­ти­ся в то­му, хто біль­ше вар- тий зі­гра­ти від секс­те­ту «D» в так зва­но­му ра­ун­ді «плей-оф» — про­мі­жно­му між гру­по­вим та ста­ді­єю 1/8 фі­на­лу ета­пом.

У будь-яко­му ра­зі по­тен­ці­а­лу для успі­шно­го за­вер­ше­н­ня гру­по­во­го ра­ун­ду у «Мо­то­ра» до­сить ба­га­то. А ні­чий­ний син­дром — під­твер­дже­н­ня то­го, що ко­ман­ді по­ля­ка Па­трі­ка Ром­бе­ля ще є над чим пра­цю­ва­ти.

«Фор­му­ла-1»

Не зміг­ши скла­сти чем­піон­ську кон­ку­рен­цію лі­де­ру «Мер­се­де­са» Лью­ї­су Хе­міл­то­ну й до­стро­ко­во до­зво­лив­ши йо­му пе­ре­мог­ти в за­галь­но­му за­лі­ку пі­ло­тів ЧС-2017, пер­ший но­мер «Фер­ра­рі» Се­ба­стьян Фет­тель ви­грав пе­ред­остан­ній Гран-прі се­зо­ну в Бра­зи­лії. У той же час Хе­міл­тон, уже в ста­ту­сі чо­ти­ри­ра­зо­во­го чем­піо­на сві­ту, стар­ту­вав­ши з остан­ньо­го ря­ду, не зміг про­би­ти­ся на п’єде­стал, за­вер­шив­ши пе­ре­го­ни че­твер­тим.

Фото з сай­та handball.motorsich.com.

Від по­раз­ки «Че­хов­ським ве­дме­дям» «Мо­тор» уря­ту­вав­ся ли­ше на остан­ній се­кун­ді ма­тчу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.