Кру­тий байк — від Кі­а­ну

Зір­ка «Ма­три­ці» має вла­сну ком­па­нію з ви­пу­ску екс­клю­зив­них мо­то­ци­клів

Ukrayina Moloda - - Спорт - Алі­са КВАЧ

Пси­хо­ло­ги ка­жуть, що най­ща­сли­ві­ши­ми і най­успі­шні­ши­ми є ті, хто зміг своє хобі зро­би­ти про­фе­сі­єю. У цьо­му гол­лі­вуд­ський кра­сун­чик, зір­ка філь­мів «Ма­три­ця» та «На гре­бе­ні хви­лі» Кі­а­ну Рівз удві­чі ща­слив­чик. По-пер­ше, він зняв­ся у ба­га­тьох філь­мах, і це йо­му при­но­сить не ли­ше не­аби­яке за­до­во­ле­н­ня, а й со­лі­дні го­но­ра­ри. А по-дру­ге, де­сять ро­ків то­му ра­зом зі сво­їм дру­гом, ін­же­не­ром-ме­ха­ні­ком Гар­дом Хол­лін­ге­ром, Рівз за­сну­вав фір­му із ви­пу­ску екс­клю­зив­них мо­то­ци­клів.

Сам Кі­а­ну Рівз за­хо­плю­є­ться мо­то­ци­кла­ми з ди­тин­ства. Свій пер­ший байк він зі­брав у 10 ро­ків. А справ­жній смак швид­кої їзди від­чув у 22, ко­ли у Мюн­хе­ні по­зна­йо­мив­ся зі спів­ро­бі­тни­цею ком­па­нії «Ба­ва­рі­я­фільм», яка при­їжджа­ла на ро­бо­ту на мо­то­ци­клі Kawasaki. «Я по­про­сив її на­вчи­ти ме­не ке­ру­ва­ти бай­ком. А як по­вер­нув­ся до Лос-Ан­дже­ле­са, ку­пив со­бі Kawasaki», — зга­ду­вав актор. Від­то­ді він на­че при­ріс до ста­ле­во­го ко­ня і пра­кти­чно на ко­жній зйом­ці ку­пує або бе­ре на­про­кат но­во­го бай­ка.

А пі­зні­ше, пі­сля зна­йом­ства з Гар­дом Хол­лін­ге­ром, з’яви­ла­ся ідея за­по­ча­тку­ва­ти вла­сну фір­му. Як роз­по­вів у одно­му з інтерв’ю Хол­лін­гер, він дов­го ва­гав­ся, чи бра­ти­ся за та­ку сум­нів­ну спра­ву. «Я по­яс- нив Кі­а­ну всі при­чи­ни, чо­му ми мо­же­мо про­го­рі­ти. І то­ді він ска­зав: «Гард, ти ме­ні ви­клав усі арг умен­ти, чо­му в нас не ви­йде. А ти мо­жеш ска­за­ти, чо­му в нас ви­йде?» І це ста­ло по­ча­тком», — ка­же май­стер.

Фір­ма Рів­за вже ви­го­то­ви­ла три мо­де­лі мо­то­ци­клів. Ці­ни старт ують від 78 ти­сяч до­ла­рів (для по­рів­ня­н­ня — най­по­пу­ляр­ні­ші се­ред бай­ке­рів мо­де­лі Harley-Davidson V-Rod та Ducati XDiavel S ко­шту­ють від­по­від­но $17 тис. та $31,8 тис). Однак во­ни то­го вар­ті — мо­то­ци­кли Рів­за існу­ють у єди­но­му ва­рі­ан­ті, у ко­жній мо­де­лі для ма­кси­маль­но­го ком­фор­ту під вла­сни­ка під­га­ня­є­ться ви­со­та кер­ма, під­ніж­ки, крі­сло, ру­чки пе­ре­клю­ча­н­ня швид­ко­стей то­що. На ви­го­тов­ле­н­ня одні­єї мо­де­лі іде до трьох мі­ся­ців.

Су­дя­чи з усьо­го, бай­ки від Рів­за ко­рист ую­ться по­пу­ляр­ні­стю, бо він про­го­во­рив­ся, що пла­нує ви­пу­ска­ти до 30 ма­шин на рік. Що ж, якщо зро­бле­но з лю­бов’ю, то й гро­шей не шко­да.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.