НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

НАБУ пра­цює

До На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро з Ген­про­ку­ра­ту­ри ста­ном на 16 сі­чня на­ді­йшло 151 кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня, до ро­бо­ти де­те­кти­ви взя­ли 18, по­ві­дом­ля­ють «На­ші гро­ші» з по­си­ла­н­ням на від­по­відь НАБУ на за­пит.

Ві­дзна­ча­є­ться, що про­ва­дже­н­ня за пі­до­зрою ко­ли­шніх ви­со­ко­по­са­дов­ців, що обі­йма­ли по­са­ди під час пре­зи­дент­ства Віктора Яну­ко­ви­ча, з лю­то­го 2010 ро­ку по лю­тий 2014 ро­ку, де­те­кти­ви до роз­гля­ду не при­йма­ли.

Про­цес пе­ре­да­чі про­ва­джень iз ГПУ до НАБУ по­чав­ся на­при­кін­ці ли­сто­па­да 2017 ро­ку, ко­ли у слід­чих ор­га­нів про­ку­рат ури за­кін­чи­ли­ся пов­но­ва­же­н­ня роз­слі­ду­ва­ти про­ва­дже­н­ня, які на­ле­жать до під­слі­дно­сті НАБУ та за­ре­є­стро­ва­ні до гру­дня 2015 ро­ку.

У зв’яз­ку з ухва­ле­н­ням на по­ча­тку жов­тня 2017 ро­ку так зва­ної «прав­ки Со­тник — Си­ро­їд», iз 15 гру­дня бу­ло зня­те ча­со­ве обме­же­н­ня у два ро­ки (з 2015 ро­ку по ли­сто­пад 2017 ро­ку) для слід­чих про­ку­рат ури при роз­слі­ду­ван­ні вка­за­них ви­ще справ. Від­так під­ста­ви для пе­ре­да­чі про­ва­джень до НАБУ від­па­ли.

Му­зей Ге­ро­їв Не­бе­сної со­тні

Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла за­ко­но­про­ект 6659 про вне­се­н­ня змін до за­ко­но­дав­ства, не­об­хі­дних для бу­дів­ни­цтва ме­мо­рі­аль­но-му­зей­но­го ком­пле­ксу Ге­ро­їв Не­бе­сної со­тні. Від­по­від­не рі­ше­н­ня під­три­ма­ли 255 на­ро­дних де­пу­та­тів. Зокре­ма, вно­ся­ться змі­ни до пункт у 6-2 роз­ді­лу V «При­кін­це­вих по­ло­жень» за­ко­ну Укра­ї­ни «Про рег улю­ва­н­ня мі­сто­бу­дів­ної ді­яль­но­сті».

Пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Ко­мі­те­ту ВР iз бу­дів­ни­цтва, мі­сто­бу­ду­ва­н­ня і ЖКГ Дми­тро Ан­дрі­єв­ський по­яснив, що но­вий за­кон при­ско­рить ви­ді­ле­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки для май­бу­тньо­го му­зею. Адже до за­ко­ну про рег улю­ва­н­ня мі­сто­бу­ду­ва­н­ня вно­си­ться змі­на, що йо­го нор­ми біль­ше не по­ши­рю­ю­ться на на­да­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок у Ки­є­ві ме­мо­рі­аль­но­му ком­пле­ксу Ге­ро­ям Не­бе­сної со­тні. «Та­ким чи­ном ми за­крі­пля­є­мо тіль­ки одну мо­жли­вість по­бу­ду­ва­ти там цей му­зей­ний ком­плекс, який вша­нує пам’ять ге­ро­їв, що за­ги­ну­ли за Укра­ї­ну», — за­зна­чив він.

Як ві­до­мо, 14 ве­ре­сня ми­ну­ло­го ро­ку Ки­їв­ра­да на­да­ла зе­мель­ну ді­лян­ку орі­єн­тов­ною пло­щею 1,22 га Му­зею Ре­во­лю­ції гі­дно­сті. Ще пе­ред тим, у бе­ре­зні 2017-го, Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко уза­ко­нив на­да­н­ня зем­лі під Му­зей Ре­во­лю­ції гі­дно­сті. Ка­бі­нет Мі­ні­стрів у трав­ні ви­рі­шив про­ве­сти від­кри­тий мі­жна­ро­дний кон­курс на ство­ре­н­ня про­ект у бу­дів­ни­цтва Ме­мо­рі­а­лу Ге­ро­їв Не­бе­сної со­тні. Во­дно­час у 2015 ро­ці вже про­во­ди­ли Мі­жна­ро­дний від­кри­тий кон­курс «Те­ри­то­рія гі­дно­сті».

Ва­кци­на про­ти ко­ру

ЮНІСЕФ при­дбав 1 097 600 до­да­тко­вих доз ва­кци­ни КПК для Укра­ї­ни, щоб по­до­ла­ти спа­лах ко­ру. Якiсть ва­кци­ни під­твер­дже­на мі­жна­ро­дною екс­пер­ти­зою у сфе­рі за­ку­пок, по­ві­дом­ляє прес­слу­жба МОЗ.

Пер­ша пар­тiя ва­кцин від ко­ру, па­ро­ти­ту, кра­сну­хи (КПК) — 220 ти­сяч доз — на­дiй­де в Укра­ї­ну на­при­кін­ці лю­то­го 2018 ро­ку. Бель­гій­ську ва­кци­ну ви­ро­бни­цтва Гла­ксо Сміт Кляйн на за­мов­ле­н­ня МОЗ до­ста­вить Ди­тя­чий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Укра­ї­ні, пі­сля цьо­го ва­кци­ни одра­зу пе­ре­да­дуть у ре­гіо­ни.

Дру­га пар­тiя — 800 ти­сяч доз — має при­бу­ти на­при­кін­ці бе­ре­зня, а тре­тя — 77 600 доз КПК — на­при­кін­ці трав­ня.

На­га­да­є­мо, го­лов­ний ди­ре­ктор Цен­тру гро­мад­сько­го здо­ров’я МОЗ Во­ло­ди­мир Кур­пі­та роз­по­вів, що Укра­ї­ну, ймо­вір­но, че­ка­ють но­ві спа­ла­хи ко­ру в лю­то­му-бе­ре­зні цьо­го ро­ку.

Із 1 сі­чня в Укра­ї­ні за­ре­є­стру­ва­ли 2933 ви­пад­ки ко­ру, з них 996 у до­ро­слих і 1937 — у ді­тей. 1966 лю­дей го­спі­та­лі­зу­ва­ли, 1230 iз них — ді­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.