Вій­на за ду­ші

Не за­ре­є­стро­ва­ний офі­цій­но «Де­ся­тин­ний мо­на­стир» Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту зве­ли без до­зво­лів

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Оку­па­ція «ти­хою са­пою» Мо­сков­ським па­трі­ар­ха­том як укра­їн­ських душ, так і те­ри­то­рій по всій Укра­ї­ні під цер­ков­ки УПЦ МП, уже пе­ре­хо­дить усiля­кі ме­жі й, без пе­ре­біль­ше­н­ня, стає за­гро­зою для на­ціо­наль­ної без­пе­ки на­шої дер­жа­ви. І ра­но чи пі­зно бу­дья­ко­му тер­пін­ню на­стає край. Ді­йшло вже до то­го, що в са­мо­му цен­трі Ки­є­ва, на ле­ген­дар­но­му мі­сці по­бли­зу фун­да­мен­ту зруй­но­ва­ної у 1240 ро­ці Де­ся­тин­ної цер­кви (яка бу­ла зве­де­на за кня­зя Во­ло­ди­ми­ра у Ки­є­ві в 989–996 ро­ках і вва­жа­є­ться пер­шим кам’яним хра­мом Ки­їв­ської Ру­сі) мо­сков­ські по­пи при­му­дри­ли­ся «зви­ти» своє не­ве­ли­ке «гні­зде­чко» в се­ре­ди­ні 2000-х.

Іде­ться про див­ну при­зем­ку­ва­ту цер­кву на му­зей­ній те­ри­то­рії. Як за­яв­ля­ють у Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри, во­на не­за­кон­но зве­де­на, а то­му й го­ту­ють су­до­ві по­зо­ви. «Єди­ним за­кон­ним ко­ри­сту­ва­чем зе- мель­ної ді­лян­ки ста­ном на сьо­го­дні є На­ціо­наль­ний му­зей істо­рії Укра­ї­ни. За­кон­ні пра­ва НМІУ, як зем­ле­ко­ри­сту­ва­ча, по­ру­ше­но про­ти­прав­ни­ми ді­я­ми ре­лі­гій­ної гро­ма­ди УПЦ МП», — на­го­ло­шу­ють у Мін­куль­ті, й оскіль­ки, від­по­від­но до п.2.1 Ста­ту­ту, НМІУ є юри­ди­чною осо­бою, то, від­по­від­но до п.2.6 Ста­ту­ту, му­зей має пра­во бу­ти по­зи­ва­чем у су­ді.

На­га­да­є­мо, що епо­пея з мі­сцем бо­го­слу­жінь по­пів УПЦ МП по­ча­ла­ся ще в 2005 ро­ці. То­ді ар­хе­о­ло­ги роз­по­ча­ли за­йма­ти­ся роз­ко­пка­ми древ­ніх фун­да­мен­тів, а по­бли­зу них не­спо­ді­ва­но для за­га­лу впер­ше з’явив­ся на­мет. Свя­ще­ни­ки УПЦ МП по­ясни­ли, що це для звер­ше­н­ня мо­ле­бню на кіль­ка днів. Про­те на­мет там за­ли­шив­ся і зго­дом пе­ре­тво­рив­ся на ка­пі­таль­ну спо­ру­ду. Фун­да­мент Де­ся­тин­ної цер­кви збе­ріг­ся й був за­кон­сер­во­ва­ний пі­сля ар­хе­о­ло­гі­чних роз­ко­пок у 2011 ро­ці, а на­у­ков­цям увесь час до­во­ди­лось про­ти­сто­я­ти Мо­сков­сько­му па­трі­ар­ха­ту, що мав у пла­нах збу­ду­ва­ти на за­ли­шках но­вий храм, адже пра­гнув фа­кти­чно за­яви­ти про се­бе як єди­но­го спад­ко­єм­ця Хри­сти­ян­ської Ки­їв­ської Ру­сі.

Не­зва­жа­ю­чи на всі «по­ту­ги» (у 2006 ро­ці — КМДА, у 2007 — Дер­жзе­мін­спе­кції та про­ку­ра­ту­ри, у 2012-му — Дер­жав­но­го ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­но­го кон­тро­лю Ки­є­ва, у 2014-му — ко­мі­сії з Мін­куль­ту) що­до не­за­кон­но­сті по­бу­до­ви ка­пли­ці, яку на­зи­ва­ють «Де­ся­тин­ний мо­на­стир», ко­трий не за­ре­є­стро­ва­ний у ві­дом­стві ре­лі­гій, — спо­ру­да і ни­ні там.

Утiм опе­ра­тив­но спра­цю­ва­ли пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни що­до акти­ві­стів-ар­хі­те­кто­рів (ко­трі фа­кти­чно, ли­ше імі­ту­ва­ли цьо­го­річ під­пал ка­пли­ці 25 сі­чня, аби при­вер­ну­ти ува­гу су­спіль­ства до ці­єї про­бле­ми) — їх не­гай- но за­три­ма­ли i зго­дом су­ди­ли.

Вті­шає, що «ву­лик» та­ки роз­во­ру­ше­но й Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри до­ру­чи­ло не­від­кла­дно вжи­ти за­хо­дів «з усу­не­н­ня пе­ре­шкод що­до ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою», зокре­ма, «шля­хом пред’яв­ле­н­ня від­по­від­них су­до­вих по­зо­вів». Мін­культ бра­ти­ме участь у роз­гля­ді спра­ви та по­втор­но на­ді­шле до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів звер­не­н­ня, спря­мо­ва­ні на за­хист пам’ятки на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня «Мі­сто Во­ло­ди­ми­ра — ди­ти­нець ста­ро­дав­ньо­го Ки­є­ва з фун­да­мен­том Де­ся­тин­ної цер­кви». Тож є на­дія, що ка­пли­ця-са­мо­буд, зве­де­на УПЦ МП без жо­дних до­ку­мен­тів, що вко­тре під­твер­ди­ли в Ки­їв­ській адмі­ні­стра­ції, не­вдов­зі за­ли­ши­ться ли­ше не­при­єм­ним спо­га­дом для ки­ян.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.