ПЕНЯй на се­бе

До­ве­де­ться до­пла­чу­ва­ти за бор­ги з ко­му­наль­них по­слуг

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Що не день, то про все но­ві «сюр­при­зи» ді­зна­є­ться пе­ре­сі­чний укра­ї­нець з «лег­кої» ру­ки силь­них сві­ту цьо­го. Чер­го­ве «оща­слив­ле­н­ня» й «по­кра­ще­н­ня» вже не за го­ра­ми — з 2019 ро­ку до­ве­де­ться пла­ти­ти пе­ню за бор­ги з «ко­му­нал­ки» й роз­мір її бу­де нев­пин­но ро­сти ко­жно­го дня. Але все но­ве — дав­но за­бу­те ста­ре, адже все це ми вже «про­хо­ди­ли» ще за ча­сів СРСР. А Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни ми­ну­ло­го ро­ку, прийняв­ши но­ву ре­да­кцію За­ко­ну «Про ЖКП», по­вер­тає цю пра­кти­ку.

Згі­дно з но­вим за­ко­ном, не­ди­сци­плі­но­ва­них гро­ма­дян ка­ра­ти­муть, на­при­клад, від­клю­че­н­ням во­ди. Що­прав­да, по­пе­ре­ди­ти про на­мір по­ста­чаль­ни­ки по­вин­ні як мі­ні­мум за 30 днів. Та­кож во­ни по­вин­ні по­пе­ре­ди­ти й ба­лан­со­у­три­му­ва­ча, ко­трий зо­бов’яза­ний бу­ти при­су­тнім під час «ав­тен­та­ту». Втім, якщо на­віть ба­лан­со­у­три­му­вач з яки­хось при­чин бу­де від­су­тній, за­кон до­зво­ляє по­ста­чаль­ни­кам ком­по­слуг від­клю­чи­ти во­ду й без йо­го при­су­тно­сті.

Пе­ре­сі­чно­му укра­їн­цю що­ден­на за­трим­ка в опла­ті ко­му­наль­них по­слуг обі­йде­ться в 0,01% від су­ми бор­гу. І хо­ча, на пер­ший по­гляд, су­ма не­ве­ли­ка й ав­то­ри за­ко­ну спо­ді­ва­ю­ться, що їхні но­ва­ції сти­му­лю­ва­ти­муть гро­ма­дян вча­сно пла­ти­ти за «ко­му­нал­ку», чо­мусь на­ші за­ко­но­твор­ці за­бу­ли, що є ж і по­ва­жна при­чи­на «не­ди­сци­плі­но­ва­но­сті» — нев­ча­сна спла­та за­ро­бі­тної пла­ти ро­бо­то­дав­ця­ми.

На­га­да­є­мо, що в 2017 ро­ці борг не­спла­ти за ко­му­наль­ні по­слу­ги до­сяг сво­го ма­кси­му­му: 28,4 млрд. гри­вень (для по­рів­ня­н­ня, у 2016 ро­ці ця ци­фра бу­ла «ли­ше» 16,9 млрд. гри­вень). І не­рід­ко бор­жни­ка­ми бу­ва­ють і за­мо­жні гро­ма­дя­ни. Втім, мо­жли­во, вар­то за­ду­ма­ти­ся про зни­же­н­ня за­хмар­них та­ри­фів, і то­ді не бу­де кри­зи не­пла­те­жів?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.