Пінг-понг зви­ну­ва­чень

Пе­ре­да­ли до су­ду спра­ву про ДТП, яке за­бра­ло шість жит­тів

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ Хар­ків

Про­ку­ра­ту­ра за­вер­ши­ла роз­слі­ду­ва­н­ня ре­зо­нан­сної ДТП, що ста­ла­ся на ву­ли­ці Сум­ській у жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку, й пе­ре­да­ла спра­ву «Зай­це­вої — Дро­но­ва» до Ки­їв­сько­го ра­йон­но­го су­ду Хар­ко­ва. «Від­по­від­но до ав­то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми до­ку­мен­то­обі­гу су­ду КП «Д-3», — по­ві­до­ми­ли дня­ми у цьо­му ві­дом­стві, — обви­ну­валь­ний акт роз­по­ді­ле­но на суд­дю По­прас В. О.». Ко­ли са­ме від­бу­де­ться пер­ше слу­ха­н­ня, на­ра­зі не­ві­до­мо. Обом фі­гу­ран­там ін­кри­мі­ну­ють ста­т­тю 286 — по­ру­ше­н­ня Пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху, в ре­зуль­та­ті чо­го за­ги­ну­ло кіль­ка лю­дей. Пе­ре­дба­че­ний нею мак- си­маль­ний тер­мін по­ка­ра­н­ня ся­гає 10 ро­ків. Оскіль­ки адво­ка­ти Оле­ни Зай­це­вої до­мо­гли­ся змі­ни ста­ту­су для дру­го­го уча­сни­ка ДТП (той спо­ча­тку про­хо­див у спра­ві як сві­док), ін­три­га що­до кін­це­во­го вер­ди­кту збе­рі­га­є­ться й до­сі.

Суд­ді Ві­кто­ру По­пра­су не­лег­ко ви­зна­чи­ти сту­пінь ви­ни ко­жно­го уча­сни­ка ава­рії. Адже за­хист Оле­ни зви­ну­ва­чує в усьо­му Ген­на­дія Дро­но­ва, який, за їхньою вер­сі­єю, ру­шив на жов­те сві­тло. А йо­го адво­кат спро­сто­вує це твер­дже­н­ня, за­пев­ня­ю­чи, що во­дій Touareg Пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху не по­ру­шу­вав, то­му ви­ну на се­бе по­вин­на взя­ти са­ме Зай­це­ва.

На­ра­зі фі­гу­ран­ти спра­ви пе­ре­бу­ва­ють під вар­тою без пра­ва ви­хо­ду під за­ста­ву, але тер­мін дії цьо­го рі­ше­н­ня ско­ро збі­гає. У вів­то­рок, 6 лю­то­го, про­ве­ли під­го­тов­че су­до­ве за­сі­да­н­ня. На­га­да­є­мо, «Лек- сус» 22-рі­чної Зай­це­вої пі­сля зі­ткне­н­ня із «Фоль­ксва­ге­ном» 49-рі­чно­го Дро­но­ва ви­ле­тів на тро­ту­ар та збив оди­над­ця­тьох лю­дей.

До ре­чі, Хар­ків, за вер­сі­єю пор­та­лу «Сло­во і діло», ни­ні по­сі­дає тре­тє мі­сце в Укра­ї­ні за кіль­кі­стю ско­є­них ава­рій. Попереду ли­ше сто­ли­ця та Оде­са. Во­дно­час са­ме тра­ге­дія на хар­ків­ській Сум­ській ви­зна­на най­ре­зо­нан­снiшою ДТП ми­ну­ло­го ро­ку.

Фото з сайта charivne.info.

Пла­тіж­ки за ко­му­наль­ні по­слу­ги: по­ста­чаль­ни­кам — при­бу­тки, спо­жи­ва­чам — го­лов­ний біль.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.