Бог лю­бить трій­цю

Не­лю­ди за­чи­ни­ли ро­твей­ле­ра по­ми­ра­ти у по­ки­ну­то­му бу­дин­ку

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО Чер­ка­ська область

Жа­хли­ва істо­рія ста­ла­ся на Чер­ка­щи­ні, у се­лі Бу­ки Мань­ків­сько­го ра­йо­ну. Там не­ві­до­мі за­ве­зли в чу­жу ста­ру й по­ки­ну­ту ха­ту ро­твей­ле­ра і за­ба­ри­ка­ду­ва­ли две­рі ме­бля­ми, аби со­ба­ка не зміг вря­ту­ва­ти­ся. За­ли­шив­ши чо­ти­ри­ла­по­го на по­віль­ну й стра­шну смерть від го­ло­ду і хо­ло­ду, не­люд ви­брав­ся че­рез ква­тир­ку.

Со­ба­ка про­бу­вав ви­ліз­ти із пас­тки, і той шум, на ща­стя, по­чу­ли лю­ди, які жи­ли по­руч із цим бу­дин­ком. Во­ни по­дзво­ни­ли в по­лі­цію, ду­ма­ю­чи, що в ха­ті зло­дії.

Ко­ли по­лі­цей­ські від­чи­ни­ли две­рі, то по­ба­чи­ли там зму­че­но­го й пе­ре­ля­ка­но­го ро­твей­ле­ра.

Тож прав­ду ка­жуть: світ не без до­брих. На­ра­зі ро­твей­лер уже має но­во­го го­спо­да­ря.

«Усім, хто че­кав на новини про ро­твей­ле­ра, за­ли­ше­но­го по­ми­ра­ти у за­ба­ри­ка­до­ва­ній по­ро­жній ха­ті, по­ві­дом­ляю, що Ель­за, так те­пер зва­ти со­ба­ку, зна­йшла свій дім. Во­на жи­ти­ме у Ро­ма­на Рож­ко­ва, ве­тлі­ка­ря з рай­цен­тру Мань­ків­ка», — роз­по­від­ає «УМ» ві­до­ма чер­ка­ська за­хи­сни­ця тва­рин Окса­на Са­ви­цька.

За її сло­ва­ми, пра­ців­ни­ків зооклі­ні­ки за­про­си­ли огля­ну­ти со­ба­ку мі­сце­ві пра­во­охо­рон­ці, ко­трi під ке­рів­ни­цтвом на­чаль­ни­ка Мань­ків­сько­го РВ УМВС у Чер­ка­ській обла­сті Оле­ксан­дра Мель­ни­ка ви­рі­ши­ли ви­зво­ли­ти ро­твей­ле­ра з по­ки­ну­то­го бу­дин­ку. Са­ме ве­тлі­кар Ро­ман Рож­ков при­йшов до від­діл­ку по­лі­ції, ку­ди при­ве­зли со­ба­ку, аби йо­го огля­ну­ти, і по­ба­чив ви­сна­же­ну тва­ри­ну ро­ків двох, що спер­шу по­ста­ви­ла­ся до ньо­го на­сто­ро­же­но, а за­кін­чи­ло­ся все тим, що з во­льє­ра він ви­йшов зі слі­да­ми со­ба­чих «обіймів» на кур­тці.

«До но­во­го до­му Ель­зу при­ве­ли на по­від­ку, і ви­яви­лось, що во­на ду­же лю­бить сніг і обо­жнює ба­ви­ти­ся у ку­чу­гу­рах. А ще — ко­ли її чу­ха­ють за ву­шком . Ель­за ста­не тре­тьою у ве­ли­кій со­ба­чій «ро­ди­ні» мань­ків­сько­го ве­тлі­ка­ря — у ньо­го вже ме­шкає піт­буль Шей­ла, яко­го вла­сник хо­тів ви­ки­ну­ти у лі­сі, та стаф То­рі, тож до­сві­ду з «сер­йо­зни­ми» по­ро­да­ми у Ро­ма­на не бра­кує», — ка­же па­ні Окса­на і дя­кує усім не­бай­ду­жим чер­ка- ща­нам і не тіль­ки, які пе­ре­ра­хо­ву­ва­ли ко­шти на по­ря­ту­нок бі­до­ла­шної Ель­зи.

До ре­чі, чер­ка­ські зоо­за­хи­сни­ки пі­до­зрю­ють, що не­лю­дом, який за­ли­шив со­ба­ку в по­ки­ну­то­му бу­дин­ку, мо­же бу­ти її вла­сний го­спо­дар.

Ель­за з ря­тів­ни­ка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.