Ре­жим «пе­ред ви­бо­ра­ми» в Ра­ді: пра­цю­ва­ти не мо­жна зу­пи­ни­ти­ся

Ukrayina Moloda - - Полiтика - Яро­слав ЖЕЛЕЗНЯК екс­перт зі зв’яз­ків з ВР Стра­те­гі­чної гру­пи ра­дни­ків при КМУ (SAGSUR), спів­за­снов­ник про­е­кту PolitEyes («Укра­їн­ська прав­да»)

Чи вар­то по­чи­на­ти хви­лю­ва­ти­ся че­рез цей тренд?

Так, бо на­ша кра­ї­на по­ки не мо­же до­зво­ли­ти со­бі три­ва­ле спо­віль­не­н­ня ро­бо­ти пар­ла­мен­ту.

По­ду­май­те, як ча­сто ви від­ві­ду­є­те бу­ді­вель­ні ма­га­зи­ни. Якщо ви жи­ве­те в обла­што­ва­ній квар­ти­рі з які­сним ре­мон­том, ма­буть, вкрай рід­ко, і то за­їжджа­є­те ма­кси­мум по лам­по­чку.

А от якщо ва­ша квар­ти­ра тіль­ки пе­ре­жи­ла на­ва­лу бу­ді­вель­ни­ків, або в ній не­при­да­тні для жи­т­тя умо­ви — тут уже по­їзд­ки до бу­ді­вель­но­го гі­пер­мар­ке­ту ста­ють що­ти­жне­вою тра­ди­ці­єю.

Схо­жа ло­гі­ка і в за­ко­но­дав­чо­му про­це­сі. На від­мі­ну від ба­га­тьох за­хі­дних кра­їн, в Укра­ї­ні три­ває «ка­пі­таль­ний ре­монт» за­ко­но­дав­ства. Для йо­го за­вер­ше­н­ня нам тре­ба при­йма­ти ба­га­то які­сних змін.

Кри­ти­чно ва­жли­во по­лі­пшу­ва­ти бі­знес-клі­мат, і зна­чну кіль­кість від­по­від­них еко­но­мі­чних за­ко­нів уже пре­зен­то­ва­но, та во­ни го­то­ві до роз­гля­ду. Сво­єї чер­ги че­кає низ­ка ан­ти­ко­ру­пцій­них, вій­сько­вих та со­ці­аль­них іні­ці­а­тив. Існує низ­ка те­хні­чних змін, які удо­ско­на­лять роботу вже ухва­ле­них ре­форм.

І зре­штою, ма­є­мо з пів­со­тні за­ко­но­про­е­ктів, які ми про­сто зо­бов’яза­ні ухва­ли­ти в рам­ках єв­ро­ін­те­гра­цій­ної уго­ди.

Жо­дне з цих пи­тань не по­че­кає ще два ро­ки. І для цьо­го нам за­раз по­трі­бна без­пе­рерв­на ефе­ктив­на ро­бо­та Вер­хов­ної Ра­ди.

Те­пер по­вер­не­мо­ся до пи­та­н­ня, чи ре­аль­но для пар­ла­мен­ту її за­без­пе­чи­ти. Чи завжди за­кри­ва­є­ться «ві­кно мо­жли­во­стей» ВР на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів?

Мо­жна спе­ре­ча­ти­ся до хри­по­ти, а мо­жна по­ди­ви­ти­ся істо­рію ми­ну­лих скли­кань. Статистика пов­ні­стю спро­сто­вує міф про «пе­ред­ви­бор­чу дис­фун­кцію».

За остан­ні 20 ро­ків ко­жне скли­ка­н­ня на­при­кін­ці сво­єї ро­бо­ти, як пра­ви­ло, ухва­лю­ва­ло не мен­ше за­ко­нів, ніж у то­му ж ре­фор­ма­тор­сько­му 2017-му. Де­пу­та­там 3-го та 4го скли­кань вда­ло­ся на­віть під­ви­щи­ти свою ефе­ктив­ність у цей пе­рі­од на 37% та 20% від­по­від­но.

Що справ­ді зни­жу­ва­ло ефе­ктив­ність Вер­хов­ної Ра­ди, так це по­лі­ти­чні кри­зи. Але їх ви­ни­кне­н­ня не за­ле­жа­ло від то­го, скіль­ки ли­ша­ло­ся пра­цю­ва­ти де­пу­та­там до кін­ця ка­ден­ції.

Тож до­свід ми­ну­лих пар­ла­мент­ських скли­кань від­вер­то спро­сто­вує твер­дже­н­ня про кі­нець ефе­ктив­но­сті пар­ла­мен­ту за рік до ви­бо­рів. А як що­до яко­сті пар­ла­мент­ських рі­шень у пе­ред­ви­бор­чий рік?

Як пра­ви­ло, про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку де­пу­та­ти не схиль­ні роз­гля­да­ти не­по­пу­ляр­ні в су­спіль­стві рі­ше­н­ня. Це ціл­ком ло­гі­чно для по­лі­ти­ків, які хо­чуть отри­ма­ти свої го­ло­си на ви­бо­рах. Що ха­ра­ктер­но, не тіль­ки для укра­їн­ських.

Та, на пре­ве­ли­кий жаль для аде­птів «зра­ди», цей сві­то­вий тренд аж ні­як не за­ва­дить ро­бо­ті Вер­хов­ної Ра­ди у 2018-2019 ро­ках.

У нас уже не за­ли­ши­ло­ся важ­ких та зов­сім не по­пу­ляр­них се­ред на­се­ле­н­ня рі­шень. Нав­па­ки, по­ря­док ден­ний пе­ре­пов­не­ний за­ко­но­про­е­кта­ми, на які очі­ку­ють і бі­знес, і гро­ма­дя­ни. Тож у на­ро­дних обран­ців є всі шан­си і кра­ї­ні до­по­мог­ти, і на­бра­ти до­да­тко­ві ба­ли від еле­кто­ра­ту. Які ви­снов­ки ми мо­же­мо зро­би­ти? Одно­зна­чно, за­кри­т­тя «ві­кна мо­жли­во­стей» пар­ла­мен­ту че­рез пе­ред­ви­бор­чий пе­рі­од ви­гля­дає біль­ше шту­чною «стра­шил­кою», аніж ре­аль­ною про­бле­мою. Зва­жа­ю­чи ж на на­шу скла­дну си­ту­а­цію в кра­ї­ні, ви­бор­ці най­ві­ро­гі­дні­ше не про­ба­чать та­ку «па­у­зу» ані ко­а­лі­ції, ані опо­зи­ції 8-го скли­ка­н­ня.

У по­пу­ляр­но­го за­раз се­ред укра­їн­ських по­лі­ти­ків Він­сто­на Чер­чи­л­ля бу­ла чу­до­ва фра­за: «У важ­кі для кра­ї­ни ча­си зна­че­н­ня мі­фів важ­ко пе­ре­оці­ни­ти».

Тож міф про не­ефе­ктив­ність/не­ді­є­зда­тність пар­ла­мен­ту пе­ред ви­бо­ра­ми нам тре­ба роз­ві­ю­ва­ти ра­зом — і са­мим де­пу­та­там, і жур­на­лі­стам, і гро­мад­сько­сті.

У на­ших си­лах зро­би­ти так, щоб остан­ні ро­ки ро­бо­ти по­то­чно­го скли­ка­н­ня мо­жна бу­ло смі­ли­во оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти по­пу­ляр­ним же­стом Він­сто­на про «пе­ре­мо­гу». При­чо­му са­ме пра­виль­ною сто­ро­ною.

День, ко­ли парламент зу­пи­нив­ся. Ні, цей день ще не на­став. Про­те остан­нім ча­сом йо­го про­ро­кує де­да­лі біль­ше по­лі­ти­ків та по­лі­ти­чних екс­пер­тів. Мов­ляв, ось-ось по­чну­ться пе­ред­ви­бор­чі пе­ре­го­ни та по­став­лять ефе­ктив­ну за­ко­но­твор­чу роботу в Укра­ї­ні «на па­у­зу» май­же на два ро­ки — до за­вер­ше­н­ня пре­зи­дент­ських та пар­ла­мент­ських ви­бо­рів на­при­кін­ці 2019-го. Та­кі «опти­мі­сти­чні» про­гно­зи лу­на­ють на­стіль­ки ча­сто, що по­сла­блю­ють роботу Вер­хов­ної Ра­ди вже за­раз, на по­ча­тку 2018 ро­ку. Менш вмо­ти­во­ва­ни­ми ста­ють на­віть ті, хто був рі­шу­че на­ці­ле­ний і да­лі впро­ва­джу­ва­ти по­зи­тив­ні змі­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.