Язик до ми­ру до­ве­де?

Мі­н­ін­форм­по­лі­ти­ки хо­че ки­ну­ти ро­сій­сько­мов­не ви­да­н­ня на схід Укра­ї­ни

Ukrayina Moloda - - Інформаційна Політика - Ва­лен­ти­на САМЧЕНКО, за­сту­пник ре­да­кто­ра га­зе­ти «Укра­ї­на мо­ло­да»

Десь з кві­тня у До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­сті дві­чі на мі­сяць має з’яв­ля­ти­ся га­зе­та — 8 сто­рі­нок фор­ма­ту А3 (це як «Укра­ї­на мо­ло­да», «Га­зе­та по-укра­їн­ськи» чи «Фа­кти»), ро­сій­ською мо­вою, що­ра­зу 250 ти­сяч. Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни ого­ло­си­ло тен­дер на ком­плекс по­слуг із ви­ро­бни­цтва й по­ши­ре­н­ня — в обла­стях, де вже за­ги­ну­ло по­над 10 ти­сяч укра­їн­ських гро­ма­дян, із них по­над 2,5 ти­ся­чі вій­сько­вих, які бо­ро­ни­ли Укра­ї­ну, — ці­єї ро­сій­сько­мов­ної га­зе­ти на за­галь­ну очі­ку­ва­ну су­му 11,6 млн. гри­вень.

Два пи­та­н­ня: чо­му РО­СІЙ­СЬКОЮ? Мі­ні­стер­ство (на­зи­ва­ють йо­го «Мі­нСтець», бо очіль­ник — кум Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка) вва­жає, що са­ме «язи­ка» не ви­ста­чає там, де то­чи­ться вій­на.

І чо­му 11,6 млн. гри­вень на все це ви­ді­ля­ти?

Бу­кваль­но дня­ми під­ра­хо­ву­ва­ли ви­тра­ти на га­зе­тні сто­рін­ки в «Укра­ї­ні мо­ло­дій».

Па­пір і до­став­ка «Укр­по­штою» (ду­же до­ро­ге за­до­во­ле­н­ня — хто знає), якщо роз­ра­хун­ки «УМ» за­сто­су­ва­ти до 250 ти­сяч пла­но­ва­но­го ви­да­н­ня на за­мов­ле­н­ня «Мі­нСте­ця» — це 412 ти­сяч 500 грн.

За­кла­сти го­но­рар за сто­рін­ку текс­ту (усіх за­пла­но­ва­но ви­да­ти 8х22 — 176) по 1 ти­ся­чі грн. (ду­же не­по­га­на ци­фра для га­зе­тної жур­на­лі­сти­ки) — 176 ти­сяч грн. Хай ілю­стру­ва­н­ня ко­жної сто­рін­ки 100 грн. — 17 600 грн. Мо­жна за­кла­сти на ко­жну сто­рін­ку — ма­ке­ту­ва­н­ня, ди­зайн, ко­ре­кту­ра — по 1 ти­ся­чі грн. — це ще 176 ти­сяч грн.

Окре­ма ста­т­тя ви­да­тків — від­ря­дже­н­ня — уяви­мо їх 22, по 2 осо­би на 3 до­би їздять (600 грн. 2-мі­сний но­мер у Кр­ама­тор­ську, 350 грн. до­бо­ві) — 39 ти­сяч 600 грн. + 46 тис.. 200 грн. = 85 тис. 800 грн.

По­ки що ви­хо­дить 867 ти­сяч 900 грн.

Ку­ди пі­дуть ще біль­ше 10 млн. грн.? Зви­чай­но, ще не по­ра­хо­ва­ні і зар­пла­ти. Ду­же «жир­ні» во­ни ко­мусь сві­тять. І все за ра­ху­нок по­да­тків, які зди­ра­ють і з мі­ні­маль­них зар­плат.

Чи вар­то ви­да­ва­ти «бо­йо­вий ли­сток» ро­сій­ською мо­вою аж за та­кі гро­ші у во­ю­ю­чій кра­ї­ні? Одно­зна­чно за мен­шу су­му мо­жна ро­би­ти ви­да­н­ня для на­се­ле­н­ня Лу­ган­ської і До­не­цької обла­сті. Й одно­зна­чно кра­ще бу­ло б, як­би це був кон­курс про­е­ктів ци­клу ста­тей у вже існу­ю­чих га­зе­тах (та­кий кон­курс,до ре­чі, про­во­дить До­не­цька ОДА) — то­ді б ма­ли і біль­ше рі­зно­пла­но­вих ма­те­рі­а­лів, й ін­те­гра­цію в жи­т­тя схі­дних обла­стей за­галь­но­укра­їн­сько­го жи­т­тя, і у ре­зуль­та­ті — менші ви­тра­ти з держ­бю­дже­ту. Але Мі­н­ін­форм­по­лі­ти­ки до кін­ця 2018 ро­ку за ре­зуль­та­та­ми тен­де­ру від­пра­вить у До­не­цьку і Лу­ган­ську область 22 но­ме­ри но­во­го ро­сій­сько­мов­но­го ви­да­н­ня по 8 сто­рі­нок ко­жен. Мож- ли­во, за­яв­ле­ний ти­раж по­тре­бує біль­ших ви­трат за ча­сти­ною по­зи­цій, ніж в ін­ших за­галь­но­укра­їн­ських ви­да­н­нях, і зар­пла­ти з го­но­ра­ра­ми ма­ють бу­ти ви­щі, ніж, ска­жі­мо, ни­ні в «УМ». Але роз­ра­хун­ки «бі­зне­спла­ну» яв­но за­ви­ще­ні.

Окрім то­го, що ву­ха де­ри­ба­ну про­гля­да­ю­ться у цьо­му про­е­кті, — є ще мо­мент: план ко­жно­го но­ме­ра то­го чу­до-ви­да­н­ня по­ви­нен бу­ти по­го­дже­ний з від­по­від­аль­ною осо­бою за­мов­ни­ка, а пе­ред дру­ком ко­жний ти­раж ви­да­н­ня по­ви­нен бу­ти за­твер­дже­ний від­по­від­аль­ною осо­бою за­мов­ни­ка. Це не 1937 рік, бу­ва? І як ви ду­ма­є­те, «Мі­нСтець» які ко­ре­гу­ва­н­ня та­кої цен­зу­ро­ва­ної га­зе­тки ро­би­ти­ме із на­бли­же­н­ням пре­зи­дент­ських ви­бо­рів? Зви­чай­но, є нор­ми про держ­та­єм­ни­ці і вій­сько­ві, але їх не­ро­зго­ло­ше­н­ня — це не за­твер­дже­н­ня від­по­від­аль­ною осо­бою Мі­н­ін­форм­по­лі­ти­ки жур­на­ліст­ських текс­тів.

Чи не ста­не цей «бо­йо­вий ли­сток» ро­сій­ською мо­вою час­тко­во пе­ред­ви­бор­чою агі­ткою ді­ю­чої вла­ди?! То­чно «з’їсть» ба­га­то гро­шей і бу­де по­дра­зни­ком та про­во­ка­ці­єю для тих, хто на схо­ді во­ює за Укра­ї­ну.

У тен­дер­ній до­ку­мен­та­ції мі­ні­стер­ства, опри­лю­дне­ній у си­сте­мі пу­блі­чних за­ку­пі­вель ProZorro, за­зна­че­но, що кін­це­вий строк по­да­чі за­явок — 26 лю­то­го, по­ча­ток ау­кціо­нів — 2 кві­тня.

Малюнок із сайта commons.wikimedia.org.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.