Ігри­ща на кро­ві

«Фiго­вий ли­сток» аме­ри­кан­ських сан­кцiй про­ти Ро­сiї

Ukrayina Moloda - - Геополітика - Гри­го­рій ОМЕЛЬ­ЧЕН­КО, Ге­рой Укра­ї­ни, за­сту­пник го­ло­ви Спіл­ки офі­це­рів Укра­ї­ни

Остан­ні дні сі­чня по­то­чно­го ро­ку ува­га ЗМІ, по­лі­ти­ків, екс­пер­тів і осо­бли­во ро­сій­ської по­лі­ти­чної і бі­зне­со­вої елі­ти на чо­лі з Пу­ті­ним і Ме­две­дє­вим бу­ла при­ку­та до Ва­шинг­то­на в очі­ку­ван­ні опри­лю­дне­н­ня так зва­ної «крем­лів­ської до­по­віді». На­га­даю, 2 сер­пня 2017 ро­ку пре­зи­дент США До­нальд Трамп не­охо­че під­пи­сав прийня­тий 27 ли­пня Кон­гре­сом за­кон 3364 «Про про­ти­дію су­про­тив­ни­кам Аме­ри­ки че­рез сан­кції» (CAATSA), який пе­ред­ба­чає по­си­ле­н­ня в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку аме­ри­кан­ських сан­кцій про­ти Ро­сії, Іра­ну і Пів­ні­чної Ко­реї. Від­по­від­но до стат­ті 241 за­ко­ну Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів, Дер­жав­ний де­пар­та­мент і На­ціо­наль­на роз­від­ка США по­вин­ні бу­ли під­го­ту­ва­ти «крем­лів­ську до­по­відь» і скла­сти спи­сок «фі­нан­со­вої об­слу­ги» Крем­ля — олі­гар­хів, най­біль­ших ро­сій­ських бі­зне­сме­нів, роз­мі­ри і дже­ре­ла їхнiх до­хо­дів, акти­ви їхнiх ро­ди­чів, зв’яз­ки з ви­со­ко­по­став­ле­ни­ми чи­нов­ни­кам Крем­ля, ді­ло­вi кон­та­кти з іноземними ком­па­ні­я­ми.

Як «нев’їзні» у Ва­шинг­то­ні го­стю­ва­ли

Ек­спер­ти вва­жа­ли, що за­кон бу­де но­вою ві­хою в «юри­ди­чно­му на­сту­пі» на Ро­сію, оскіль­ки на­слід­ки для її по­лі­ти­чної і бі­зне­со­вої елі­ти, які зба­га­ти­ли­ся за ра­ху­нок по­гра­бу­ва­н­ня ро­сій­сько­го на­ро­ду і ко­ру­пцій­них зв’яз­ків із ре­жи­мом Пу­ті­на, мо­жуть бу­ти до­сить сер­йо­зни­ми: ін­ди­ві­ду­аль­ні сан­кції, за­мо­ро­же­н­ня фі­нан­со­вих акти­вів, за­бо­ро­на на в’їзд до США, по­ру­ше­н­ня кри­мі­наль­них справ за від­ми­ва­н­ня ко­штів і арешт цих осіб у ра­зі за­три­ма­н­ня їх за кор­до­ном.. Пі­сля цьо­го аме­ри­кан­ським ком­па­ні­ям і гро­ма­дя­нам бу­де не­про­сто ма­ти ді­ло­ві кон­та­кти з осо­ба­ми, які по­тра­пи­ли під сан­кції.

Яки­ми ж бу­ли на­їв­ни­ми ці ек­спер­ти, не зна­ю­чи або не ро­зу­мі­ю­чи ре­а­лій сто­сун­ків між «силь­ни­ми сві­ту цьо­го» та не­пи­са­них пра­вил «ве­ли­кої по­лі­ти­ки», в осно­ві яких ле­жать мі­льяр­дні при­бу­тки, а не до­лі ці­лих на­ро­дів.

За скла­да­н­ня «чор­но­го крем­лів­сько­го спи­ску» від­по­від­аль­ним був Office of Foreign Assets Control (Управ­лі­н­ня за кон­тро­лем іно­зем­них акти­вів) мі­ні­стер­ства фі­нан­сів США. На­га­даю, що са­ме це ві­дом­ство сво­го ча­су вклю­чи­ло до спи­ску близь­ких до пре­зи­ден­та Пу­ті­на олі­гар­хів Ген­на­дія Тимченка, Ар­ка­дія і Бо­ри­са Ро­тен­бер­гів, Іго­ря Се­чи­на, Юрія Ко­валь­чу­ка.

Пі­сля під­пи­са­н­ня за­ко­ну пре­зи­дент США Трамп ще дов­го зво­лі­кав з ого­ло­ше­н­ням, ко­ли бу­дуть за­сто­со­ва­ні сан­кції про­ти Ро­сії, а по­тім за­явив, що їх за­сто­су­ють до 29 сі­чня 2018 ро­ку, як то­го ви­ма­гає під­пи­са­ний ним за­кон. Що ви­я­ви­ло­ся чер­го­вим обма­ном і не ли­ше аме­ри­кан­ців.

На­пе­ре­до­дні ого­ло­ше­н­ня «крем­лів­ської до­по­віді», 27 сі­чня 2018 ро­ку, до Ва­шинг­то­на ін­ко­гні­то одно­ча­сно при­бу­ли три ке­рів­ни­ки спец­служб РФ Оле­ксандр Бор­тні­ков (ФСБ), Сер­гій На­ри­шкін (СЗР) та Ігор Ко­ро­бов (ГРУ), які пе­ре­бу­ва­ють під між­на­ро­дни­ми сан­кці­я­ми і їм за­бо­ро­не­ний в’їзд до США. Впро­довж двох днів во­ни ве­ли та­єм­ні пе­ре­го­во­ри з ди­ре­кто­ром ЦРУ Май­ком Пом­пео, ди­ре­кто­ром На­ціо­наль­ної роз­від­ки Да­ном Ко­а­тсо­ном та ін­ши­ми по­са­до­ви­ми осо­ба­ми США.

Пе­ред цим, за два ти­жні до опу­блі­ку­ва­н­ня «крем­лів­ської до­по­віді», до Ва­шинг­то­на спе­ці­аль­но при­ле­тів го­лов­ний ре­да­ктор «Еха Мо­скви» Оле­ксій Ве­не­ди­ктов, щоб з’ясу­ва­ти зміст до­по­віді, ко­го вклю­ча­ють, а ко­го не вклю­ча­ють у «крем­лів­ський спи­сок» і чи мо­жна вне­сти в ньо­го якісь змі­ни. Ве­не­ди­ктов на­віть про­сив вне­сти до спи­ску прі­зви­ще одно­го де­пу­та­та Дер­жав­ної ду­ми РФ, а та­кож ці­ка­вив­ся, за яких умов два ві­до­мих чи­нов­ни­ка пу­тін­ської адмі­ні­стра­ції мо­жуть бу­ти не вклю­че­ні до «чор­но­го спи­ску» і що во­ни по­вин­ні зро­би­ти, щоб ту­ди не по­тра­пи­ти,— по­ві­до­мив Ігор Іл­ла­ріо­нов, який на той час був одним з уча­сни­ків ро- бо­чої гру­пи Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів США.

Не важ­ко здо­га­да­ти­ся чиє за­мов­ле­н­ня ви­ко­ну­вав Ве­не­ди­ктов.

Пі­сля ві­зи­ту ке­рів­ни­ків спец­служб Ро­сії «не­ві­до­мий ви­со­ко­по­став­ле­ний чи­нов­ник» адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та Трам­па вніс змі­ни у «крем­лів­ський спи­сок». Про це по­ві­до­мив один із спів­ав­то­рів «крем­лів­ської до­по­віді», швед­ський еко­но­міст, екс­перт Атлан­ти­чної ра­ди Ан­дерс Ослунд, за­явив­ши, що «опри­лю­дне­ний зі змі­на­ми спи­сок є на­смі­шкою над аме­ри­кан­ськи­ми сан­кці­я­ми що­до Ро­сії». За йо­го сло­ва­ми, по­ча­тко­вий ва­рі­ант «крем­лів­сько­го спи­ску» мі­стив прі­зви­ща ро­сій­ських чи­нов­ни­ків та олі­гар­хів, які здо­бу­ли свої ста­тки не­за­кон­ним шля­хом че­рез на­бли­же­ність до пре­зи­ден­та РФ Пу­ті­на та за до­по­мо­гою кон­та­ктів із Крем­лем (60 осіб. — Авт.). Тоб­то, му­хи бу­ли від­ді­ле­ні від ко­тлет. За­мість цих осіб «не­ві­до­мий чи­нов­ник» вніс до спи­ску іме­на 114 ви­со­ко­по­став­ле­них чи­нов­ни­ків з адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та і уряду Ро­сії, а та­кож 96 ро­сій­ських мі­льяр­де­рів із спи­ску Forbes.

«Чи­нов­ник адмі­ні­стра­ції Трам­па ви­смі­яв екс­пер­тів, які під­го­ту­ва­ли по­пе­ре­дню «крем­лів­ську до­по­відь», за­явив­ши, що во­на ро­бить не­ефе­ктив­ним за­кон про сан­кції про­ти Ро­сії в ці­ло­му», — за­явив Ослунд.

Грі­зні на­мі­ри і ве­ли­кий пшик

Уве­че­рі 29 сі­чня (за 12 хви­лин до опів­но­чі — за­кін­че­н­ня де­длай­ну) адмі­ні­стра­ція пре­зи­ден­та США опри­лю­дни­ла в спе­ци­фі­чний спо­сіб, «на­пи­са­ний на ко­лі­ні», спи­сок 114 ро­сій­ських по­лі­ти­ків (вклю­ча­ю­чи всіх чле­нів уряду з прем’єр-мі­ні­стром Дми­тром Ме­две­дє­вим на чо­лi й по­са­дов­ців адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та Пу­ті­на) та 96 осіб зі ста­тка­ми в один мі­льярд до­ла­рів і біль­ше. Пу­тін у спи­сок вне­се­ний не був. Бор­тні­ков, На­ри­шкін і Ко­ро­бов є фі­гу­ран­та­ми «Крем­лів­сько­го спи­ску».

Онов­ле­ний «крем­лів­ський спи­сок» був пе­ре­да­ний жур­на­лі­стам у ви­гля­ді фай­лу. На офі­цій­них дер­жав­них сай­тах (Дер­жав- но­го де­пар­та­мен­ту, На­ціо­наль­ної роз­від­ки, мі­ні­стер­ства фі­нан­сів, Бі­ло­го до­му та ін­ших) «крем­лів­ська до­по­відь» роз­мі­ще­на не бу­ла. Див­ною і пі­до­зрі­лою є ситуація, ко­ли офі­цій­ний до­ку­мент, під­го­тов­ле­ний ви­ко­нав­чою вла­дою за до­ру­че­н­ням Кон­гре­су США, в кін­це­во­му під­сум­ку офі­цій­но ні­де не пу­блі­ку­є­ться, але та­єм­но пе­ре­да­є­ться ЗМІ.

Пі­сля пу­блі­ка­ції «крем­лів­ської до­по­віді» ек­спер­ти май­же від­ра­зу вста­но­ви­ли, що опу­блі­ко­ва­ний «трам­пів­ський текст» є не що ін­ше, як ком­пі­ля­ція чо­ти­рьох спи­сків: верх­ня ча­сти­на те­ле­фон­них до­від­ни­ків адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та і уряду Ро­сії, спи­сок 96 мі­льяр­де­рів ро­сій­сько­го Forbes (які ста­ном на 2017 рік во­ло­ді­ли ста­тка­ми в один мі­льярд до­ла­рів і біль­ше) і опу­блі­ко­ва­но­го в сер­пні 2017 ро­ку аген­ці­єю РБК спи­ску ке­рів­ни­ків дер­жав­них ком­па­ній Ро­сії.

Го­ту­ю­чи «крем­лів­ську до­по­відь», в адмі­ні­стра­ції Трам­па так по­спі­ша­ли, що не всти­гли пе­ре­ві­ри­ти до­сто­вір­ність да­них осіб, яких вклю­чи­ли до «крем­лів­сько­го спи­ску» (де­які з них не ма­ють ні­яко­го від­но­ше­н­ня до Пу­ті­на або уже дав­но пе­ре­ста­ли ма­ти зв’яз­ки з Крем­лем, ви­їхав­ши за кор­дон на по­стій­не мі­сце про­жи­ва­н­ня і на­віть пе­ре­бу­ва­ють в опо­зи­ції до пу­тін­сько­го ре­жи­му).

Опу­блі­ко­ва­на вер­сія до­по­віді, на думку екс­пер­тів, не пред­став­ляє со­бою ні­якої цін­но­сті — ні юри­ди­чної, ні ана­лі­ти­чної, ні ін­фор­ма­цій­ної. Во­на не ви­ко­нує жо­дної ви­мо­ги ст. 241 за­ко­ну 3364 про сан­кції, які бу­ли по­став­ле­ні Кон­гре­сом пе­ред адмі­ні­стра­ці­єю пре­зи­ден­та США, і не не­се за со­бою ні­яких на­слід­ків.

За­кри­та ча­сти­на «крем­лів­ської до­по­віді» пе­ре­да­на в ко­мі­те­ти Кон­гре­су. Мі­ністр фі­нан­сів США Сті­вен Мну­чин 30 сі­чня під час зу­стрі­чі з чле­на­ми бан­ків­сько­го ко­мі­те­ту Се­на­ту за­явив, що у за­се­кре­че­ній ча­сти­ні «крем­лів­ської до­по­віді», яка є «екс­тра­ор­ди­нар­ною за об­ся­гом ро­бо­ти, має де­таль­ний ана­ліз, який скла­дає со­тні сто­рі­нок, iде­ться про но­ві сан­кції про­ти Ро­сії», але які са­ме не уто­чнив, по­си­ла­ю­чись на гриф та­єм­но­сті.

Да­ва­ти об’єктив­ну оцін­ку «крем­лів­ській до­по­віді» в ці­ло­му мо­жна бу­де ли­ше то­ді, ко­ли ста­не ві­до­мим зміст іі та­єм­ної ча­сти­ни і про­ти яко­го рів­ня по­са­до­вих осіб і олі­гар­хів Ро­сіі адмі­ні­стра­ція США за­про­ва­дить ре­аль­ні сан­кції.

Від­кри­тий «крем­лів­ський спи­сок», по­да­ний мі­ні­стер­ством фі­нан­сів Кон­гре­су США, на думку екс­пер­тів, є без­дум­ним до­ку­мен­том і був пред’яв­ле­ний ли­ше для то­го, щоб «фі­го­вим ли­стом» при­кри­ти га­не­бне ве­то, яке на­кла­дав пре­зи­дент Трамп на спи­сок, під­го­тов­ле­ний мі­жна­ро­дною ві­дом­чою ко­мі­сі­єю і екс­пер­тною гру­пою впро­довж пів­ро­ку.

Ще до опу­блі­ку­ва­н­ня не­та­єм­ної ча­сти­ни «крем­лів­сько­го спи­ску» мі­ні­стер­ство фі­нан­сів США 25 сі­чня по­ві­до­ми­ло про за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій про­ти 21 фі­зи­чної осо­би (гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни і РФ) і 12 ро­сій­ських під­при­ємств. Се­ред них 11 «чи­нов­ни­ків» на рів­ні «мі­ні­стрів» і «за­сту­пни­ків мі­ні­стрів» та одно­го бі­зне­сме­на так зва­них «ДНР» і «ЛНР» (їх прі­зви­ща і по­са­ди бу­ли опу­блі­ко­ва­ні у ЗМІ). Рі­вень по­са­до­вих осіб і під­при­ємств, що­до яких за­про­ва­дже­но сан­кції, за­свід­чив, що аме­ри­кан­ська адмі­ні­стра­ція «стрі­ля­ла з гар­ма­ти по го­роб­цях» і ло­ви­ла «дрі­бну ри­бу». Кра­ще б про­мов­ча­ли, щоб не гань­би­ти­ся.

У сер­йо­зність на­мі­рів пре­зи­ден­та Трам­па і йо­го адмі­ні­стра­ції мо­жна бу­де по­ві­ри­ти ли­ше то­ді, ко­ли осо­би­сто про­ти Пу­ті­на, Ме­две­дє­ва, їхніх фі­нан­со­вих га­ман­ців та ви­що­го вій­сько­во­го ко­ман­ду­ва­н­ня ЗС РФ бу­дуть за­сто­со­ва­ні ре­аль­ні сан­кції — аре­што­ва­ні їхнi за­кор­дон­ні ра­хун­ки та не­ру­хо­мість, во­ни ста­нуть нев’їзни­ми у де­мо­кра­ти­чні кра­ї­ни сві­ту, їх не за­про­шу­ва­ти­муть на між­на­ро­дні фо­ру­ми, а Ро­сію як дер­жа­ву агре­со­ра-«оку­пан­та» ви­клю­чать з усіх між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, по­ки во­на не звіль­нить Крим та оку­по­ва­ні те­ри­то­рії Дон­ба­су i не ком­пен­сує зби­тки, зав­да­ні Укра­ї­ні.

Ви­сту­па­ю­чи в Кон­гре­сі 30 сі­чня, пре­зи­дент Трамп ба­га­то го­во­рив про сан­кції, які йо­го адмі­ні­стра­ція за­сто­со­вує про­ти Пів­ні­чної Ко­реї, Іра­ну, а та­кож про­ти Ку­би і Ве­не­су­е­ли, але жо­дним сло­вом не зга­дав про Ро­сію і які сан­кції бу­ли і бу­дуть вжи­ті про­ти неї, хо­ча за­зна­че­ний за­кон 3364 зо­бов’язу­вав йо­го це зро­би­ти до 29 сі­чня.

Пі­сля озна­йом­ле­н­ня з «крем­лів­ським спи­ском» і ви­сту­пу Трам­па в Кон­гре­сі з’яви­ли­ся спра­ве­дли­ві ко­мен­та­рі, що Трамп «сві­до­мо грає на ру­ку Пу­ті­на», що це «са­бо­таж», «дис­кре­ди­та­ція» і «гань­ба» адмі­ні­стра­ції Трам­па. Аме­ри­кан­ська спіль­но­та бу­ла зди­во­ва­на і шо­ко­ва­на та­кою не­які­сною ро­бо­тою ни­ні­шньої адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та Трам­па. Опу­блі­ко­ва­ний спи­сок аме­ри­кан­ці на­зи­ва­ють «жар­тів­ли­вим», хо­ча до пер­шо­го кві­тня ще да­ле­ко.

Зви­чай­но, що Пу­тін ско­ри­став­ся ці­єю си­ту­а­ці­єю, щоб за­яви­ти, що «крем­лів­ський спи­сок» на­прав­ле­ний про­ти всьо­го ро­сій­сько­го на­ро­ду. Хо­ча всі до­бре ро­зу­мі­ють, що 210 осіб, на­віть якщо во­ни ви­зна­че­ні не­пра­виль­но, не пред­став­ля­ють весь на­род Ро­сії.

По­над 20 кон­гре­сме­нів і се­на­то­рів звер­ну­ли­ся до дер­жав­но­го се­кре­та­ря Ре­кса Тіл­лер­со­на з ви­мо­гою дати по­ясне­н­ня, чо­му не вве­де­ні сан­кції про­ти Ро­сії, як то­го ви­ма­гає за­кон.

Ко­ли­шній ра­дник пре­зи­ден­та Пу­ті­на, по­лі­то­лог і еко­но­міст Ан­дрій Іл­ла­ріо­нов, який був одним з уча­сни­ків ро­бо­чої гру­пи з роз­роб­ки кри­те­рі­їв для ви­зна­че­н­ня фі­гу­ран­тів «крем­лів­сько­го спи­ску», за­явив, що опу­блі­ку­ва­н­ня цьо­го спи­ску в то­му ви­гля­ді, в яко­му йо­го по­да­ла адмі­ні­стра­ція пре­зи­ден­та Трам­па, є «для Пу­ті­на ду­же цін­ним по­да­рун­ком з усіх то­чок зо­ру. З’яви­ла­ся мо­жли­вість пред­ста­ви­ти аме­ри­кан­ців як то­таль­них ру­со­фо­бів, для яких усі ро­сі­я­ни на одне облич­чя, нiби­то для них аб­со­лю­тно не ва­жли­во, чим лю­ди­на за­йма­є­ться, го­лов­не — що він iз Ро­сії. Ба­зу­ю­чись на опу­блі­ко­ва­ній ча­сти­ні «крем­лів­ської до­по­віді», про­ти цьо­го ар­гу­мен­та не по­преш».

Аме­ри­кан­ські се­на­то­ри і спів­ро­бі­тни­ки роз­ві­док США вва­жа­ють не­зро­зумі­лим ві­зит ке­рів­ни­ків спец­служб Ро­сії за два дні до ого­ло­ше­н­ня «крем­лів­сько­го спи­ску», за яким так і не від­бу­ло­ся роз­ши­ре­н­ня сан­кцій про­ти РФ. Лі­дер де­мо­кра­тів у Се­на­ті Чак Шу­мер зви­ну­ва­тив адмі­ні­стра­цію Трам­па в не­хту­ван­ні За­ко­ну «Про про­ти­дію су­про­тив­ни­кам Аме­ри­ки че­рез сан­кції», який ви­ма­гає на­кла­де­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії, та ви­сту­пив iз ви­мо­гою дати роз’ясне­н­ня ці­лей і змі­сту пе­ре­го­во­рів iз ке­рів­ни­ка­ми ро­сій­ських спец­служб у Ва­шинг­то­ні.

Ко­ли­шні пра­ців­ни­ки роз­від­служб США за­яви­ли, що при­су­тність одно­ча­сно трьох ке­рів­ни­ків ро­сій­ських спец­служб у Ва­шинг­то­ні, яким за­бо­ро­не­но в’їзд в Аме­ри­ку, ко­ли роз­слі­ду­ють мо­жли­вість втру­ча­н­ня Ро­сії в пре­зи­дент­ські ви­бо­ри США в 2016 ро­ці, є «ду­же не­зви­чним». До то­го ж в офі­цій­но­му зві­ті аме­ри­кан­ської роз­від­ки, опу­блі­ко­ва­но­му в сі­чні 2017 ро­ку, за­зна­че­но, що ро­сій­ські ФСБ і ГРУ кон­тро­лю­ва­ли ха­кер­ську кам­па­нію, спря­мо­ва­ну на пре­зи­дент­ські ви­бо­ри США в 2016 ро­ці.

Ко­ли­шній ке­рів­ник мі­сії ЦРУ в Мо­скві Сті­вен Холл за­зна­чив: «Я не мо­жу зга­да­ти та­ко­го за остан­ні 15 ро­ків».

Чим шан­та­жу­ва­ли Трам­па?

Ви­ни­кає мі­ні­мум два ри­то­ри­чних за­пи­та­н­ня.

Пер­ше: чи мо­гли три ке­рів­ни­ки спец­служб Ро­сії, які пе­ре­бу­ва­ють під між­на­ро­дни­ми сан­кці­я­ми і яким за­бо­ро­не­ний в’їзд у США, ін­ко­гні­то при­бу­ти до Аме­ри­ки і ве­сти не­о­фі­цій­ні та­єм­ні пе­ре­го­во­ри з ке­рів­ни­ка­ми ЦРУ, ФБР та ви­со­ко­по­став­ле­ни­ми осо­ба­ми Дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту без ві­до­ма і до­зво­лу пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па?

Дру­ге: чи міг «не­ві­до­мий ви­со­ко­по­став­ле­ний чи­нов­ник адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та США» без до­ру­че­н­ня або до­зво­лу пре­зи­ден­та Трам­па са­мо­стій­но вне­сти змі­ни в «крем­лів­ський спи­сок»?

Від­по­відь на оби­два за­пи­та­н­ня одно­зна­чна — ні!

Вра­хо­ву­ю­чи, що пре­зи­дент Трамп iз са­мо­го по­ча­тку був про­ти за­ко­ну 3364, який зму­ше­ний був під­пи­са­ти ли­ше то­му, що за ньо­го май­же одно­го­ло­сно про­го­ло­су­ва­ли Кон­грес і Се­нат, а та­кож та­єм­ний ві­зит у США на­пе­ре­до­дні опу­блі­ку­ва­н­ня «крем­лів­ської до­по­віді» ке­рів­ни­ків ро­сій­ських спец­служб, що, мо­жли­во, і ві­ді­грав ви­рі­шаль­ну роль, мо­жна зро­би­ти на­сту­пний ви­сно­вок.

Пре­зи­ден­ту Трам­пу че­рез ке­рів­ни­ків спец­служб Ро­сії бу­ли пе­ре­да­ні від пре­зи­ден­та Пу­ті­на якісь « осо­бли­ві по­ба­жа­н­ня» і до­сить «впли­во­ві» на Трам­па ма­те­рі­а­ли. І він, по­ру­шу­ю­чи за­зна­че­ний за­кон, ви­му­ше­ний був осо­би­сто або за йо­го до­ру­че­н­ням «не­ві­до­мий ви­со­ко­по­став­ле­ний чи­нов­ник йо­го адмі­ні­стра­ції» вжи­ти за­хо­дів, у ре­зуль­та­ті яких не від­бу­ло­ся опри­лю­дне­н­ня ори­гі­наль­но­го «крем­лів­сько­го спи­ску», змі­не­но­го в остан­ні хви­ли­ни 29 сі­чня, про що за­явив спів­ав­тор «крем­лів­ської до­по­віді» Ан­дерс Ослунд.

По­рів­няль­ний ана­ліз ви­сту­пів пре­зи­ден­та Трам­па в Кон­гре­сі й мі­ні­стра фі­нан­сів Сті­ве­на Мну­чи­на в бан­ків­сько­му ко­мі­те­ті Се­на­ту та ко­мен­та­рів екс­пер­тів і осіб, на­бли­же­них до адмі­ні­стра­цій пре­зи­ден­тів Трам­па і Пу­ті­на, а та­кож отри­ма­на мною кон­фі­ден­цій­на ін­фор­ма­ція да­ють під­ста­ви ствер­джу­ва­ти, що між Трам­пом і Пу­ті­ним до­ся­гну­ті пев­ні до­мов­ле­но­сті для тор­гів з ура­ху­ва­н­ням то­го, що Пу­тін че­рез мі­сяць пе­ре­о­бе­ре се­бе зно­ву пре­зи­ден­том на шiсть ро­ків, а Трам­пу ще по­трі­бно бу­де до­бу­ти свій пер­ший пре­зи­дент­ський тер­мін у си­ту­а­ції, ко­ли зву­чать за­яви про йо­го ім­пі­чмент.

Є ще й тре­тє за­пи­та­н­ня: чи спіл­ку­ва­ли­ся ке­рів­ни­ки ФСБ, СЗР і ГРУ Ро­сії iз са­мим Трам­пом або з йо­го по­мі­чни­ка­ми, ра­дни­ка­ми, і які ма­те­рі­а­ли та по­ба­жа­н­ня від Пу­ті­на во­ни пе­ре­да­ли Трам­пу, що так впли­ну­ли на ньо­го при прийнят­ті рі­ше­н­ня по «крем­лів­ській до­по­віді»?

Від­по­віді на ньо­го по­ки що не­має. Але, ду­маю, не­вдов­зі во­на бу­де. Бо не­має ні­чо­го та­єм­но­го, що не ста­ло б яв­ним. Час та­кож по­ка­же, хто ко­го пе­ре­грає — че­кіст Пу­тін чи те­ле­ве­ду­чий і бі­зне­смен Трамп. По­ді­бна гра вже бу­ла в ми­ну­ло­му сто­літ­ті. Між дво­ма пси­хо­па­та­ми Ста­лі­ном і Гі­тле­ром та єв­ро­пей­ськи­ми лі­де­ра­ми. Чим це за­кін­чи­ло­ся, та­кож ві­до­мо — Дру­гою сві­то­вою вій­ною, в якій бра­ла участь 61 кра­ї­на (во­єн­ні дії від­бу­ва­ли­ся на те­ри­то­рі­ях 40 кра­їн), що при­зве­ло до по­над 71 міль­йо­на люд­ських жертв, iз них — 46,7 міль­йо­на мир­них жи­те­лів.

На­га­даю, що по­ді­бна гра ве­ла­ся і нав­ко­ло пи­та­н­ня про ство­ре­н­ня Мі­жна­ро­дно­го три­бу­на­лу для при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті осіб, вин­них у збит­ті ма­лай­зій­сько­го лі­та­ка і за­ги­бе­лі 298 лю­дей, у то­му чи­слі — 80 ді­тей.

На моє гли­бо­ке пе­ре­ко­на­н­ня, це пи­та­н­ня по­трі­бно бу­ло ста­ви­ти в ООН від­ра­зу пі­сля зни­ще­н­ня лі­та­ка, а не че­рез рік. Зво­лі­ка­н­ня у ство­рен­ні мі­жна­ро­дно­го три­бу­на­лу свід­чить, що «силь­ні сві­ту цьо­го» у сво­їй ді­яль­но­сті ке­ру­ва­ли­ся не прин­ци­пом спра­ве­дли­во­го по­ка­ра­н­ня зло­чин­ців, а сво­ї­ми гео­по­лі­ти­чни­ми і бі­зне­со­ви­ми ін­те­ре­са­ми.

Мі­жна­ро­дний три­бу­нал не був ство­ре­ний не ли­ше че­рез на­кла­де­н­ня ве­то Ро­сі­єю, а та­кож че­рез за­гра­ва­н­ня про­від­них лі­де­рів сві­ту з Пу­ті­ним. Че­рез це вин­ні у зни­щен­ні лі­та­ка і за­ги­бе­лі май­же трьо­хсот лю­дей до цьо­го ча­су не те що не по­ка­ра­ні, а на­віть офі­цій­но не на­зва­ні як пі­до­зрю­ва­ні.

Ось так «силь­ні сві­ту цьо­го» ве­дуть за­ку­лі­сну «ве­ли­ку гео­по­лі­ти­ку» на кро­ві укра­їн­ців і па­са­жи­рів ма­лай­зій­сько­го лі­та­ка, вби­тих Крем­лем на чо­лі з кри­ва­вим Пу­ті­ним, яко­го спра­ве­дли­во на­зи­ва­ють Гі­тле­ром-Ста­лі­ном XXI сто­річ­чя. Сві­то­ві лі­де­ри про­дов­жу­ють за­гра­ва­ти з Пу­ті­ним і ма­ти з ним спра­ви, за­ро­бля­ю­чи мі­льяр­дні ста­тки на люд­ській кро­ві, за­бу­ва­ю­чи, до чо­го при­зво­дять по­ді­бні ігри­ща і за­гра­ва­н­ня.

Пре­зи­ден­ту Трам­пу че­рез ке­рів­ни­ків спец­служб Ро­сії бу­ли пе­ре­да­ні від пре­зи­ден­та Пу­ті­на якісь « осо­бли­ві по­ба­жа­н­ня» і до­сить «впли­во­ві» на Трам­па ма­те­рі­а­ли.

«Не про­па­де­мо, Во­ван».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.