І рай під­па­ли­ли...

На Маль­ді­вах ого­ло­си­ли над­зви­чай­ний стан

Ukrayina Moloda - - Свiт - Ігор ВІТОВИЧ

Уряд Маль­ді­вів ого­ло­сив 15-ден­ний над­зви­чай­ний стан на тлі по­лі­ти­чної кри­зи в острів­ній кра­ї­ні, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі. Ситуація за­го­стри­ла­ся ми­ну­лої п’ятни­ці, ко­ли Вер­хов­ний суд на­ка­зав звіль­ни­ти з-під аре­шту пред­став­ни­ків опо­зи­ції та ви­знав про­цес про­ти ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Мо­ха­ме­да На­ши­да не­кон­сти­ту­цій­ним. Уряд від­мо­вив­ся ви­ко­ну­ва­ти су­до­ве рі­ше­н­ня. А в не­ді­лю вій­сько­ві ото­чи­ли бу­дів­лю пар­ла­мен­ту і за­а­ре­шту­ва­ли кіль­кох опо­зи­цій­них де­пу­та­тів на тлі по­гли­бле­н­ня кри­зи че­рез від­мо­ву пре­зи­ден­та Ямі­на звіль­ни­ти по­літв’язнів.

Над­зви­чай­ний стан на­дає ши­ро­кі пов­но­ва­же­н­ня си­лам без­пе­ки для аре­шту та за­три­ма­н­ня в умо­вах по­лі­ти­чної кри­зи. Уряд уже при­зу­пи­нив роботу пар­ла­мен­ту (ма­джлі­су) і на­ка­зав ар­мії про­ти­сто­я­ти будь-яким ді­ям Вер­хов­но­го су­ду що­до ім­пі­чмен­ту ді­ю­чо­го пре­зи­ден­та Абдул­ли Ямі­на.

Упро­довж ви­хі­дних на ар­хі­пе­ла­зі три­ва­ли про­те­сти опо­зи­ції, яка за­кли­ка­ла між­на­ро­дну спіль­но­ту під­три­ма­ти рі­ше­н­ня Вер­хов­но­го су­ду про арешт пре­зи­ден­та. Бі­лий дім та Дер­жде­пар­та­мент США від­гу­кну­ли­ся за­ява­ми з за­кли­ком до уряду острів­ної кра­ї­ни «по­ва­жа­ти вер­хо­вен­ство пра­ва, сво­бо­ди ви­слов­лю­вань та де­мо­кра­ти­чних ін­сти­ту­цій».

По­лі­ти­чне про­ти­сто­я­н­ня за­че­пи­ло на­віть ві­до­мі у кра­ї­ні ро­ди­ни. Пі­сля ого­ло­ше­н­ня над­зви­чай­но­го ста­ну по­лі­ція за­а­ре­шту­ва­ла зокре­ма ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та у 1968-2008 ро­ках Мо­му­на Абдул­ла Га­ю­ма, рі­дно­го бра­та чин­но­го пре­зи­ден­та. В по­не­ді­лок уве­че­рі бу­ли за­а­ре­што­ва­ні по­лі­ці­єю го­ло­ва Вер­хов­но­го су­ду Абдул­ла Са­є­ді та ще один су­д­дя цьо­го су­ду Алі Ха­мід. Як за­зна­че­но в за­яві, «у зв’яз­ку з три­ва­ю­чим слід­ством», але не уто­чне­но, яким і з яко­го при­во­ду. Си­ли без­пе­ки охо­ро­ня­ють Вер­хов­ний суд че­рез вве­де­н­ня над­зви­чай­но­го ста­ну та утри­му­ють в йо­го при­мі­щен­ні ре­шту суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду. Мо­жли­во, то­му що суд до­зво­лив по­но­ви­ти на по­са­ді 12 де­пу­та­тів, це до­зво­ли­ло б від­но­ви­ти опо­зи­цій­ну біль­шість.

Уряд та­кож на­ка­зав взя­ти під вар­ту двох опо­зи­цій­них де­пу­та­тів, які по­вер­ну­ли­ся на Маль­ді­ви. А ще вла­да по­пе­ре­ди­ла, що будь-яке рі­ше­н­ня су­ду про арешт пре­зи­ден­та че­рез не­ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня Вер­хов­но­го су­ду бу­де не­за­кон­ним. Уряд звіль­нив ко­мі­са­ра по­лі­ції, який по­обі­цяв ви­ко­на­ти су­до­ве рі­ше­н­ня про взя­т­тя чин­но­го пре­зи­ден­та під арешт.

Де­пу­тат від опо­зи­ції Єва Абдул­ла за­яви­ла, що над­зви­чай­ний стан «від­чай­ду­шним кро­ком», який по­ка­зав, що уряд «втра­тив усе, зокре­ма до­ві­ру до лю­дей та уста­нов».

Маль­дів­ські остро­ви здо­бу­ли не­за­ле­жність від Ве­ли­кої Бри­та­нії 53 ро­ки то­му. Острів­ною кра­ї­ною впро­довж де­ся­ти­літь «пра­вив» Мо­мун Абдул­ла Га­юм. Са­ме за йо­го ке­рів­ни­цтва Маль­ді­ви по­ча­ли пе­ре­тво­рю­ва­ти­ся на ту­ри­сти­чний рай для ба­га­тих, на чо­му сам пре­зи­дент на­жи­вав ста­тків, то­ді як біль­шість на­се­ле­н­ня кра­ї­ни про­дов­жу­ва­ли жи­ти в зли­днях. Із 2008 ро­ку Маль­ді­ви пе­ре­йшли до ба­га­то­пар­тій­ної де­мо­кра­тії. Пан На­шид, який за­раз пе­ре­бу­ває на Шрі-Лан­ці, був пер­шим де­мо­кра­ти­чно обра­ним лі­де­ром острів­ної кра­ї­ни. Але в 2015 ро­ці па­на На­ши­да, який на­ма­гав­ся ске­ру­ва­ти кра­ї­ну на де­мо­кра­ти­чний шлях, за­су­ди­ли на 13 ро­ків за зви­ну­ва­че­н­ням у за­мов­лен­ні аре­шту суд­ді. На між­на­ро­дно­му рів­ні ви­рок для ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та за­су­ди­ли. А пан На­шид отри­мав по­лі­ти­чний при­ту­лок у Ве­ли­кій Бри­та­нії.

Пі­сля по­ва­ле­н­ня уряду На­ши­да вла­ду отри­мав спо­ча­тку ві­це-пре­зи­дент Мо­хам­мад Ва­хід Хас­сан, а на су­пе­ре­чли­вих ви­бо­рах 2013 ро­ку пе­ре­мо­гу одер­жав чин­ний пре­зи­дент Маль­дів Абдул­ла Ямін, ро­дич Га­ю­ма. От­же, в кра­ї­ні де-фа­кто від­бу­ла­ся ре­став­ра­ція ан­ти­де­мо­кра­ти­чно­го ре­жи­му: в кра­ї­ні ви­ни­кли про­бле­ми зі сво­бо­дою сло­ва та не­за­ле­жні­стю су­до­вої гіл­ки, роз­по­ча­ли­ся аре­шти опо­нен­тів. 2014 ро­ку на Маль­ді­вах бу­ло від­нов­ле­но смер­тну ка­ру. До неї мо­же бу­ти за­су­дже­на на­віть ди­ти­на, яка здій­сни­ла вбив­ство, що­прав­да ви­рок ви­ко­ну­є­ться пі­сля до­ся­гне­н­ня за­су­дже­ною осо­бою пов­но­лі­т­тя.

Маль­ді­ви роз­та­шо­ва­ні на ар­хі­пе­ла­зі з 1196 ко­ра­ло­вих остро­вів в Ін­дій­сько­му оке­а­ні, якi згру­по­ва­но в 12 ато­лів. Го­лов­ною стат­тею на­пов­не­н­ня бю­дже­ту острів­ної кра­ї­ни є ту­ризм. Ек­зо­ти­чні остро­ви по­пу­ляр­ні се­ред за­мо­жних іно­зем­них ту­ри­стів. У сі­чні, як по­ві­дом­ля­ли ЗМІ, там при­ва­тно від­по­чи­вав і Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко з ро­ди­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.