«Удар у спи­ну во­ю­ю­чій Укра­ї­ні»

Ан­джей Ду­да та­ки під­пи­ше су­пе­ре­чли­вий «ан­ти­бан­де­рів­ський» за­кон

Ukrayina Moloda - - Свiт - Олег БОРОВСЬКИЙ

Учо­ра опів­дні, ко­ли Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни обго­во­рю­ва­ла за­яву про ре­а­кцію на поль­ський за­кон про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті, пре­зи­дент Поль­щі Ан­джей Ду­да по­ін­фор­му­вав, що він під­пи­ше цей онов­ле­ний за­кон та во­дно­час ске­рує йо­го на ви­вче­н­ня до Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду. Очіль­ник поль­ської дер­жа­ви на­го­ло­сив, що змі­ни до За­ко­ну про ІНП остан­нім ча­сом при­зве­ли до ши­ро­кої дис­ку­сії не тіль­ки у поль­сько­му пу­блі­чно­му та по­лі­ти­чно­му про­сто­рі, а й на між­на­ро­дній аре­ні, по­ві­дом­ляє сайт «Поль­сько­го ра­діо».

Поль­ський пре­зи­дент на­го­ло­сив, що «це не но­вий за­кон, який з’явив­ся ти­ждень або мі­сяць то­му». «Я го­во­рив про ці змі­ни ще рік то­му, а та­кож під час сво­го ві­зи­ту до Ізра­ї­лю», — ка­же пре­зи­дент. Ду­да за­зна­чив, що за­сте­ре­же­н­ня ізра­їль­ської сто­ро­ни сто­су­ва­ли­ся мо­жли­вих обме­жень під час на­у­ко­вої та ху­до­жньої ді­яль­но­сті. І це, до­дав пре­зи­дент Поль- щі, в онов­ле­но­му за­ко­ні вра­хо­ва­но. Ан­джей Ду­да на­го­ло­сив, що свід­че­н­ня тих лю­дей, яким уда­ло­ся ви­жи­ти під час Го­ло­ко­сту, є ду­же ва­жли­ви­ми. «Я не хо­чу, аби хтось з них мав сум­ні­ви, що він мо­же да­ва­ти свої свід­че­н­ня», — за­ува­жив гла­ва поль­ської дер­жа­ви.

Пре­зи­дент Поль­щі до­дав, що для ньо­го ду­же ва­жли­во, аби по­ля­ків, поль­ський на­род не зви­ну­ва­чу­ва­ли в уча­сті у Го­ло­ко­сті. «Поль­ське ра­діо» за­зна­чає, що су­пе­ре­чли­ві по­прав­ки до за­ко­ну, які вво­дять від­по­від­аль­ність за по­ши­ре­н­ня ви­слов­лю­ва­н­ня «поль­ські кон­цен­тра­цій­ні та­бо­ри» для ви­зна­че­н­ня та­бо­рів, по­бу­до­ва­них у пе­рі­од Дру­гої сві­то­вої вій­ни нім­ця­ми на те­ри­то­рії оку­по­ва­ної на­цист­ською Ні­меч­чи­ною Поль­щі, а та­кож при­пи­су­ва­н­ня поль­сько­му на­ро­ду спів­у­ча­сті у Го­ло­ко­сті, бу­де пе­ре­да­ний на роз­гляд Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду для пе­ре­вір­ки йо­го від­по­від­но­сті з Кон­сти­ту­ці­єю Поль­щі.

Онов­ле­ний за­кон про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті Поль­щі та­кож пе­ред­ба­чає кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність за про­па­ган­ду іде­о­ло­гії укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів і за­пе­ре­че­н­ня Во­лин­ської тра­ге­дії 1943 ро­ку.

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни вчо­ра за­кли­ка­ла пре­зи­ден­та Поль­щі не під­пи­су­ва­ти су­пе­ре­чли­вий за­кон, що мі­стить так зва­ні «ан­ти­бан­де­рів­ські» по­прав­ки, але че­рез кіль­ка хви­лин пі­сля го­ло­су­ва­н­ня в укра­їн­сько­му пар­ла­мен­ті Ду­да ого­ло­сив про своє рі­ше­н­ня по­ста­ви­ти під­пис під до­ку­мен­том. Ра­ні­ше змі­ни про за­бо­ро­ну так зва­ної бан­де­рів­ської іде­о­ло­гії роз­кри­ти­ку­ва­ли, се­ред ін­ших, Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко, ві­це­прем’єр-мі­ністр та мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни. «Цей за­кон є уда­ром у спи­ну во­ю­ю­чій Укра­ї­ні. Від ньо­го не отри­ма­ють ви­го­ди ні у Вар­ша­ві, ні в Ки­є­ві. Тіль­ки одна ви­го­да мо­же бу­ти – у Крем­лі для роз­па­лю­ва­н­ня во­ро­жне­чі. Я вва­жаю, що цей крок є не­дру­жнім. Ме­ні при­кро, що цей за­кон прийня­тий, ко­ли Укра­ї­на і укра­їн­ці за­хи­ща­ють весь віль­ний світ від ро­сій­ської агре­сії», — так про­ко­мен­ту­вав за­ко­но­про­ект в ефі­рі те­ле­ка­на­лу ICTV спі­кер Ан­дрій Па­ру­бій.

Про­ти онов­ле­но­го за­ко­ну ка­те­го­ри­чно ви­сту­пи­ла вла­да Ізра­ї­лю та Дер­ждеп США.

Ан­джей Ду­да: під­пи­шу і кра­пка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.