По­плі­чни­ки ане­ксії

Юлія Ти­мо­шен­ко ви­сту­пи­ла різ­ко про­ти при­ве­де­н­ня ЗСУ в пов­ну бо­йо­ву го­тов­ність у 2014 ро­ці

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Пе­тро ТКАЧ

Ко­ли­шній ви­ко­ну­вач обов’яз­ків мі­ні­стра обо­ро­ни, ко­ли­шній ко­ман­ду­вач ВМС, адмі­рал Ігор Те­нюх зви­ну­ва­чує ко­ли­шньо­го на­чаль­ни­ка Ге­не­раль­но­го шта­бу ЗСУ Юрія Ільї­на у зра­ді й спів­пра­ці з Ро­сі­єю у лю­то­му 2014 ро­ку, роз­по­від­а­ю­чи, що той актив­но схи­ляв до зра­ди укра­їн­ських вій­сько­вих у Кри­му і ска­су­вав при­ве­де­н­ня Вій­сько­во-Мор­ських сил у Кри­му в пов­ну бо­йо­ву го­тов­ність. Про це Ігор Те­нюх за­явив під час до­пи­ту у спра­ві про дер­жзра­ду Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча в Обо­лон­сько­му ра­йон­но­му су­ді Ки­є­ва 7 лю­то­го вве­че­рі. Зокре­ма, він ска­зав: «Ільїн то­ді три­чі схи­ляв до зра­ди на­чаль­ни­ка Ака­де­мії Вій­сько­во-Мор­ських сил Гон­ча­рен­ка, щоб він пе­ре­йшов на бік Ро­сії. Це офі­цій­но. Пі­сля де­ся­тих чи­сел. Я від­по­від­аю за свої сло­ва».

За сло­ва­ми Іго­ря Те­ню­ха, ко­ли йо­го бу­ло при­зна­че­но на по­сад у тим­ча­со­во­го мі­ні­стра обо­ро­ни 27 лю­то­го 2014 ро­ку, він від­дав на­каз, щоб ар­мія бу­ла при­ве­де­на в пов­ну бо­йо­ву го­тов­ність. То­ді ж він ді­знав­ся, що вран­ці 20 лю­то­го ВМС у Кри­му бу­ло при­ве­де­но в пов­ну бо­йо­ву го­тов­ність, а вже вве­че­рі то­ді­шній на­чаль­ник Ген­шта­бу Ільїн ска­су­вав цей на­каз (Ільїн по­був на­чаль­ни­ком Ген­шта­бу ЗСУ ли­ше 19-28 лю­то­го 2014 ро­ку; він ли­шив­ся в Кри­му пі­сля ане­ксії).

На пе­ре­ко­на­н­ня адмі­ра­ла, про­цес «зда­чі Кри­му» Ро­сії по­чав­ся ще у 2010 ро­ці, ко­ли Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни став Ві­ктор Яну­ко­вич. То­ді від­бу­ла­ся ка­дро­ва за­чис­тка, ско­ро­че­н­ня чи­сель­но­сті фло­ту, роз­фор­му­ва­н­ня вій­сько­вих ко­мі­са­рі­а­тів, уком­пле­кту­ва­н­ня ВМС кон­тра­ктни­ка­ми-ме­шкан­ця­ми Кри­му. Ігор Те­нюх на­го­ло­сив, що йо­го та­кож звіль­ни­ли з по­са­ди ко­ман­ду­ва­ча ВМС без­під­став­но та без жо­дних по­яснень: «Ме­ні мі­ністр обо­ро­ни Єжель те­ле­фо­ном єди­не що ска­зав: «Ти не бу­деш ко­ман­ду­ва­чем». А за да­ни­ми мо­їх дже­рел, їм то­ді при­йшла вка­зів­ка з Крем­ля: «Убрать это­го бан­де­ров­ца».

Ігор Те­нюх кон­стат ував, що при­кла­дав­ся до зра­ди Ша­ку­ро, який був при­зна­че­ний пі­сля 2010 ро­ку на­чаль­ни­ком шта­бу Вій­сько­во-Мор­ських сил «ти­ми лю­дьми, які бу­ли за­ці­кав­ле­ні в то­му, щоб ма­ти та­ко­го... на­чаль­ни­ка шта­бу»: «І він ду­же силь­но під­мов­ляв і опра­цьо­ву­вав ко­ман­ди­рів ча­стин, які пі­зні­ше зра­ди­ли й пе­ре­йшли на бік Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Ша­ку­ро ні­ко­ли не мав ні про­фе­сій­но­го, ні мо­раль­но­го пра­ва обі­йма­ти по­са­ду на­чаль­ни­ка шта­бу Вій­сько­во-мор­ських сил. Ко­ли я був ко­ман­ду­ва­чем (Те­нюх ко­ман­ду­вав ВМС Укра­ї­ни про­тя­гом 2006-2010 рр. — Ред.), Ша­ку­ро був на­чаль­ни­ком шта­бу ло­гі­сти­ки».

Ігор Те­нюх роз­по­вів, що 28 лю­то­го 2014-го на за­сі­дан­ні РНБО він по­вiдо­мив про об­ста­нов­ку в Кри­му й «на кор­до­нах від Чер­ні­го­ва до Ма­рі­у­по­ля, де ро­сій­ські зброй­ні си­ли роз­гор­та­ли вже свої угру­по­ва­н­ня — від 60 до 80 ти­сяч», при то­му що «пря­ма до­ро­га від Чер­ні­го­ва до Ки­є­ва для тан­ко­вої бри­га­ди — це 4 го­ди­ни хо­ду».

«Я на­по­ля­гав на не­гай­но­му прийнят­ті рі­ше­н­ня що­до при­ве­де­н­ня Зброй­них сил Укра­ї­ни у пов­ну бо­йо­ву го­тов­ність з роз­гор­та­н­ням в за­зна­че­ні ра­йо­ни. Най­го­лов­ні­ше — пів­ден­ний на­пря­мок і Крим», — зга­дав Ігор Те­нюх. «Ти­мо­шен­ко то­ді вист упи­ла різ­ко про­ти. Во­на ска­за­ла, що роз­гор­та­н­ня ЗСУ при­зве­де до ши­ро­ко­мас­шта­бно­го на­сту­пу Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції в Укра­ї­ну, і тре­ба ду­ма­ти не ли­ше про Крим, а й про всю Укра­ї­ну, — де­та­лі­зу­вав адмі­рал. — На що я від­по­вів: «Для чо­го нам Зброй­ні си­ли? Уже йде за­хо­пле­н­ня укра­їн­ської те­ри­то­рії».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.