Во­гонь «по­важ­чав»

На Дон­ба­сі во­рог у ра­зи збіль­шив кіль­кість об­стрі­лів, за­сто­со­ву­ю­чи тан­ки і стволь­ну ар­ти­ле­рію

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іван БОЙКО

Остан­нiми дня­ми ро­сій­ські оку­пан­ти та бо­йо­ви­ки Дон­ба­су різ­ко збіль­ши­ли кіль­кість об­стрі­лів по­зи­цій ЗСУ. За да­ни­ми шта­бу АТО, якщо на по­ча­тку ти­жня фі­ксу­ва­ли ли­ше близь­ко п’яти во­ро­жих об­стрі­лів на до­бу, то ми­ну­ло­го вів­тор­ка — вже 14 при­ціль­них об­стрі­лiв, а ми­ну­лої се­ре­ди — 17. Спо­ча­тку во­рог га­тив пе­ре­ва­жно з мі­но­ме­тів ка­лі­бру 120 мм на лу­ган­сько­му і до­не­цько­му на­прям­ках. У че­твер во­ро­жі ство­ли різ­ко «по­важ­ча­ли»: у хід пі­шли ро­сій­ські тан­ки та стволь­на ар­ти­ле­рія.

Зокре­ма, епі­цен­тром на­пру­же­но­сті ста­ла Сві­тло­дар­ська ду­га на Лу­ган­щи­ні, де во­рог за­сто­су­вав ар­ти­ле­рій­ські уста­нов­ки ка­лі­бру 122 мм та не­о­дно­ра­зо­во вів во­гонь зі 120-мм мі­но­ме­тів по по­зи­ці­ях на­ших обо­рон­ців дов­ко­ла се­ли­ща Лу­ган­ське.

У шта­бі АТО за­зна­ча­ють, що де­сять 122-мм ар­ти­ле­рій­ських сна­ря­дів і близь­ко двох де­ся­тків 120-мм мін ро­зір­ва­ли­ся по­ряд з опор­ни­ми пун­кта­ми не­по­да­лік се­ли­ща Тро­ї­цьке. Під До­не­цьком, не кри­ю­чись, удень оку­пан­ти по­над го­ди­ну ве­ли во­гонь з озбро­є­н­ня тан­ка, гр­ана­то­ме­тів рі­зних ви­дів i ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів по­бли­зу се­ли­ща Пі­ски.

За остан­ні дві до­би по­ра­не­но чо- ти­рьох за­хи­сни­ків Укра­ї­ни, трав­мо­ва­но двох, за­ги­блих не­має.

У свою чер­гу, остан­нiми дня­ми мі­сія ОБСЄ та­кож кон­ста­тує збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті по­ру­шень ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню в До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях. До то­го ж спо­сте­рі­га­чі на­го­ло­шу­ють: якщо на До­неч­чи­ні кіль­кість ви­бу­хів збіль­ши­ла­ся не ду­же від­чу­тно, то на Лу­ган­щи­ні, нав­па­ки, у ра­зи.

За­ува­жи­мо, що з 9 по 25 лю­то­го да­ле­ко від Укра­ї­ни, в пів­ні­чно­ко­рей­сько­му Пхен­чха­ні три­ва­ти­муть Олім­пій­ські ігри. За умо­ва­ми пе­ре­мир’я, яке по­чи­на­є­ться за сім днів до по­ча­тку Олім­пій­ських ігор і за­кін­чу­є­ться че­рез ти­ждень пі­сля за­кін­че­н­ня Па­ра­лім­пій­ських ігор, усіх чле­нів ООН за­кли­ка­ють при­пи­ни­ти будь-які про­я­ви агре­сії. Утім ця дав­ня тра­ди­ція, оче­ви­дно, не сто­су­є­ться Ро­сії та її ма­ріо­не­ток.

Укра­їн­ські вій­сько­ві пе­ре­да­ли бо­йо­ви­кам на оку­по­ва­ну ча­сти­ну Лу­ган­ської обла­сті ті­ла двох ви­хід­ців iз Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, по­ві­дом­ляє прес-центр шта­бу АТО. За­зна­ча­є­ться, що ті­ла зна­йшли у жов­тні 2017 ро­ку в ма­со­во­му по­хо­ван­ні з ше­сти тіл у ра­йо­ні се­ли­ща Те­пле Ста­ни­чно­Лу­ган­сько­го ра­йо­ну.

За ре­зуль­та­та­ми ДНК-ана­лі­зу іден­ти­фі­ку­ва­ли чо­ти­ри осо­би. Двоє за­ги­блих ви­яви­ли­ся ви­хід­ця­ми з Лу­ган­щи­ни, їх пе­ре­да­ли бо­йо­ви­кам у сі­чні 2018 ро­ку. Ін­ші двi лю­ди­ни ви­яви­ли­ся ви­хід­ця­ми з Ро­сії, їх 7 лю­то­го пе­ре­да­ли на оку­по­ва­ні те­ри­то­рії. Іден­ти­фі­ка­ція остан­ків ще двох три­ває.

«ЗСУ спо­ді­ва­ю­ться, що пе­ре­да­ча, яка від­бу­ла­ся сьо­го­дні, ма­ти­ме по­зи­тив­ну тен­ден­цію що­до по­шу­ку за­ги­блих i зни­клих без­ві­сти на не­під­кон­троль­них уря­ду Укра­ї­ни те­ри­то­рі­ях iз ме­тою їх подаль­шої іден­ти­фі­ка­ції, по­вер­не­н­ня на під­кон­троль­ну те­ри­то­рію, по­хо­ва­н­ня та вша­ну­ва­н­ня їхньої пам’яті», — йде­ться у за­яві шта­бу АТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.