Ти­ло­ви­кам — мен­ше

Мі­ністр обі­цяє гі­дні пен­сії тим, хто во­ю­вав в АТО

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Єв­до­кія ФЕЩЕНКО

Вій­сько­ві пен­сіо­не­ри, які во­ю­ва­ли в зо­ні АТО, ма­ти­муть біль­шу пен­сію по­рів­ня­но з пен­сіо­не­ра­ми, які не бра­ли уча­сті у бо­йо­вих ді­ях, за­явив мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Ре­ва пі­сля за­сі­да­н­ня Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни 7 лю­то­го. «На сьо­го­дні у ста­ро­му за­ко­ні вій­сько­ві пен­сіо­не­ри, які зна­хо­дя­ться в зо­ні АТО і слу­жать у Ки­є­ві, ма­ють одна­ко­ву пен­сію. Це бу­де змі­не­но в но­во­му прийня­то­му за­ко­ні», — ска­зав він. Ще за­ува­жив, що на­ра­зі війсь- ко­ві, які слу­жать у зо­ні АТО, отри­му­ють зар­пла­ту удві­чі біль­шу ніж ті, які слу­жать у Ки­є­ві. Однак при пе­ре­ра­ху­ван­ні пен­сій це не вра­хо­ву­ють, і во­ни отри­му­ють одна­ко­ву пен­сію.

За ін­фор­ма­ці­єю від мі­ні­стра, вій­сько­вим пен­сіо­не­рам пе­ре­ра­ху­ють пен­сії з 1 сі­чня 2018 ро­ку пі­сля ухва­ле­н­ня за­ко­ну про пен­сій­не за­без­пе­че­н­ня. Ан­дрій Ре­ва по­ві­до­мив, що на­ра­зі в се­ре­дньо­му пред­став­ни­ки си­ло­вих ві­домств отри­му­ють пен­сію 2800 гри­вень. Пі­сля прийня­т­тя від­по­від­них за­ко­но- дав­чих норм ці пен­сії зна­чно збіль­ша­ться. У вій­сько­вих пен­сіо­не­рів бу­де збіль­ше­н­ня пен­сії з ура­ху­ва­н­ням то­го, де во­ни слу­жи­ли — чи в зо­ні АТО, чи в ти­лу. Тоб­то, за но­вим за­ко­ном, при на­ра­ху­ван­ні пен­сії зва­жа­ти­муть на те, чи брав пен­сіо­нер участь у бо­йо­вих ді­ях чи ні. «Це бу­де гі­дна пен­сія, — обі­цяє мі­ністр, не на­зи­ва­ю­чи кон­кре­тних цифр. — Ми б хо­ті­ли, щоб во­ни ма­ли пен­сії, як у кра­ї­нах НАТО».

Ра­ні­ше Ан­дрій Ре­ва за­яв­ляв, що ре­фор­ма пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців збіль­шить роз­мір їхніх пен­сій на 77%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.