Скла­да­є­мо бі­знес-план

На Чер­ка­щи­ні вчи­ти­муть під­при­єм­ни­цтва

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО

На Чер­ка­щи­ні стар­ту­вав уні­каль­ний про­ект: роз­по­ча­то на­бір до Шко­ли ма­ло­го та се­ре­дньо­го під­при­єм­ни­цтва. Про це «Укра­ї­ні мо­ло­дій» по­ві­до­ми­ли в обла­сній адмі­ні­стра­ції. За сло­ва­ми го­ло­ви ОДА Юрія Тка­чен­ка, які­сна бі­знес-осві­та є для обла­сті одним із прі­о­ри­те­тів Стра­те­гії роз­ви­тку ма­ло­го та се­ре­дньо­го під­при­єм­ни­цтва до 2020 ро­ку і Чер­ка­щи­на ви­бу­до­вує свою по­лі­ти­ку в цій сфе­рі, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи єв­ро­пей­ські пра­кти­ки.

«У Чер­ка­сах, як і в біль­шо­сті обла­сних цен­трів, які­сної бі­знес-осві­ти не­має. На­шу ко­ман­ду це не вла­што­вує, то­му ми й за­пу­ска­є­мо пер­шу Шко­лу ма­ло­го та се­ре­дньо­го під­при­єм­ни­цтва. У та­ко­му фор­ма­ті ро­би­мо це пер­ши­ми в Укра­ї­ні, з пе­ре­ві­ре­ни­ми пар­тне­ра­ми, з ко­ман­дою про­фе­сій­них ви­кла­да­чів, аби кар­ди­наль­но змі­ни­ти під­при­єм­ни­цьке се­ре­до­ви­ще — сфор­му­ва­ти ту «еко­си­сте­му», в якій ство­рю­ва­ти­му­ться но­ві бі­зне­си та сут­тє­во зро­ста­ти­муть ті, що вже існу­ють», — на­го­ло­шує Юрій Тка­чен­ко.

І до­дає, ко­жен під­при­є­мець, який роз­ви­ває своє під­при­єм­ство від ма­ло­го до се­ре­дньо­го, ство­рює де­ся­тки та со­тні но­вих ро­бо­чих місць. І зав­да­н­ня вла­ди — що­би та­ких під­при­єм­ців бу­ло біль­ше.

До ре­чі, це спіль­ний про­ект обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стар­ції, Аген­ції ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку та Фон­ду Ва­си­ля Хмель­ни­цько­го K.Fund.

Во­дно­час, уто­чнює го­ло­ва Чер­ка­ської ОДА, ми ро­зу­мі­є­мо, що в мі­сце­во­го ма­ло­го бі­зне­су не­до­ста­ньо мо­жли­во­сті опла­чу­ва­ти вар­ті­сні кур­си та ви­тра­ча­ти на це ба­га­то ча­су. То­му основ­ні ви­тра­ти, при­найм­ні на по­ча­тку цьо­го про­е­кту, чер­ка­ська вла­да бе­ре на се­бе і по­трі­бні на це ко­шти вже спря­мо­ва­ні з обла­сно­го бю­дже­ту.

На­ра­зі пла­ну­є­ться, що та­ких шкіл, а но­во­ство­ре­на роз­ра­хо­ва­на на 30 слу­ха­чів, ство­рю­ва­ти­муть на Чер­ка­щи­ні по кіль­ка що­ро­ку.

У Чер­ка­ській обл­держ­адмі­ні­стра­ції ка­жуть, що про­гра­ма на­вча­н­ня у Шко­лі ма­ло­го та се­ре­дньо­го під­при­єм­ни­цтва пе­ред­ба­чає де­ся­ти­ден­ний ін­тен­сив­ний курс з основ­них на­пря­мів ор­га­ні­за­ції бі­зне­су та під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті, пі­сля три ти­жні слу­ха­чі пра­цю­ва­ти­муть над бі­знес-пла­на­ми, отри­му­ю­чи кон­суль­та­тив­ну під­трим­ку ви­кла­да­чів, і да­лі за­хи­ща­ти­муть свої про­е­кти.

До кін­ця лю­то­го три­ва­ти­ме при­йом за­явок від слу­ха­чів, а на­вча­н­ня роз­по­чне­ться з 19 бе­ре­зня. «За­кли­каю під­при­єм­ців, і по­ча­тків­ців, і лю­дей з до­сві­дом, по­да­ва­ти за­яв­ки та про­хо­ди­ти спів­бе­сі­ди», — ка­же го­ло­ва Чер­ка­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Юрій Тка­чен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.