По­да­ру­нок «Со­фі­їв­ці»

Уман­ський парк роз­бу­ду­ють за 75 міль­йо­нів гри­вень

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО

Хо­ро­ша но­ви­на для лю­би­те­лів ту­ри­зму: на Чер­ка­щи­ні цьо­го ро­ку роз­бу­ду­ють та роз­ши­рять огля­до­ві ме­жі На­ціо­наль­но­го ден­дро­ло­гі­чно­го пар­ку «Со­фі­їв­ка».Про це по­ві­до­мив на­ро­дний де­пу­тат Ан­тон Яцен­ко, ма­лою ба­тьків­щи­ною яко­го є Умань, на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці». За йо­го сло­ва­ми, на здій­сне­н­ня за­хо­дів із ре­кон­стру­кції та бу­дів­ни­цтва об’єктів на те­ри­то­рії ма­льов­ни­чої і улю­бле­ної укра­їн­ця­ми «Со­фі­їв­ки» уряд ви­ді­лить 75 міль­йо­нів гри­вень.

«Про­е­ктом пе­ред­ба­че­но ство­ре­н­ня на те­ри­то­рії но­вої ді­лян­ки пар­ку япон­сько­го са­ду, вста­нов­ле­н­ня пам’ятни­ків, скуль­птур, ма­лих ар­хі­те­ктур­них форм. Та­кож бу­де обла­што­ва­но тро­ту­а­ри, май­дан­чи­ки та алеї, по­бу­до­ва­но пі­шо­хі­дний пе­ре­хід з гро­мад­ською вби­раль­нею та ба­га­то чо­го ін­шо­го», — на­го­ло­шує Ан­тон Яцен­ко і обі­цяє пре­зен­та­цію про­е­кту вже не­за­ба­ром.

Він ка­же, що про­ект ре­кон­стру­кції сла­ве­тно­го ден­дро­пар­ку ста­не на­ймас­шта­бні­шим за остан­ні 30 ро­ків і пе­ре­ко­на­ний, що онов­ле­на «Со­фі­їв­ка» під­ні­ме імідж на­шої кра­ї­ни та сут­тє­во збіль­шить по­тік ту­ри­стів до Ума­ні.

Го­лов­не — щоб чи­ма­лі гро­ші не «за­ко­па­ли».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.