За­ко­ха­ні в ор­кестр

У Ки­є­ві ви­сту­пив те­нор, яко­го ко­роль Іспа­нії на­го­ро­див срі­бним куб­ком

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла ЧЕЧЕЛЬ

Ака­де­мі­чна хо­ро­ва ка­пе­ла та Ве­ли­кий ди­тя­чий хор Укра­їн­сько­го ра­діо, На­ціо­наль­ний ака­де­мі­чний ду­хо­вий ор­кестр Укра­ї­ни про­ве­ли 8 лю­то­го гран­діо­зний кон­церт LOVE cover story. При­хиль­ни­ки які­сної та ви­со­ко­кла­сної по­пу­ляр­ної му­зи­ки за­ну­ри­ли­ся у роз­кі­шну му­зи­чну до­бір­ку, зокре­ма, з най­ре­зо­нан­сні­ших мю­зи­клів ХХ сто­лі­т­тя у Бу­дин­ку зву­ко­за­пи­су Укра­їн­сько­го ра­діо. А це «Бар­се­ло­на» від Май­кла Мо­ра­на на сло­ва Фре­ді Мер­кю­рі; кра­щі шля­ге­ри ле­ген­дар­ної гру­пи Queen, які зі­бра­ні у мас­шта­бну сим­фо­нію ан­глій­ським ком­по­зи­то­ром та аран­жу­валь­ни­ком Тол­гом Ка­ши­фом, які вже всти­гли під­ко­ри­ти май­же весь світ.

«Мо­ну­мен­таль­ний цикл під на­звою QueenSimphony був но­мі­но­ва­ний як кра­щий аль­бом ро­ку Classical Brit Awards 2003 та з ве­ли­че­зним успі­хом під­ко­рив ба­га­то­міль­йон­ну пу­блі­ку кра­їн Єв­ро­пи, Ту­реч­чи­ну, Ав­стра­лію та Аме­ри­ку», — роз­по­від­ає ху­до­жня ке­рів­ни­ця та го­лов­на ди­ри­ген­тка хо­ру Укра­їн­сько­го ра­діо Юлія Ткач.

Слу­ха­ли й при­му На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни Су­сан­ну Ча­хо­ян та най­ви­шу­ка­ні­шо­го те­но­ра Укра­ї­ни Юрія Лук’янен­ка. Це са­ме він, Юрій Лук’янен­ко, був ви­зна­ний кра­щим го­ло­сом кла­си­чної му­зи­ки в Іспа­нії, і сам ко­роль Ху­ан Кар­лос на­го­ро­див йо­го срі­бним ко­ро­лів­ським куб­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.