А ми у Трам­па сні­да­ли...

Спі­кер Ан­дрій Па­ру­бій по­гро­жує опри­лю­дни­ти в ЗМІ прі­зви­ща де­пу­та­тів, які не від­ві­ду­ють за­сі­да­н­ня ВР

Ukrayina Moloda - - Політика - Ін­на СТЕПАНЧУК

«Сьо­го­дні (у се­ре­ду, 7 лю­то­го) парламент не зміг прийня­ти жо­дно­го рі­ше­н­ня, бо по­над 50 де­пу­та­тів: Ти­мо­шен­ко, Ге­ра­си­мов та ін­ші — по­ле­ті­ли у США на мо­ли­тов­ний сні­да­нок iз пре­зи­ден­том Трам­пом, щоб по­фо­то­гра­фу­ва­ти­ся для пон­тів в Укра­ї­ні. Мо­же, хай там за­ли­ша­ю­ться, якщо їх не ці­ка­вить, чим жи­вуть укра­їн­ці, чи є щось на сні­да­нок, обід чи ве­че­рю у на­ших лю­дей!» — обу­ре­но на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії Олег Ля­шко. Втім учо­ра се­сій­на за­ла про­дов­жу­ва­ла зя­я­ти по­ро­жні­ми крі­сла­ми — чи­ма­ло пар­ла­мен­та­рі­їв про­дов­жу­ва­ли «сні­да­ти» в Трам­па чи де­ін­де. Хо­ча в цей день ма­ла бу­ти роз­гля­ну­та низ­ка со­ці­аль­них та куль­тур­них за­ко­но­про­е­ктів. «Чи є щось ва­жли­ві­ше за умо­ви жи­т­тя лю­дей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми? Для на­шої ко­ман­ди не­має! А для де­яких де­пу­та­тів на­ба­га­то ва­жли­ві­ше по­тя­га­ти за ру­кав яки­хось кон­гре­сме­нів і зро­би­ти пон­то­ві фо­то­гра­фії. Та­кі лю­ди не ма­ють пра­ва пред­став­ля­ти ін­те­ре­си укра­їн­ців, — про­дов­жу­вав уже вчо­ра обу­рю­ва­ти­ся лі­дер РПЛ. — Ми ви­ма­га­є­мо опри­лю­дни­ти у всіх га­зе­тах іме­на тих, хто про­гу­лює се­сію, і по­зба­ви­ти їх зар­пла­ти. На­сту­пний крок — ско­ро­че­н­ня чи­сель­но­сті де­пу­та­тів до 200 і за­про­ва­дже­н­ня ме­ха­ні­зму від­кли­ка­н­ня, щоб до пар­ла­мен­ту оби­ра­ли тіль­ки тих, хто го­то­вий пра­цю­ва­ти на бла­го лю­дей».

«На бла­го лю­дей» учо­ра де­пу­та­ти та­ки по­пра­цю­ва­ли. Зокре­ма, бу­ла ухва­ле­на низ­ка за­ко­но­про­е­ктів із со­ці­аль­но­го бло­ку, зокре­ма про со­ці­аль­ний за­хист вій­сько­во­слу­жбов­ців та їхнiх сі­мей (до­ку­мен­том за­про­ва­дже­но ви­пла­ту ком­пен­са­ції за найм жи­тла вій­сько­во­слу­жбов­цям, яким не на­да­ли слу­жбо­ве жи­тло), прийня­то за осно­ву про­ект За­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до по­си­ле­н­ня ви­мог за­ко­нів Укра­ї­ни, спря­мо­ва­них на ство­ре­н­ня без­пе­ре­шко­дно­го до­сту­пу для осіб з ін­ва­лі­дні­стю до бу­ді­вель і спо­руд», ухва­ле­но за­кон про по­за­чер­го­ве за­без­пе­че­н­ня жи­тлом ді­тей-си­ріт, а та­кож до­ку­мент про при­зна­че­н­ня до­стро­ко­вої пен­сії за ві­ком чле­нам сі­мей осіб, які за­ги­ну­ли під час уча­сті в Ре­во­лю­ції гі­дно­сті.

Зго­дом дис­ку­сію се­ред де­пу­та­тів ви­кли­ка­ла по­ста­но­ва «Про за­яву Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни «Про за­су­дже­н­ня ви­про­бу­вань зброї ма­со­во­го ура­же­н­ня Ко­рей­ською На­ро­дно-Де­мо­кра­ти­чною Ре­спу­блі­кою». Ігор Шур­ма з «Опо­бло­ку» за­зна­чив, що з ці­єю по­ста­но­вою ВР Укра­ї­ни ба­наль­но при­пі­зни­ла­ся: «Ви­про­бу­ва­н­ня бу­ли пів­ро­ку то­му, а ви, ша­нов­ні ко­ле­ги, на­га­ду­є­те да­му, ко­тра ля­гла в ліж­ко, а че­рез шість мі­ся­ців зга­да­ла, що ва­гі­тна. Ко­му по­трі­бна ва­ша за­ява за­раз?». Спі­кер Ан­дрій Па­ру­бій по­яснив, що ця за­ява є ва­жли­вою для пар­тне­рів Укра­ї­ни, зокре­ма Япо­нії, яка під­три­мує сан­кції про­ти Ро­сії. Во­дно­час Олег Ля­шко на­га­дав, у якій не­при­єм­ній ядер­ній істо­рії опи­ни­ла­ся са­ма Укра­ї­на. І ця істо­рія є не най­кра­щим при­кла­дом для тих, хто сьо­го­дні «гра­є­ться» збро­єю ма­со­во­го вра­же­н­ня. «Єди­на мо­жли­вість зу­пи­ни­ти роз­по­всю­дже­н­ня ядер­ної зброї у сві­ті — це зму­си­ти кра­ї­ни­під­пи­сан­ти ви­ко­на­ти свої зо­бов’яза­н­ня пе­ред Укра­ї­ною за Бу­да­пешт­ським ме­мо­ран­ду­мом. У 1994 ро­ці ми до­бро­віль­но від­мо­ви­ли­ся від дру­го­го у сві­ті ядер­но­го по­тен­ці­а­лу. Ра­зом узя­ті Фран­ція, Ні­меч­чи­на, Бри­та­нія та Ки­тай не ма­ли стіль­ки ядер­ної зброї, скіль­ки ма­ла Укра­ї­на. А те­пер нам ка­жуть, що Бу­да­пешт­ський ме­мо­ран­дум не є юри­ди­чно зо­бов’язу­ю­чим до­ку­мен­том. Це си­гнал для всіх ін­ших кра­їн — не будь­те та­ки­ми, як Укра­ї­на. Не зда­вай­те сво­єї ядер­ної зброї, бо зав­тра вам так са­мо ска­жуть, що ні­чо­го не вин­ні», — на­го­ло­сив Ля­шко. Втім «ан­ти­ядер­ну» за­яву та­ки ухва­ли­ли.

Пі­сля пе­ре­р­ви, яка за­кін­чи­ла­ся о 12.00, в се­сій­ній за­лі ста­ло ще ма­ло­лю­дні­ше. Спі­ке­ру Ан­дрію Па­ру­бію вже до­ве­ло­ся на­по­ле­гли­во за­про­шу­ва­ти ко­лег на ро­бо­чі мі­сця. Бо че­рез їхню від­су­тність роз­по­ча­ти, на­при­клад, роз­гляд ціл­ком ней­траль­но­го про­е­кту по­ста­но­ви про від­зна­че­н­ня 150-річ­чя Ле­сі Укра­їн­ки змо­гли ли­ше з дру­гої спро­би. Обу­ре­ний та­кою без­від­по­від­аль­ні­стю ко­лег Ан­дрій Па­ру­бій на­віть при­гро­зив опу­блі­ку­ва­ти прі­зви­ща всіх від­су­тніх де­пу­та­тів у «Го­ло­сі Укра­ї­ни». «У той час, ко­ли Укра­ї­на за­хи­щає свою не­за­ле­жність на фронті, бу­ти від­су­тнім на ро­бо­чо­му мі­сці — це зло­чин», — за­зна­чив він. Зре­штою, рі­ше­н­ня про свя­тку­ва­н­ня юві­лею укра­їн­ської по­е­те­си (25 лю­то­го 2021 ро­ку) та­ки ухва­ли­ли, а зго­дом прийня­ли ще й до­ку­мент про від­зна­че­н­ня пам’ятних дат та юві­ле­їв у 2018 ро­ці та за­кон, який на­дає об’єктам під­во­дної куль­тур­ної спад­щи­ни ста­ту­су Мор­сько­го ме­мо­рі­а­лу (йде­ться про мі­сця ма­со­вої за­ги­бе­лі лю­дей).

На цьо­му де­пу­тат­ська актив­ність за­кін­чи­ла­ся, бо пі­сля кіль­кох не­ре­зуль­та­тив­них рей­тин­го­вих го­ло­су­вань що­до роз­гля­ду на­сту­пних пи­тань по­ряд­ку ден­но­го спі­ке­ру до­ве­ло­ся за­кри­ти ран­ко­ве за­сі­да­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.