Ля­шко: Го­лов­не — по­до­ла­ти бі­дність

Лiдер Ра­ди­каль­ної пар­тiї ви­ма­гає не пiднiма­ти цiни на газ, а пiдви­щу­ва­ти до­хо­ди укра­їн­цiв

Ukrayina Moloda - - Політика - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ

При та­ких ці­нах у ма­га­зи­нах мі­ні­маль­на зар­пла­та укра­їн­ця по­вин­на бу­ти не мен­ше 5000 гри­вень, а мі­ні­маль­на пен­сія — 3500 гри­вень. Із та­кою ви­мо­гою до уря­ду звер­нув­ся Олег Ля­шко. По­лі­тик на­го­ло­сив, що вла­да має вжи­ва­ти не­від­кла­дних за­хо­дів для змен­ше­н­ня бі­дно­сті.

«По­ки по­над 50 на­ро­дних де­пу­та­тів ра­зом iз го­ло­ва­ми фра­кцій БПП і «Ба­тьків­щи­ни» їздять на мо­ли­тов­ний сні­да­нок у США та ви­тра­ча­ють по 100 ти­сяч до­ла­рів на те, щоб сфо­то­гра­фу­ва­тись з аме­ри­кан­ським кон­гре­сме­ном, 40 міль­йо­нів укра­їн­ців на сні­да­нок їдять хліб без ма­сла, а мо­жли­во, і «ла­пу со­суть», бо не ма­ють мо­жли­во­сті за­ро­би­ти ні на хліб, ні на ма­сло. Де­пу­та­ти по­вин­ні хо­ди­ти на за­сі­да­н­ня і за­хи­ща­ти ін­те­ре­си лю­дей, як це ро­бить ко­ман­да Ра­ди­каль­ної пар­тії. Ми пе­ре­ко­на­ні, що єди­на мо­жли­вість по­до­ла­ти бі­дність — це під­ні­ма­ти до­хо­ди», — пе­ре­ко­на­ний Ля­шко.

Щоб по­лег­ши­ти жи­т­тя ма­ло­за­без­пе­че­ним вер­ствам на­се­ле­н­ня, на­ро­дний де­пу­тат ви­ма­гає від­но­ви­ти дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня цін на про­ду­кти. По­лі­тик на­вів шо­ку­ю­чу ста­ти­сти­ку зро­ста­н­ня цін на їжу ли­ше за ми­ну­лий рік: хліб — 22%, яло­ви­чи­на — 33%, м’ясо пти­ці — 25%, са­ло — 65%, сир і сме­та­на — 24%.

«У 2017 ро­ці ін­фля­ція ста­но­ви­ла 14%, і це на­слі­док то­го, що уряд ска­су­вав ре­гу­лю­ва­н­ня і від­пу­стив ці­ни. Ка­жуть, що «віль­на ру­ка рин­ку» має ре­гу­лю­ва­ти ці­ни, але в на­шій кра­ї­ні ця ру­ка за­ду­шить ма­ло­за­без­пе­че­них, пен­сіо­не­рів та всіх лю­дей iз низь­ки­ми до­хо­да­ми. То­му ми ви­ма­га­є­мо від вла­ди від­но­ви­ти дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня цін на про­ду­кти пер­шої не­об­хі­дно­сті. Лю­ди про­сто не мо­жуть ку­пу­ва­ти їжу, ко­ли ці­ни так швид­ко ро­стуть. За­раз тре­ба під­ні­ма­ти зар­пла­ти і пен­сії, а не ці­ни», — на­го­ло­сив Ля­шко.

Лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії та­кож ви­сло­вив­ся ка­те­го­ри­чно про­ти під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на ко­му­наль­ні по­слу­ги. Він пе­ре­ко­на­ний, що на­віть із суб­си­ді­я­ми лю­ди не змо­жуть пла­ти­ти.

«Щоб отри­ма­ти чер­го­вий кре­дит у МВФ, уряд бе­ре на се­бе зо­бов’яза­н­ня під­ня­ти ці­ну на газ на 62% для на­се­ле­н­ня. У бю­дже­ті цьо­го ро­ку вже пе­ред­ба­че­но 70 мі­льяр­дів гри­вень на суб­си­дії. Якщо зно­ву під­ня­ти ці­ну на газ, біль­ше 100 мі­льяр­дів до­ве­де­ться ви­ді­ля­ти на ком­пен­са­цію гро­ма­дя­нам вар­то­сті ко­му­наль­них по­слуг. Уже сьо­го­дні по всій кра­ї­ні кри­за не­пла­те­жів і че­рез це ста­гна­ція у жи­тло­во-ко­му­наль­но­му го­спо­дар­стві. Ми ви­ма­га­є­мо не під­ні­ма­ти ці­ни на газ, а під­ви­щу­ва­ти до­хо­ди укра­їн­ців за ра­ху­нок роз­ви­тку вла­сної про­ми­сло­во­сті», — під­су­му­вав Ля­шко.

Ля­шко знає, що тур­бує лю­дей, бо спіл­ку­є­ться з укра­їн­ськи­ми се­ля­на­ми, а не з аме­ри­кан­ськи­ми кон­гре­сме­на­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.