НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Політика -

На­сту­пна с т а н ц і я « По­чай­на »

К и ї в с ь к а мі с ь к а р а д а п і д т р и ма л а п е - р е й ме н у в а н н я с т а н ц і ї ме т р о « Пе т р і в к а » н а « По ч а й н а » , п о в і д о мля є т ь с я н а с а й т і К и ї в р а д и . На з в а « По ч а й н а » п о х од и т ь в і д р і ч к и По ч а й н о ї , що є од н і є ю з н а й д а в н і - ших у К и є в і . Пе р е й ме н у в а н н я п о в ’ я з а н е з з а к о н о м п р о д е к о му н і з а ц і ю, а д же п о - п е р ед н ю н а з в у с т а н ц і я ме т р о о т р и ма л а н а ч е с т ь р е в ол юці о н е р а Гр и г о р і я Пе т - ров­сько­го.

Си­тник: вла­да на­ма­га­ла­ся «вби­ти бю­ро»

Ди­ре к т о р На ц і о н а л ь н о г о а н т и к о р у п - ц і й н о г о б ю р о А р т е м С и т н и к з а я в и в , що вла­да на­ма­га­ла­ся «вби­ти бю­ро», однак р о б о т а Н А Б У п о к а з а л а , що в к р а ї н і « н е - м а є н ед о т о р к а н н и х » . П р о ц е в і н с к а з а в н а б р и фі н г у , з в і т у ю ч и п р о р о б о т у в і - дом­ства. «Ска­жу від­вер­то, ба­га­то хто н е в і р и в , що ц е й з в і т б уд у п р ед с т а в л я - т и с а м е я . П р ед с т а в н и к и в л а д и , п р а в о - охо­рон­них ор­га­нів зро­би­ли все в друг о м у п і в р і ч ч і 2 0 1 7 р о к у , що б з р у й н у - ва­ти бю­ро, усу­ну­ти йо­го ке­рів­ни­цтво зі сво­їх по­сад. Але, не­зва­жа­ю­чи на це, м а ю ч е с т ь п р ед с т а в л я т и ц е й з в і т » , — за­явив Си­тник.

За да­ни­ми ке­рів­ни­ка НАБУ, за два ро­ки бю­ро ви­кри­ло в ко­ру­пції по­над 300 о с і б , с т о с о в н о 1 7 3 о с і б с п р а в и п е р ед а н і д о с уд у . З м о м е н т у п о ч а т к у р о з с л і д у - вань зав­дя­ки ро­бо­ті де­те­кти­вів та прок у р о р і в в і д шк о д о в а н о д е р ж а в і з б и т - ки на су­му по­над 250 млн. грн., із них 117 млн. грн. – у 2017 ро­ці. За сло­ва­ми Си­тни­ка, за два ро­ки роз­слі­ду­вань вдал о с я п о п е р ед и т и р о з к р а д а н н я м а й ж е 2 млрд. грн., з яких близь­ко 1,5 млрд. — у с фе р і е н е р г е т и к и , п о в і д о м л я є « Ук - ра­їн­ська прав­да». В и б о р и п р е з и д е н т а Р Ф в і д б уд у т ь с я у бе­ре­зні 2018 ро­ку.

Поль­ща хо­че за­бра­ти лі т а к Ка­чин­сько­го

Пол ь ща н е б а ч и т ь п і д с т а в д л я п о - д а л ь шог о у т р и ма н н я Р о с і є ю ул а мк і в п р е з и д е н т с ь к о г о л і т а к а Ту - 1 5 4 М, що р о з б и в с я у 2 0 1 0 р о ц і п і д Смо­ле н с ь к о м. Про ц е з а я в и в гл а в а МЗС Пол ь щі Я ц е к Ч а п у т о в и ч н а з у с т р і ч і з п о с л о м Р Ф Се р - г і є м А н д р е є в и м, й д е т ь с я у п о в і д о мле н - н і п р е с - с л у жби п ол ь с ь к о г о в і д о мс т в а . « Гл а в а п ол ь с ь к о ї д и п л о ма т і ї н а г ол о с и в , що Пол ь ща о ч і к у є п о в е р н е н н я ул а мк і в л і т а к а » , — й д е т ь с я у п о в і д о мле н н і . Ч а - п у т о в и ч т а к о ж н а г ол о с и в , що Пол ь ща т а - кож хо­че з бо­ку РФ за­без­пе­че­н­ня вільн о г о д о с т у п у д о мі с ц я к а т а с т р о фи і н а - д а н н я с п р и я н н я у п о б уд о в і п а м’ я т н и к а жер т в а м. 1 0 с і ч н я п ол ь с ь к а у р я д о в а п і д к о мі с і я , я к а п о в т о р н о р о з с л і д у є о б - с т а в и н и а в і а к а т а с т р о фи п р е з и д е н т с ь к о - г о а в і а л а й н е р а п і д Смо­ле н с ь к о м, з н о в у з а я в и л а п р о т е , що н а б о р т у л і т а к а с т а в - ся ви­бух.

З а с л о в а ми п р е с - с е к р е т а р я п і д к о - мі с і ї Март и Па л о н е к , мі жна р од н и й е к - с п е р т з д о с л і д жен н я а в і а п р и г од Франк Те й л о р п і с л я о з н а й о мле н н я з ма т е р і а л а - ми с п р а в и к о н с т а т у в а в , що л і в е к р и л о л і - т а к а б ул о з р у й н о в а н о в р е з ул ьт а т і в н у т - р і шньог о в и б у х у .

Жи­то­мир без млин­ців

У Жи­то­ми­рі с к а с у в а л и с в я т к о в і з а х о - д и в п е р і о д м а с л я н о ї н ед і л і , п о в і д о м л я є п р е с - с л у ж б а Жит о м и р с ь к о ї м е р і ї . А д ж е цьо­го­річ ти­ждень збіг­ся з пам’ятни­ми з а х о д а м и н а ч е с т ь Н е б е с н о ї с о т н і . Жал о б а з а з а г и б л и м и н а Ма й д а н і г е р о я - м и в і д б уд е т ь с я 2 0 л ю т о г о , ї х п а м ’ я т ь в ша н у ю т ь х в и л и н о ю м о в ч а н н я . Р а н і ше н а Ма с л я н у , 1 8 л ю т о г о , м е р і я о б і ц я л а м л и н ц і , с в я т к о в у к а шу т а в и с т у п « Л і с а - пе­тно­го ба­таль­йо­ну».

Бі ло­русь г о т о в а до­по­мог ти Дон­ба­су «бла­ки­тни­ми шо­ло­ма­ми»

Бі­ло­русь го­то­ва від­пра­ви­ти сво­їх мир о т в о р ц і в н а Д о н б а с д л я в р е г у л ю - ва­н­ня си­ту­а­ції в ре­гіо­ні.

Про це в ін­терв’ю «Ізвє­сті­ям» за­явив мі­ністр за­кор­дон­них справ кра­ї­ни Во­ло­ди­мир Ма­кей. Ди­пло­мат за­зна­чив, що Бі­ло­русь збе­рі­гає «не­упе­ре­дже­ну і че­сну що­до всіх уча­сни­ків кон­фл і к т у п о з и ц і ю » .

«Ми не же­не­мо­ся за яки­мись лавр а м и . А л е ц е к о н фл і к т у н а ш о м у р е - гіо­ні, в на­шій ро­ди­ні. В пря­мо­му сен­сі с л о в а . То м у д о д а т к о в о ю д о п о м о г о ю к о н фл і к т у ю ч и м с т о р о н а м м о ж е с т а т и вве­де­н­ня на Дон­бас ми­ро­твор­ців — зро­зумі­ло, зокре­ма і бі­ло­ру­ських. Про це наш пре­зи­дент го­во­рив ще в 2014 ро­ці, і ми від сво­їх слів не від­мов­ля­є­мо­ся», — ска­зав він.Ма­кей та­кож на­га­дав, що пре­зи­дент Лу­ка­шен­ко «дав­но і від­кри­то» ре­ко­мен­ду­вав роз­ши­ри­ти фор­мат пе­ре­го­во­рів, і під­клю­чи­ти до ньо­го «по­ки ні­би­то «сто­рон­ні», але на­справ­ді ду­же за­ці­кав­ле­ні дер­жа­ви, в п е р ш у ч е р г у С п о л у ч е н і Шт а т и » .

Во­дно­час у ко­мен­та­рі «Обо­зре­ва­тел ю » к о л и ш н і й н а ч а л ь н и к Ге н е р а л ь н о г о шта­бу ЗСУ, ко­ли­шній пер­ший за­сту­пн и к м і н і с т р а о б о р о н и Ук р а ї н и А н а т о л і й Ло­па­та ска­зав: участь бі­ло­ру­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців у ми­ро­твор­чій мі­сії ООН на Дон­ба­сі є не­ба­жа­ною ані для Ук р а ї н и , а н і д л я Б і л о р у с і .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.