Кі­но і нім­ці

У Ні­меч­чи­ні на­ре­шті під­пи­са­но до­мов­ле­ність що­до ко­а­лі­цій­но­го уря­ду: ко­ли­шні су­пер­ни­ки ста­ли пар­тне­ра­ми

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

Уран­ці в се­ре­ду, 7 лю­то­го, ін­форм­а­ген­ції по­ві­до­ми­ли, що Хри­сти­ян­сько-де­мо­кра­ти­чний со­юз Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ли Мер­кель (ХДС) і Хри­сти­ян­сько­со­ці­аль­ний со­юз (ХСС) по­го­ди­ли з Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чною пар­ті­єю Мар­ті­на Шуль­ца всі най­ва­жли­ві­ші пи­та­н­ня та умо­ви, що бу­дуть вклю­че­ні до ко­а­лі­цій­ної уго­ди. За сло­ва­ми ви­да­н­ня «Більд Цай­тунг», пре­дме­том обго­во­ре­н­ня за­ли­ша­ли­ся тіль­ки те­хні­чні деталі.

До­мов­ле­ність бу­ла до­ся­гну­та пі­сля 23 го­дин пе­ре­мо­вин, і тіль­ки вран­ці 7 лю­то­го бу­ло до­ся­гну­то ком­про­мі­су що­до по­лі­ти­ки рин­ку пра­ці, по­ві­дом­ляє «Ні­ме­цька хви­ля».

Крім то­го, ЗМІ отри­ма­ли не­о­фі­цій­ну ін­фор­ма­цію про роз­по­діл мі­ні­стер­ських порт- фе­лів. Як ствер­джує «Більд Цай­тунг», СДП у но­во­му уря­ді отри­має мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ, со­ці­аль­них справ і фі­нан­сів. Іме­на мо­жли­вих но­вих мі­ні­стрів по­ки не­ві­до­мі. Вве­че­рі се­ре­ди ко­а­лі­цій­на уго­да бу­ла під­пи­са­на. Ко­ли­шні го­лов­ні су­пер­ни­ки на пар­ла­мент­ських ви­бо­рах Ан­ге­ла Мер­кель і Мар­тін Шульц ста­ли ко­а­лі­цій­ни­ми пар­тне­ра­ми. Уго­да «ство­рить осно­ву для ста­біль­но­го уря­ду, яко­го по­тре­бує на­ша кра­ї­на і яко­го че­ка­ють від нас сві­то­ві пар­тне­ри», — за­яви­ла за ре­зуль­та­та­ми пе­ре­го­во­рів­на­прес-кон­фе­рен­ції в Бер­лі­ні Ан­ге­ла Мер­кель. Так за­вер­ши­ла­ся чо­ти­ри­мі­ся­чна пі­сля­ви­бор­ча ко­а­лі­ці­а­да.

Але до ство­ре­н­ня но­во­го уря­ду ще да­ле­ко, бо ко­а­лі­цій­ну уго­ду ще ма­ють за­твер­ди­ти на пар­тій­них з’їздах. Це, ні­би, фор­маль­ність, але во­на від­бу­де­ться ли­ше на­при­кін­ці цьо­го мі­ся­ця.

Вже ві­до­мо, що кан­цле­ром Ні­меч­чи­ни за­ли­ши­ться Ан­ге­ла Мер­кель. Во­дно­час імо­вір­но, що но­вим мі­ні­стром вну­трі­шніх справ ста­не ба­вар­ський прем’єр Горст Зе­є­го­фер. Крім то­го, що­ден­ник «Більд» по­ін­фор­му­вав, що но­вим мі­ні­стром за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни має ста­ти го­ло­ва Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чної пар­тії та екс-пре­зи­дент Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту Мар­тін Шульц.

До­ку­мент про ство­ре­н­ня ко­а­лі­ції на 170 сто­рін­ках вже опри­лю­дне­ний. В ньо­му всі три по­лі­ти­чні си­ли ко­а­лі­ції узго­ди­ли всі пун­кти про­гра­ми ді­яль­но­сті май­бу­тньо­го уря­ду та роз­по­ді­ли­ли мі­ні­стер­ські порт­фе­лі. Ан­ге­ла Мер­кель бу­ла зму­ше­на пі­ти на низ­ку по­сту­пок пар­тне­рам по ко­а­лі­ції, то­му її по­зи­ції те­пер осла­бле­ні у по­рів­нян­ні з трьо­ма по­пе­ре­дні­ми кан­цлер­ськи­ми тер­мі­на­ми. Так пі­сля во­сьми ро­ків го­ло­ву­ва­н­ня у мі­ні­стер­стві фі­нан­сів хри­сти­ян­ські де­мо­кра­ти те­пер зму­ше­ні від­да­ти йо­го со­ці­ал-де­мо­кра­там. Очо­лить фі­нан­со­ве ві­дом­ство до­те­пе­рі­шній бур­го­містр Гам­бур­га Олаф Шольц. За­га­лом за со­ці­ал-де­мо­кра­та­ми за­крі­пле­ні ще чо­ти­ри мі­ні­стер­ства: пра­ці, юсти­ції, еко­ло­гії та у спра­вах сім’ї.

За пар­ті­єю Мер­кель за­ли­ша­ю­ться два клю­чо­ві мі­ні­стер­ства. По­са­ду мі­ні­стра обо­ро­ни збе­ре­же Ур­су­ла фон дер Ляйен, а мі­ні­стер­ство еко­но­мі­ки очо­лить один iз най­ближ­чих спів­ро­бі­тни­ків па­ні кан­цлер Пе­тер Аль­тмайер.

Шульц і Мер­кель те­пер ра­зом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.