Ста­біль­но — у «ві­сім­ку»

На п’ято­му по­спіль чем­піо­на­ті Єв­ро­пи ві­тчи­зня­ні фут­за­лі­сти зу­пи­ни­ли­ся на чвер­тьфі­наль­ній ста­дії

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Най­ви­щі до­ся­гне­н­ня укра­їн­сько­го мі­ні-фут­бо­лу при­па­ли на по­ча­ток 2000-х ро­ків, ко­ли на пер­ших двох єв­ро­фо­ру­мах но­во­го ти­ся­чо­лі­т­тя «си­ньо­жов­ті», очо­лю­ва­ні зна­ним на­став­ни­ком Ген­на­ді­єм Ли­сен­чу­ком, дві­чі здо­бу­ва­ли ві­це-чем­піон­ський ти­тул. Ду­ма­є­ться, не­ви­пад­ко­во са­ме тій епо­сі на­ле­жить пер­со­на ни­ні­шньо­го на­став­ни­ка укра­їн­ської фут­заль­ної збір­ної. Дво­ра­зо­вий ві­це­чем­піон Єв­ро­пи, аси­стент по­пе­ре­дньо­го го­лов­но­го тре­не­ра «си­ньо-жов­тих» Єв­ге­на Рив­кі­на, сьо­го­дні Оле­ксандр Ко­сен­ко са­мо­стій­но очо­лює на­ціо­наль­ну збір­ну Укра­ї­ни з фут­за­лу, ко­тра, за всі­ма озна­ка­ми, за­но­во про­хо­дить цикл сво­го ста­нов­ле­н­ня.

Від­то­ді як при­пи­нив своє існу­ва­н­ня хар­ків­ський «Ло­ко­мо­тив» — по су­ті, ба­зо­вий клуб збір­ної — сер­йо­зних пер­тур­ба­цій за­зна­ло за­га­лом усе вну­трі­шньо­укра­їн­ське фут­заль­не го­спо­дар­ство. При­мі­ром, якщо в ми­ну­ло­му се­зо­ні бо­роть­бу за чем­піон­ство ве­ли хер­сон­ський «Про­де­ксім» та ки­їв­ський «ХІТ», то в по­то­чній пер­шо­сті два пер­ших мі­сця в тур­нір­ній та­бли­ці на­ра­зі по­сі­да­ють ін­ші «дійові осо­би» — «Ти­тан» із По­кров­сько­го та хмель­ни­цький «Со­кіл».

Від­так шу­ка­ти де­таль­них по­яснень до­во­лі ці­ка­во­му ви­бо­ру по­льо­вих грав­ців на ЧЄ-2018, ку­ди Оле­ксандр Ко­сен­ко по­кли­кав трьох укра­їн­ських «збір­ни­ків» із мін­ської «Сто­ли­ці», чо­ти­рьох фут­за­лі­стів хмель­ни­цько­го «Со­ко­ла» та по одно­му ви­ко­нав­цю зі сто­ли­чно­го «ХІТа», іва­но-фран­ків­сько­го «Ура­га­ну», мо­сков­ської «Ді­ни» та «Но­риль­сько­го Ні­ке­ля», ду­ма­є­ться, не вар­то, адже лі­дер­ська «че­хар­да» в укра­їн­ській екс­тра­лі­зі свід­чить про від­су­тність стій­ко- го ігро­во­го по­тен­ці­а­лу у ві­тчи­зня­них фут­заль­них клу­бів.

Про­те в ді­ях Ко­сен­ка мо­жна про­сте­жи­ти тре­нер­ські кро­ки, за­по­зи­че­ні у йо­го іме­ни­то­го по­пе­ре­дни­ка та на­став­ни­ка Ли­сен­чу­ка, ко­трий по­лю­бляв гра­ти дво­ма до­бре зі­гра­ни­ми «змі­на­ми», сфор­мо­ва­ни­ми на ба­зі одно­го клу­бу.

Вар­то від­зна­чи­ти, що в по­рів­нян­ні з ЧЄ-2016 Оле­ксандр Ко­сен­ко від­чу­тно оно­вив склад, яким він «ору­ду­вав» у Сло­ве­нії. По­пе­ре­днє Єв­ро «си­ньо-жов­ті» за­вер­ши­ли в чвер­тьфі­на­лі, ко­ли в дра­ма­ти­чно­му по­єдин­ку на остан­ніх се­кун­дах про­гра­ли го­спо- да­рям-сер­бам.

Так са­мо на ста­дії чвер­тьфі­на­лу за­вер­шив­ся для укра­їн­ських збір­ни­ків і цьо­го­рі­чний чем­піо­нат Єв­ро­пи. І зно­ву до­лю по­єдин­ку ви­рі­шив один м’яч. З огля­ду на ім’я опо­нен­та (а ним цьо­го ра­зу був трі­ум­фа­тор по­пе­ре­дньо­го ЧЄ, збір­на Іспа­нії)

та, за­га­лом, до­во­лі при­стой­ні бо­йо­ві яко­сті й са­мо­від­да­чу, про­де­мон­стро­ва­ні на­ши­ми хло­пця­ми в ма­тчі про­ти чин­но­го чем­піо­на, під­сум­ко­вий ре­зуль­тат «си­ньо­жов­тих» на ЧЄ-2018 нав­ряд чи ке­рів­ни­ки ві­тчи­зня­но­го фут­за­лу на­звуть не­за­до­віль­ним, хо­ча й від­прав­ля­ли во­ни ко­ман­ду до Лю­бля­ни з на­ста­но­вою ви­гра­ти ме­да­лі.

Во­че­видь очі­ку­ва­н­ня на­ших фут­заль­них фун­кціо­не­рів ви­яви­ли­ся де­що за­ви­ще­ни­ми, адже по­єдин­ки про­ти лі­де­рів кон­ти­нен­таль­но­го мі­ні-фут­бо­лу — пор­ту­галь­ців та іспан­ців — за­вер­ши­ли­ся не на ко­ристь на­шої збір­ної.

«Якщо ми хо­че­мо обі­гру­ва­ти Іспа­нію (се­ми­ра­зо­во­го чем­піо­на Єв­ро­пи), то по­трі­бно тре­ну­ва­ти­ся з м’ячем не по дві або чо­ти­ри го­ди­ни, а всі ві­сім. За­ли­ша­ти­ся пі­сля за­нять, пра­цю­ва­ти. Якщо ми про­гре­су­ва­ти­ме­мо ін­ди­ві­ду­аль­но в те­хні­чно­му пла­ні, то бу­де­мо ро­сти й як ко­ман­да», — на­го­ло­сив го­лов­ний тре­нер укра­їн­ської фут­заль­ної збір­ної. По­ки ж до­во­ди­ться кон­ста­ту­ва­ти, що свій п’ятий по­спіль ЧЄ «си­ньо-жов­ті» за­вер­ши­ли на чвер­тьфі­наль­ній ста­дії.

Фо­то прес-слу­жби Асо­ці­а­ції фут­за­лу Укра­ї­ни.

Укра­їн­ські фут­за­лі­сти не змо­гли зу­пи­ни­ти чин­них чем­піо­нів Єв­ро­пи.

Фо­то з сай­та noc-ukr.org.

Та­лі­сман Олім­пі­а­ди-2018 — бі­лий тигр Су­хо­ран — в ото­чен­ні ти­ту­ло­ва­них ві­тчи­зня­них бі­а­тло­ні­сток се­стер Се­ме­рен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.