КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №16

Ukrayina Moloda - - Спорт -

По го­ри­зон­та­лі:

1. По­пу­ляр­на кім­на­тна ро­сли­на. 5. Над­зем­на ча­сти­на мор­кви, бу­ря­ків та ін­ших ко­ре­не­пло­дів. 7. Те, що до­бре за­грі­ба­ти чу­жи­ми ру­ка­ми. 8. Ду­же ко­ро­ткі шта­ни. 9. За­ста­рі­ле чо­ло­ві­че цер­ков­но­слов’ян­ське ім’я гре­цько­го по­хо­дже­н­ня. 11. Не­ви­ди­ме око в лю­ди­ни, яке від­по­від­ає за ін­ту­ї­цію і фун­кцію ясно­ба­че­н­ня. 13. Сто­ли­ця Тур­кме­ні­ста­ну. 15. Ре­лі­гія і та­єм­на ма­гія, по­ши­ре­на на Афри­кан­сько­му кон­ти­нен­ті. 17. Чор­на кра­ї­на Во­ло­да­ря Са­у­ро­на, з якою ча­сто по­рів­ню­ють Ро­сію. 19. «Роз­мо­ва» ко­ней. 22. Ві­до­мий з ча­сів Ста­ро­дав­ньої Гре­ції струн­ний му­зи­чний ін­стру­мент. 24. Ру­ко­я­тка ба­то­га. 26. Че­ський пи­сьмен­ник, ав­тор ро­ма­нів «За­мок» та «Про­цес». 29. Фран­цузь­ка фір­ма, ви­ро­бник сир­ків, йо­гур­тів та ін­ших мо­ло­чних про­ду­ктів. 30. Бі­скві­тне ті­сте­чко у фор­мі ве­дме­ди­ка. 31. До­ро­жня по­лі­ція до ре­фор­ми. 32. Слов’ян­ський бог ве­сня­но­го сон­ця і ко­ха­н­ня. 33. Крим­сько-та­тар­ська на­ціо­наль­на стра­ва. По вер­ти­ка­лі:

1. Ша­ну­валь­ник та­лан­ту зір­ки. 2. Чо­ло­ві­чий ша­лик. 3. Сто­ли­ця Бо­снії та Гер­це­го­ви­ни. 4. «Свя­ще­на вій­на», яку ісла­мі­сти ого­ло­шу­ють іно­вір­цям. 5. Се­ре­дньо­ві­чний Дав­ньо­рим­ський три­бун, який пер- шим на пра­кти­ці вті­лив га­сло «зем­ля — се­ля­нам». 6. Отруй­на змія, мі­фі­чний змій-спо­ку­сник. 10. Ста­до ко­ней. 12. Мі­сто мрії Оста­па Бен­де­ра. 14. Вер­ти­каль­на гір­ни­ча ви­роб­ка на ша­хті. 16. Сьо­ма пла­не­та Со­ня­чної си­сте­ми. 18. Дов­га па­ли­ця із за­го­стре­ним кін­цем. 20. Най­біль­ше в істо­рії Фран­ції се­лян­ське ан­ти­фе­одаль­не пов­ста­н­ня. 21. Ви­га­да­не ім’я, яким ко­ри­сту­ю­ться в со­цме­ре­жах. 23. На­силь­ство, здир­ство, гра­бу­нок. 24. Іта­лій­ське мі­сто, ві­до­мий уні­вер­си­тет­ський центр. 25. Ві­зок із від­ки­дним вер­хом. 27. За­ли­ця­н­ня, не­сер­йо­зне за­хо­пле­н­ня, ін­триж­ка. 28. Го­рець, що опи­нив­ся по­за за­ко­ном, ме­сник-оди­нак.

Лінд­сі Вонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.