«Ка­ли­но­вій» — ці­лий рік

Крав­чук, Ку­чма і Ющен­ко про­по­ну­ють ого­ло­си­ти 2018-й Ро­ком утвер­дже­н­ня дер­жав­ної мо­ви

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ка­те­ри­на НАКОНЕЧНА

Три екс-пре­зи­ден­ти Укра­ї­ни — Ле­о­нід Крав­чук (1991—1994), Ле­о­нід Ку­чма (1994—2005) і Ві­ктор Ющен­ко (2005—2010) — звер­ну­ли­ся до ни­ні­шньо­го гла­ви дер­жа­ви Пе­тра По­ро­шен­ка з про­ха­н­ням ого­ло­си­ти 2018-й Ро­ком утвер­дже­н­ня дер­жав­ної мо­ви. Про це йде­ться у від­кри­то­му звер­нен­ні трьох пре­зи­ден­тів. «Звер­та­є­мо­ся до Вас з про­ха­н­ням під­три­ма­ти іні­ці­а­ти­ву що­до ого­ло­ше­н­ня 2018 ро­ку Ро­ком за­твер­дже­н­ня дер­жав­ної мо­ви. Цей крок змі­цнить фун­да­мент укра­їн­ської дер­жав­но­сті в та­кий бур­хли­вий час на­шої істо­рії, спри­я­ти­ме кон­со­лі­да­ції су­спіль­ства і по­ка­же на­шим іно­зем­ним пар­тне­рам на­шу твер­дість і впев­не­ність у вла­сних іде­а­лах», — йде­ться у ли­сті.

Ав­то­ри звер­не­н­ня за­зна­ча­ють, що пі­сля ого­ло­ше­н­ня По­ро­шен­ком 2017го Ро­ком ан­глій­ської мо­ви з’яви­ли­ся «істо­тні ре­зуль­та­ти для роз­ви­тку на­у­ки і куль­ту­ри, утвер­дже­н­ня на­шої кра­ї­ни у сві­ті та не­змін­но­сті єв­ро­ін­те­гра­цій­них пра­гнень Укра­ї­ни». Пре­зи­ден­ти до­да­ли, що «в умо­вах гі­бри­дної агре­сії про­ти на­шої дер­жа­ви, за­гро­зи по­ру­ше­н­ня ці­лі­сно­сті її те­ри­то­рії ва­жли­вим об’єд­ну­ю­чим фа­кто­ром про­ти­дії цьо­му є утвер­дже­н­ня дер­жав­ної мо­ви в усіх сфе­рах су­спіль­но­го жи­т­тя на всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни».

На­га­да­є­мо, що з ана­ло­гі­чною про­по­зи­ці­єю ще в гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку до Пре­зи­ден­та звер­ну­ли­ся уча­сни­ки іні­ці­а­тив­ної гру­пи «Пер­шо­го гру­дня». Однак гла­ва дер­жа­ви, схо­же, їх не по­чув. Мо­жли­во, вда­сться до­гу­ка­ти­ся трьом пре­зи­ден­там?

До­да­мо, що ни­ні­шній рік для укра­їн­ської мо­ви юві­лей­ний. Адже 100 ро­ків то­му, 24 бе­ре­зня 1918 pо­ку, пі­сля сто­літь го­нінь і при­ни­жень, бу­ло ухва­ле­но за­кон Цен­траль­ної Ра­ди про за­про­ва­дже­н­ня укра­їн­ської мо­ви у бан­ків­ській і тор­го­вій сфе­рах. У ньо­му, зокре­ма, вка­зу­ва­ло­ся: «Вся­ко­го ро­ду на­пи­си, ви­ві­ски... по- вин­ні пи­са­ти­ся дер­жав­ною укра­їн­ською мо­вою...». А в пун­кті 3 бу­ло вка­за­но ще один ва­жли­вий мо­мент: «Мо­вою в ді­ло­вод­стві має бу­ти дер­жав­на укра­їн­ська». Це бу­ло, по су­ті, пер­ше про­го­ло­ше­н­ня укра­їн­ської мо­ви дер­жав­ною.

Чи по­чує По­ро­шен­ко трьох пре­зи­ден­тів?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.