Ане­ксо­ва­не во­ле­ви­яв­ле­н­ня

Оку­пан­ти схи­ля­ють крим­ських та­тар до ро­бо­ти у ко­мі­сі­ях на ви­бо­рах пре­зи­ден­та Ро­сії

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

Агі­та­то­ри за ін­те­ре­си Крем­ля на ане­ксо­ва­но­му пів­остро­ві вмі­ло по­ді­ля­ють пред­став­ни­ків крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду на два та­бо­ри. То­ді як біль­шість лю­дей за­яв­ляє про бой­кот все­ро­сій­ських ви­бо­рів, під­кон­троль­на РФ вла­да Кри­му спри­тно ви­ко­ри­сто­вує окре­мих осіб для ство­ре­н­ня ілю­зії то­го, що крим­ські та­та­ри ні­би­то під­три­му­ють ро­сій­ську ане­ксію Кри­му та ви­бо­ри пре­зи­ден­та су­сі­дньої кра­ї­ни. По­ді­бна ін­фор­ма­ція ти­ра­жу­є­ться під­кон­троль­ним крим­ській вла­ді те­ле­ка­на­лом «Міл­лет», який по­ши­рює про­во­ка­цій­ний ві­део­ро­лик із за­кли­ка­ми під­три­ма­ти Пу­ті­на. На­га­да­є­мо, що пре­зи­дент­ські ви­бо­ри Мо­сква при­зна­чи­ла на 18 бе­ре­зня 2018 ро­ку. В оку­по­ва­но­му Кри­му до ці­єї да­ти від­кри­є­ться близь­ко 1,2 ти­ся­чі ви­бор­чих діль­ниць, де змо­жуть про­го­ло­су­ва­ти по­над пів­то­ра міль­йо­на ме­шкан­ців пів­остро­ва.

— Агі­ту­ють тих лю­дей, хто пра­цює у бю­дже­тній сфе­рі та так чи іна­кше за­ле­жить від мі­сце­вої ви­ко­нав­чої вла­ди, — роз­по­від­ає крим­сько­та­тар­ський акти­віст, ве­те­ран на­ціо­наль­но­го ру­ху Зев­джет Кур­ту­ме­ров. — Оку­пан­ти ма­ють ін­фор­ма­цію, що ба­га­то на­ших спів­ві­тчи­зни­ків на пів­остро­ві до 2014 ро­ку ча­сто бра­ли участь як спо­сте­рі­га­чі на ви­бо­рах та до­бре зна­ють ці про­це­си. Ни­ні­шня вла­да на­ма­га­є­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти лю­дей у сво­їх ко­ри­сли­вих ін­те­ре­сах.

На дум­ку акти­ві­стів Ме­джлі­су, що­дня ме­шкан­ці Кри­му сти­ка­ю­ться з та­ки­ми про­я­ва­ми ти­ра­нії, як не­за­кон­ні об­шу­ки, аре­шти, сфа­бри­ко­ва­ні кри­мі­наль­ні спра­ви, а та­кож на­силь­ни­цькі ви­кра­де­н­ня лю­дей та по­збав­ле­н­ня їх во­лі на під­ста­ві бре­хли­вих зви­ну­ва­чень.

— Я не ро­зу­мію, як кіль­ка лю­дей мо­жуть за­мі­ни­ти со­бою дум­ку біль­шо­сті, — обу­рю­є­ться лі­дер Ме­джлі­су Ре­фат Чу­ба­ров. — Ці зра­дни­ки не змо­жуть обду­ри­ти весь на­род. Адже пе­ре­ва­жна біль­шість крим­ських та­тар ці ви­бо­ри бой­ко­ту­ва­ти­ме, ви­хо­дя­чи зі сво­єї по­зи­ції не­прийня­т­тя оку­па­ції Кри­му.

Де­пу­та­ти Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни го­то­ві прийня­ти за­ко­но­про­ект зі звер­не­н­ням до між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства у зв’яз­ку з не­за­кон­ною під­го­тов­кою ви­бо­рів пре­зи­ден­та Ро­сії на ане­ксо­ва­них те­ри­то­рі­ях. Пи­та­н­ня про не­ле­гі­тим­ність май­бу­тніх пре­зи­дент­ських ви­бо­рів на пів­остро­ві най­ближ­чим ча­сом роз­гля­нуть на се­сії Пар­ла­мент­ської Асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи (ПАРЄ).

Лі­де­ри між­на­ро­дної пра­во­за­хи­сної ор­га­ні­за­ції Human Rights Watch за­фі­ксу­ва­ли та роз­по­всю­ди­ли ін­фор­ма­цію про те, як в оку­по­ва­но­му Кри­му під при­во­дом бо­роть­би з екс­тре­мі­змом роз­прав­ля­ю­ться з іна­ко­дум­ця­ми, які кри­ти­ку­ють дії оку­пан­тів.

— Крим­ські та­та­ри, які ме­шка­ють в оку­по­ва­но­му Кри­му, не бра­ти­муть уча­сті у го­ло­су­ван­ні на ви­бо­рах пре­зи­ден­та РФ та го­ту­ють низ­ку акцій, — ка­же за­сту­пник го­ло­ви Ме­джлі­су Ахтем Чий­гоз. — Оку­пан­ти з Ро­сії вла­што­ву­ють те­рор про­ти ко­жної сім’ї, де на­смі­лю­ю­ться віль­но ви­слов­лю­ва­ти ін­шу то­чку зо­ру на ті по­дії, які від­бу­ва­ю­ться в Кри­му. Але са­ме ро­бо­та ро­сій­ської ре­пре­сив­ної ма­ши­ни мо­бі­лі­зує пред­став­ни­ків крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду на актив­ний про­тест та не­прийня­т­тя не­ле­гі­тим­них пре­зи­дент­ських ви­бо­рів на те­ри­то­рії оку­по­ва­но­го пів­остро­ва.

Акції про­ти на­силь­ства кра­ї­ни-агре­со­ра в Кри­му про­хо­ди­ти­муть як на ма­те­ри­ко­вій ча­сти­ні Укра­ї­ни, так і на тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. На­ша кра­ї­на не ви­зна­ва­ла і не ви­знає ви­бо­ри до Дер­жду­ми кра­ї­ни-агре­со­ра, які від­бу­ли­ся на під­сту­пно за­хо­пле­них нею те­ри­то­рі­ях Укра­ї­ни в 2016 ро­ці, а та­кож май­бу­тні ви­бо­ри пре­зи­ден­та РФ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.