Три ро­ки без мир­них кро­ків

Ро­сія до­сі не ви­ко­на­ла жо­дно­го пун­кту ком­пле­ксу за­хо­дів з ім­пле­мен­та­ції «Мін­ських до­мов­ле­но­стей»

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іван БОЙКО

Якось уже й не по­мі­тно, що 12 лю­то­го ви­пов­ни­ло­ся три ро­ки під­пи­сан­ню до­ку­мен­та, який на­зи­ва­є­ться «Ком­плекс за­хо­дів, спря­мо­ва­ний на ім­пле­мен­та­цію Мін­ських до­мов­ле­но­стей». До­ку­мент «на­ро­джу­вав­ся» в Мін­ську за уча­сті пре­зи­ден­та Ро­сії Пу­ті­на, ко­ли на Де­баль­ців­сько­му плац­дар­мі йшли за­тя­ті бої ЗСУ з ро­сій­ськи­ми оку­пан­та­ми.

У ін­терв’ю ав­стрій­сько­му ви­дан­ню Profil Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко зга­дує, що це був най­важ­чий час, ко­ли в лю­то­му 2015 ро­ку від куль ре­гу­ляр­ної ро­сій­ської ар­мії що­дня ги­ну­ло май­же 25 укра­їн­ських сол­да­тів.

«У Мін­ську ми про­си­ді­ли 19 го­дин без сну, без їжі. По­тім бу­ло до­ся­гну­то до­мов­ле­но­сті, чо­го не ста­ло­ся б без під­трим­ки фе­де­раль­но­го кан­цле­ра Ан­ге­ли Мер­кель. Ми, укра­їн­ці, ду­же вдя­чні їй за це, адже си­ту­а­ція то­ді бу­ла над­зви­чай­но скла­дною», — під­кре­слив По­ро­шен­ко.

Во­дно­час він до­дав: «Однак, як знає весь світ, пре­зи­дент РФ не до­три­му­є­ться взя­тих на се­бе обі­ця­нок. Зав­жди, ко­ли він хо­че, він спри­яє чер­го­вій еска­ла­ції». За йо­го сло­ва­ми, пі­сля укла­де­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей на вій­ні бу­ло вби­то 824 осо­би. І це ли­ше офі­цій­ні да­ні.

Звер­та­ю­чись до Крем- ля, По­ро­шен­ко на­го­ло­сив: «Будь ла­ска, па­не Пу­тін, при­пи­ніть уби­ва­ти лю­дей!». За сло­ва­ми По­ро­шен­ка, від Ро­сії укра­їн­ці очі­ку­ють одно­го: щоб Кремль за­брав вій­ська, тан­ки, ар­ти­ле­рію, си­сте­ми зал­по­во­го во­гню. Як він під­кре­слив, від­ра­зу пі­сля цьо­го по­чне­ться ре­ін­те­гра­ція по­лі­ти­чни­ми та ди­пло­ма­ти­чни­ми ме­то­да­ми, і са­ме про це йде­ться в за­ко­ні про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су.

У свою чер­гу, Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни на­го­ло­шує, що Ро­сія за три ро­ки не ви­ко­на­ла жо­дно­го пун­кту ком­пле­ксу за­хо­дів з ім­пле­мен­та­ції «Мін­ських до­мов­ле­но­стей».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.