А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

Ми­ну­лої не­ді­лі бо­йо­ви­ки ОРДЛО дев’ять ра­зів при­ціль­но від­кри­ва­ли во­гонь по по­зи­ці­ях сил АТО, по­ві­дом­ляє пре­сцентр шта­бу АТО. Як за­зна­ча­є­ться, на Лу­ган­сько­му на­прям­ку во­рог удень та за тем­ної по­ри до­би вів во­гонь з озбро­є­н­ня БМП, гр­ана­то­ме­тів рі­зних ви­дів, ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів та стрі­ле­цької зброї не­по­да­лік Зай­це­во­го.

На До­не­цько­му на­прям­ку про­тив­ник зо­се­ре­див свою во­гне­ву актив­ність на при­мор­ській ді­лян­ці на­шої обо­ро­ни. Зокре­ма, мі­но­ме­ти ка­лі­бру 120 та 82-мм во­рог за­сто­су­вав по­бли­зу Та­ла­ків­ки. При цьо­му за­гар­бни­ки су­про­во­джу­ва­ли об­стрі­ли во­гнем з озбро­є­н­ня БМП. По­бли­зу Во­дя­но­го та Ши­ро­ки­но­го за­фі­ксо­ва­но во­ро­жий во­гонь iз мі­но­ме­тів рі­зних ка­лі­брів. Крім то­го, з ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів i стрі­ле­цької зброї не­за­кон­ні зброй­ні фор­му­ва­н­ня по­ру­шу­ва­ли пе­ре­мир’я в пе­ред­мі­сті Ав­ді­їв­ки.

Уна­слі­док во­ро­жо­го во­гню жо­ден вій­сько­во­слу­жбо­вець сил АТО не по­стра­ждав.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.