НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

«Зе­ле­ним чо­ло­ві­чкам» ді­ста­ло­ся в Си­рії

Аме­ри­кан­ська авіа­ція за­вда­ла 7 лю­то­го авіа­уда­ру по си­рій­ських уря­до­вих си­лах та ро­сій­ських на­йман­цях по­бли­зу Да­ма­ска, по­ві­до­мив те­ле­ка­нал Сі-Бі-Ес із по­си­ла­н­ням на дже­ре­ла в Пен­та­го­ні. Аме­ри­кан­ський авіа­удар був від­по­від­дю на на­пад си­рій­ських уря­до­вих військ по шта­бу опо­зи­цій­них Си­рій­ських де­мо­кра­ти­чних сил, по­ві­до­ми­ла аген­ція УНІАН. Вна­слі­док аме­ри­кан­ської ата­ки за­ги­ну­ли близь­ко 100 про­уря­до­вих вій­сько­во­слу­жбов­ців та кіль­ка ро­сій­ських на­йман­ців, які ра­ні­ше во­ю­ва­ли на Дон­ба­сі. Йде­ться про банд­фор­му­ва­н­ня Ва­гне­ра, яке пе- ре­слі­дує в Си­рії не ли­ше вій­сько­ві ці­лі, бо ба­зу­є­ться бі­ля си­рій­ських ро­до­вищ ко­ри­сних ко­па­лин в до­ли­ні Єв­фра­ту.

За­три­ма­ли Са­а­ка­шві­лі

Екс-пре­зи­ден­та Гру­зії Мі­хе­ї­ла Са­а­ка­шві­лі за­три­ма­ли у сто­ли­чно­му ре­сто­ра­ні, по­ві­до­мив «Укра­їн­ській прав­ді» один iз лі­де­рів «Ру­ху но­вих сил» Юрій Де­рев’ян­ко. «Не­ві­до­мі за­три­ма­ли Са­а­ка­шві­лі в ре­сто­ра­ні «Cу­луг уні» в Му­зей­но­му про­вул­ку. Схо­пи­ли й по­ве­зли в не­ві­до­мо­му на­прям­ку на мі­кро­ав­то­бу­сі», — ска­зав він. Зго­дом цю ін­фор­ма­цію під­твер­ди­ла адмі­ні­стра­ція ре­сто­ра­ну «Су­луг уні». За­три­ма­н­ня здій- сню­ва­ли лю­ди в ма­сках iз на­пи­са­ми на кур­тках «Дер­жав­на при­кор­дон­на слу­жба».

Во­дно­час в ін­терв’ю ав­стрій­сько­му ви­дан­ню Profil Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко за­явив: «Са­а­ка­шві­лі не є гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни. Він теж не є укра­їн­ським по­лі­ти­ком, то­му що, згі­дно з на­шим за­ко­но­дав­ством, він по­ви­нен бу­ти гро­ма­дя­ни­ном (Укра­ї­ни), щоб ма­ти мо­жли­вість за­йма­ти­ся т у т по­лі­ти­кою. Він по­ру­шив укра­їн­ський за­кон. Він був за­су­дже­ний у Гру­зії. До мо­їх обов’яз­ків як Пре­зи­ден­та не вхо­дить ви­рі­шу­ва­ти, що з ним тра­пи­ться. Йо­го мо­жна бу­ло б ви­сла­ти, хо­ча я б цьо­го не хо­тів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.