НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

Агро­бу­дів­ни­цтво де­бю­ро­кра­ти­зу­ють

У Мі­на­гро­по­лі­ти­ки обго­во­ри­ли ді­ю­чі про­це­ду­ри та ви­мо­ги до бу­дів­ни­цтва тва­рин­ни­цьких ком­пле­ксів. На­ма­га­ю­ться їх опти­мі­зу­ва­ти та спро­сти­ти. Де­бю­ро­кра­ти­за­ція до­звіль­них про­це­дур роз­гля­да­є­ться одним зі сти­му­лів ін­ве­сти­цій­но­го по­жвав­ле­н­ня га­лу­зі. На­ра­да від­бу­лась за уча­стю пред­став­ни­ків Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, Мін­ре­гіон­бу­ду, Мі­н­еко­ло­гії, Держ­прод­спо­жив­слу­жби, Дер­жар­хбу­дін­спе­кціі, прое­кт­них ін­сти­ту­тів, тва­рин­ни­цьких під­при­ємств та гро­мад­сько­сті. Цьо­го­річ дер­жа­ва спря­мо­вує на під­трим­ку тва­рин­ни­цтва 4 мі­льяр­ди гри­вень, біль­ша ча­сти­на з яких пе­ред­ба­че­на са­ме на бу­дів­ни­цтво тва­рин­ни­цьких ком­пле­ксів. Спіль­но на­пра­цьо­ва­ний ал­го­ритм має зня­ти бю­ро­кра­ти­чні пе­ре­по­ни та при­ско­ри­ти про­цес вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію та­ких об’єктів. В Укра­ї­ні за­раз діє без­ліч обов’яз­ко­вих бу­ді­вель­них норм, са­ні­тар­них пра­вил та еко­ло­гі­чних ви­мог до сіль­сько­го­спо­дар­ських бу­ді­вель. По­стій­не вне­се­н­ня до­да­тко­вих змін, а та­кож зво­лі­ка­н­ня із від­мі­ною ста­рих пра­вил при­зво­дять до за­тя­гу­ва­н­ня і бло­ку­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва. Про­по­зи­ції уча­сни­ків зу­стрі­чі вра­ху­ють при за­твер­джен­ні ал­го­ри­тму спро­ще­н­ня до­звіль­них про­це­дур. Та­кож най­ближ­чим ча­сом пла­ну­є­ться про­ве­де­н­ня спіль­них ре­гіо­наль­них се­мі­на­рів для агра­рі­їв, щоб роз’ясни­ти но­во­вве­де­н­ня.

Гро­ші під май­бу­тній уро­жай

Із по­ча­тку осін­ньої про­гра­ми по­пе­ре­дніх за­ку­пі­вель ози­мих зер­но­вих Дер­жав­на зер­но­ва кор­по­ра­ція вже аван­су­ва­ла агра­рі­їв на 248 міль­йо­нів гри­вень. На­ра­зі в ДПЗКУ го­ту­ю­ться до по­ча­тку мас­шта­бної ве­сня­ної фор­вар­дної про­гра­ми, в рам­ках якої пла­ну­ють за­ку­по­ву­ва­ти як ози­мі, так і ярі куль­ту­ри вро­жаю 2018 ро­ку: пше­ни­цю, ячмінь, ку­ку- ру­дзу та овес. Збір не­об­хі­дних до­ку­мен­тів для уча­сті в про­гра­мі по­чне­ться на­при­кін­ці лю­то­го че­рез ре­гіо­наль­ні від­ді­ле­н­ня. Основ­ною пе­ре­ва­гою фор­вар­дної кам­па­нії ДПЗКУ за­ли­ша­є­ться роз­га­лу­же­на ме­ре­жа за­ку­пі­вель­ни­ків по всій Укра­ї­ні та вла­сні 53 зер­но­ві еле­ва­то­ри, роз­та­шо­ва­ні у двад­ця­ти обла­стях, го­то­ві пер­шо­чер­го­во при­йма­ти зер­но за про­гра­мою фор­вар­дних за­ку­пі­вель. Дер­жав­на про­до­воль­чо-зер­но­ва кор­по­ра­ція Укра­ї­ни під­твер­ди­ла успі­шне за­вер­ше­н­ня фор­вар­дної про­гра­ми зер­но­вих куль­тур 2017 ро­ку. Всі зо­бов’яза­н­ня між сто­ро­на­ми ви­ко­на­ні, ви­пад­ків не­пла­те­жів або не­по­ста­ча­н­ня то­ва­ру не­має.

Чи ви­ро­сте ліс?

Да­ні про стан лі­со­во­го го­спо­дар­ства кра­ї­ни ста­ли до­сту­пні­ши­ми. На офі­цій­но­му веб-сай­ті Дер­жав­но­го агент­ства лі­со­вих ре­сур­сів Укра­ї­ни онов­ле­но та до­пов­не­но ру­бри­ку «Від­кри­ті да­ні». Ко­жен те­пер мо­же озна­йо­ми­ти­ся з ре­є­стра­ми лі­со­ру­бних кви­тків, ви­да­них для про­ве­де­н­ня ру­бок. Та­кож мо­жна пе­ре­гля­ну­ти стан сер­ти­фі­ка­ції лі­сів, яка здій­сню­є­ться з ме­тою від­по­від­но­сті си­сте­ми ве­де­н­ня лі­со­во­го го­спо­дар­ства вста­нов­ле­ним між­на­ро­дним ви­мо­гам що­до управ­лі­н­ня лі­са­ми та лі­со­ко­ри­сту­ва­н­ня на за­са­дах ста­ло­го роз­ви­тку. Ме­тою лі­со­вої сер­ти­фі­ка­ції є за­без­пе­чи­ти еко­но­мі­чно, еко­ло­гі­чно і со­ці­аль­но зба­лан­со­ва­не ве­де­н­ня лі­со­во­го го­спо­дар­ства, до­три­му­ю­чись від­по­від­них за­галь­но­ви­зна­них і та­ких, що за­слу­го­ву­ють на до­ві­ру, стан­дар­тів. Та­кож мо­жна озна­йо­ми­ти­ся з пла­на­ми лі­со­на­са­джень за ко­жним із лі­со­го­спо­дар­ських під­при­ємств, які на­ле­жать до сфе­ри управ­лі­н­ня Дер­жлі­с­агент­ства. Для кон­тро­лю та пе­ре­вір­ки ле­галь­но­сті по­хо­дже­н­ня лі­со­про­ду­кції ство­ре­на фун­кція її пе­ре­вір­ки за но­ме­ра­ми бир­ки, ав­то або то­вар­но­транс­порт­ної на­кла­дної.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.