Аме­ри­кан­ська мрія по-укра­їн­ськи

Уря­до­ві про­гра­ми обмі­ну США спо­ну­ка­ють жи­ти і пра­цю­ва­ти по-ін­шо­му

Ukrayina Moloda - - Україна І Світ - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Сво­є­рі­дною зу­стріч­чю ви­пу­скни­ків мо­жна на­зва­ти кон­фе­рен­цію «По­ко­лі­н­ня змін: ре­зуль­та­ти 25рі­чної спів­пра­ці Укра­ї­ни та США за уча­сті IVLP ви­пу­скни­ків», яка від­бу­ла­ся в Ки­є­ві в ко­лон­ній за­лі КМДА. У ній взя­ли участь по­лі­ти­ки, дер­жав­ні ді­я­чі, ди­пло­ма­ти, бі­зне­сме­ни, жур­на­лі­сти та ана­лі­ти­ки. Кон­фе­рен­цію про­ве­ли з ме­тою кон­со­лі­да­ції лі­де­рів гро­мад­ської дум­ки, які в рі­зні ро­ки не­за­ле­жно­сті ста­ли ви­пу­скни­ка­ми аме­ри­кан­ської уря­до­вої Про­гра­ми «Між­на­ро­дних від­ві­ду­ва­чів-лі­де­рів» — IVLP (International Visitor Leadership Program), а та­кож для змі­цне­н­ня ді­ло­вих кон­та­ктів, вста­нов­ле­н­ня про­ду­ктив­но­го діа­ло­гу що­до гло­баль­них ви­кли­ків та вну­трі­шньої си­ту­а­ції в Укра­ї­ні, ре­тро­спе­ктив­но­го ана­лі­зу ре­форм Укра­ї­ни в рам­ках 25-рі­чної спів­пра­ці двох дер­жав і обго­во­ре­н­ня подаль­ших еко­но­мі­чних та со­ці­аль­них змін.

Ви­пу­скни­ки — Мар­га­рет Те­тчер і Ле­о­нід Крав­чук

Аме­ри­кан­ська уря­до­ва Про­гра­ма «Між­на­ро­дних від­ві­ду­ва­чів-лі­де­рів» — це пер­ша про­гра­ма з про­фе­сій­но­го обмі­ну, яка діє під егі­дою Бю­ро осві­тніх і куль­тур­них про­грам (ЕСА) Дер­жде­пар­та­мен­ту США. Про­гра­ма спря­мо­ва­на на про­сві­тни­цтво уча­сни­ків обмі­ну від­по­від­но до цін­но­стей США і тих по­гля­дів на жи­т­тя, яких до­три­му­ю­ться аме­ри­кан­ці. Її го­лов­на мі­сія — спри­я­ти вза­є­мо­ро­зу­мін­ню між на­ро­да­ми США і на­ро­да­ми ін­ших кра­їн, роз­ви­тку дру­жніх і мир­них вза­є­мо­від­но­син.

Зав­дя­ки ко­ро­тко­стро­ко­вим ві­зи­там до Спо­лу­че­них Шта­тів ни­ні­шні та май­бу­тні іно­зем­ні лі­де­ри та про­фе­сіо­на­ли в рі­зних сфе­рах ді­яль­но­сті зна­йом­ля­ться з кра­ї­ною, її тра­ди­ці­я­ми, мен­та­лі­те­том, роз­ви­ва­ють сто­сун­ки з аме­ри­кан­ськи­ми ко­ле­га­ми, обмі­ню­ю­ться до­сві­дом, за­по­зи­чу­ють най­кра­щі на­ви­чки та зна­н­ня. Ди­пло­ма­ти­чні зу­стрі­чі від­обра­жа­ють про­фе­сій­ні ін­те­ре­си уча­сни­ків та під­три­му­ють зов­ні­шньо­по­лі­ти­чні ці­лі Спо­лу­че­них Шта­тів.

Що­ро­ку близь­ко 5000 го­стей від­ві­ду­ють США за ці­єю ко­ро­тко- стро­ко­вою про­гра­мою, яка три­ває не дов­ше мі­ся­ця. За­сно­ва­на ще в 1940 ро­ці, во­на до­по­ма­гає змі­цни­ти вза­є­мо­дію США з ін­ши­ми кра­ї­на­ми сві­ту та роз­ви­ва­ти дов­го­стро­ко­ві від­но­си­ни. В основ­но­му про­гра­ма обмі­ну IVLP скла­да­є­ться з три­ти­жне­во­го ві­зи­ту до чо­ти­рьох спіль­нот США — про­е­кти ва­рі­ю­ють за­ле­жно від тем, за­пи­тів по­соль­ства та ін­ших фа­кто­рів. Уча­сни­ки зу­стрі­ча­ю­ться зі сво­ї­ми ко­ле­га­ми (за­ле­жно від про­фе­сій­ної сфе­ри), від­ві­ду­ють гро­мад­ські та при­ва­тні ор­га­ні­за­ції США, пов’яза­ні з те­мою про­е­кту, та бе­руть участь у куль­тур­ній та гро­мад­ській ді­яль­но­сті. Аби ста­ти уча­сни­ком про­гра­ми — не по­трі­бно за­пов­ню­ва­ти аплі­ка­цій­ні фор­ми. По­тен­цій­ні уча­сни­ки що­ро­ку оби­ра­ю­ться та при­зна­ча­ю­ться спів­ро­бі­тни­ка­ми по­сольств США по всьо­му сві­ту.

Ви­пу­скни­ка­ми про­гра­ми сво­го ча­су бу­ли Мар­га­рет Те­тчер, Гор­дон Бра­ун, До­нальд Туск, а та­кож та­кі укра­їн­ські по­лі­ти­чні ді­я­чі, як пер­ший та дру­гий пре­зи­ден­ти Укра­ї­ни Ле­о­нід Крав­чук і Ле­о­нід Ку­чма, Юрій Лу­цен­ко та Оле­ксандр Мо­роз.

Про­грам обмі­ну ба­га­то

Для ви­пу­скни­ків про­грам обмі­нів існу­ють гран­то­ві про­гра­ми та ре­сур­си. Зокре­ма, про­гра­ма «Гран­ти для уча­сни­ків про­грам обмі­нів» По­соль­ства США в Укра­ї­ні на­дає ін­ди­ві­ду­аль­ні гран­ти та гран­ти гро­мад­ським ор­га­ні­за­ці­ям з ме­тою акти­ві­зу­ва­ти зв’яз­ки між ви­пу­скни­ка­ми, сти­му­лю­ва­ти про­фе­сій­ний роз­ви­ток, спри­я­ти їх актив­ній уча­сті у про­е­ктах, що під­три­му­ють де­мо­кра­ти­чні пе­ре­тво­ре­н­ня та еко­но­мі­чні ре­фор­ми в Укра­ї­ні. Ан­гло­мов­ний веб-сайт Дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту США для ви­пу­скни­ків про­грам обмі­нів про­по­нує не­твор­кінг із сві­то­вою спіль­но­тою ви­пу­скни­ків, між­на­ро­дні гран­то­ві мо­жли­во­сті й ва­кан­сії, без­ко­штов­ний до­ступ до рі­зно­ма­ні­тних ви­дань та ре­сур­сів (на­при­клад, EBSСО та ін.). Та­кож «Фейс­бук»-сто­рін­ка для укра­їн­ських ви­пу­скни­ків про­грам обмі­нів, що під­три­му­ю­ться аме­ри­кан­ським уря­дом, на­дає ін­фор­ма­цію що­до про­грам обмі­нів, ака­де­мі­чних та гран­то­вих мо­жли­во­стей, ва­кан­сій, ці­ка­вих по­дій в Укра­ї­ні. Аме­ри­кан­ські цен­три в Укра­ї­ні під­три­му­ють куль­тур­ні про­гра­ми й ін­фор­ма­цій­но-про­сві­тни­цькі за­хо­ди, а та­кож без­ко­штов­но на­да­ють про­стір i те­хні­чне за­без­пе­че­н­ня для ді­яль­но­сті ви­пу­скни­ків про­грам обмі­нів.

Пред­став­ни­ця по­соль­ства США Ін­на Здо­ра ка­же, що за 25 ро­ків за про­гра­мою IVLP бу­ло охо­пле­но біль­ше двох ти­сяч укра­їн­ських гро­ма­дян. А за­га­лом про­грам обмі­ну ду­же ба­га­то. І, ста­ном на кі­нець ми­ну­ло­го ро­ку, ви­пу­скни­ків на­лі­чу­є­ться близь­ко 27 ти­сяч. Цьо­го ро­ку вже бу­ли від­бо­ри, є й но­ві фі­на­лі­сти, то­му кіль­кість уча­сни­ків про­грам обмі­ну що­ро­ку зро­стає.

100 уча­сни­ків — 100 кра­їн

«Я бу­ла по про­гра­мі в ми­ну­ло­му ро­ці, ми ви­вча­ли до­свід Аме­ри­ки що­до пи­тань бо­роть­би з тор­гів­лею лю­дьми, — роз­по­від­ає Те­тя­на Ба­сюк, ко­тра пред­став­ляє бла­го­дій­ну ГО «Укра­їн­ський фонд бла­го­по­луч­чя ді­тей». — Про­це­ду­ра від­бо­ру на цю про­гра­му бу­ла на рів­ні ре­ко­мен­да­цій пред­став­ни­ків по­соль­ства США та аме­ри­кан­ських ор­га­ні­за­цій, які впро­ва­джу­ють про­гра­ми з про­ти­дії тор­гів­лі лю­дьми. Зокре­ма, ме­не ре­ко­мен­ду­ва­ло кіль­ка ор­га­ні­за­цій, які пра­цю­ють у цьо­му на­пря­мi. Ми за­пов­ню­ва­ли ан­ке­ти, а зго­дом бу­ла про­це­ду­ра від­бо­ру. На­ша гру­па скла­да­ла­ся з 10 осіб з Укра­ї­ни, це бу­ли пред­став­ни­ки як дер­жав­них ор­га­ні­за­цій, так і не­уря­до­вих: iз На­цпо­лі­ції, два опе­ра­тив­ни­ки з ре­гіо­нів, Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки (ор­га­ні­за­ція, яка має основ­ну ко­ор­ди­ну­ю­чу фун­кцію що­до пи­тань про­ти­дії тор­гів­лі лю­дьми), три пред­став­ни­ки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій і два — ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

Спо­ча­тку аме­ри­кан­ці ви­вча­ли на­ші очі­ку­ва­н­ня від цьо­го про­е­кту (тоб­то чо­го й чо­му ми б хо­ті­ли на­вчи­ти­ся), а да­лі вже про­по­ну­ва­ли свою про­гра­му. Зокре­ма, про­хо­ди­ли зу­стрі­чі на рів­ні мі­ні­стерств і на фе­де­раль­но­му рів­ні у Ва­шинг­то­ні. А пі­сля цьо­го ми ви­вча­ли до­свід ро­бо­ти ко­жно­го зі шта­тів, де по­бу­ва­ли. Ми ди­ви­ли­ся, по­рів­ню­ва­ли, що в нас збiга­є­ться, а що ні, адже си­ту­а­ції в них і в нас зов­сім рі­зні: якщо Укра­ї­на є кра­ї­ною «по­ста­чаль­ни­ком», то Аме­ри­ка — кра­ї­на, яка «при­ймає».

«Їзди­ла я в 2010 ро­ці, про­гра­ма на­зи­ва­ла­ся «Во­лон­тер­ство — об’єд­ну­ю­чись, ми до­по­ма­га­є­мо!», — роз­по­від­ає Да­ри­на Не­по­ча­то­ва. — Те­ма ці­єї про­гра­ми бу­ла за­по­ча­тко­ва­на Ба­ра­ком Оба­мою то­ді, ко­ли він ли­ше при­йшов до вла­ди. У нас бу­ла уні­каль­на про­гра­ма, яка три­ва­ла три ти­жні: 100 уча­сни­ків — із 100 кра­їн. Ми ви­вча­ли до­свід во­лон­тер­ства на рі­зних рів­нях: дер­жав­ної по­лі­ти­ки сто­сов­но йо­го по­пу­ля­ри­за­ції; впро­ва­дже­н­ня во­лон­тер­ства у ви­щих на­вчаль­них за­кла­дах і шко­лах. Спо­сте­рі­га­ли, як ме­шкан­ці гро­ма­ди бе­руть участь у рі­зних во­лон­тер­ських про­гра­мах і як роз­ви­ва­є­ться кор­по­ра­тив­не во­лон­тер­ство — те, що пов’яза­не з бі­зне­сом. Ми від­ві­да­ли чо­ти­ри шта­ти; по­чи­на­ли з Ва­шинг­то­на, де го­во­ри­ли про дер­жав­ну по­лі­ти­ку. По­тім нас по­ді­ли­ли на чо­ти­ри гру­пи, ко­жна ви­ру­ши­ла лі­та­ком у «своє» мі­сто, де бу­ли зу­стрі­чі вже на ба­зі уні­вер­си­тів. У мі­стах ми про­бу­ли по 3-4 дні, а зго­дом нас об’єд­на­ли в па­ри й в один і той же день ко­жна па­ра по­ле­ті­ла на ло­ка­ції у «свій» штат — уча­сни­кам гру­пи вда­ло­ся охо­пи­ти всі 50 шта­тів. Піс-

ля цьо­го ми зу­стрі­ли­ся всі ра­зом у Сан-Фран­ци­ско й обмі­ню­ва­ли­ся тим до­сві­дом, який отри­ма­ли в по­пе­ре­дні на­си­че­ні зу­стрі­ча­ми дні. А по­тім роз­ле­ті­ли­ся ко­жен у свою кра­ї­ну».

По­ба­чи­ти — і змі­ни­ти За­кар­па­т­тя

Про свої вра­же­н­ня від уча­сті в про­гра­мі й за­сто­су­ва­н­ня на­бу­то­го до­сві­ду роз­по­вів і Ва­силь Сав­чин, держ­слу­жбо­вець За­кар­пат­ської обла­сної держ­адмі­ні­стра­ції, одним із зав­дань яко­го є ре­а­лі­за­ція по­лі­ти­ки що­до про­ти­дії тор­гів­лі лю­дьми в обла­сті: «Я брав участь у про­гра­мі з обмі­ну до­сві­дом із гро­мад­ськи­ми та уря­до­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми США: ма­ли там близь­ко 40 зу­стрі­чей про­тя­гом 20 днів. Зокре­ма, зу­стрі­ча­ли­ся з ФБРів­ця­ми, по­лі­ці­єю, пред­став­ни­ка­ми Дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту, рі­зно­ма­ні­тни­ми гро­мад­ськи­ми та ре­лі­гій­ни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми — всі во­ни ра­зом пра­цю­ють над по­до­ла­н­ням та­ко­го не­га­тив­но­го яви­ща, як тор­гів­ля лю­дьми. У на­шій де­ле­га­ції бу­ли держ­слу­жбов­ці, пред­став­ни­ки ЗМІ, гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій і «Га­ря­чих лі­ній». Про­гра­ма бу­ла ду­же на­си­че­ною: наш ро­бо­чий день по­чи­нав­ся о 8-й го­ди­ні ран­ку й за­кін­чу­вав­ся о 18-й го­ди­ні. Нам вда­ло­ся від­ві­да­ти п’ять міст: Ва­шинг­тон, Дал­лас (штат Те­хас), Баф­фа­ло (штат Нью-Йорк), Ла­сВе­гас (Не­ва­да) і Мі­ні­а­по­ліс (Мін­не­со­та).

Пі­сля то­го як я по­вер­нув­ся в Укра­ї­ну, в ме­не є дві ме­ти. Пер­ша — ство­ри­ти центр, який бу­де до­по­ма­га­ти вже по­стра­жда­лим від тор­гів­лі лю­дьми і змен­ши­ти ри­зик по­тра­пля­н­ня лю­дей у те­не­та ра­бо­тор­гов­ців. Дру­гою мо­єю іде­єю є ба­жа­н­ня спів­пра­цю­ва­ти з ре­лі­гій­ни­ми гро­ма­да­ми. Бо ошу­ка­ні лю­ди ча­сто бо­я­ться звер­та­ти­ся до дер­жав­них ор­га­нів. У США ме­не най­біль­ше вра­зи­ло (хо­ча ми бу­ли в ба­га­тьох уря­до­вих і не­уря­до­вих ор­га­ні­за­ці­ях) від­ві­ду­ва­н­ня ре­лі­гій­ної об­щи­ни, яка має ці­лий ком­плекс, де лю­ди, у яких ви­ни­кли пев­ні жит­тє­ві скла­дно­сті, мо­жуть про­жи­ва­ти пев­ний час, аби прой­ти ада­пта­цію. І ці ре­лі­гій­ні об­щи­ни спів­пра­цю­ють як з дер­жа­вою, так і з гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.