Ин хо­че зу­стрі­ти­ся з Іном

Лі­дер Пів­ні­чної Ко­реї за­про­сив пре­зи­ден­та Пів­ден­ної Ко­реї в Пхе­ньян

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

Лі­дер КНДР Кім Чен Ин за­про­сив пре­зи­ден­та Пів­ден­ної Ко­реї Мун Чже Іна «яко­мо­га швид­ше» від­ві­да­ти Пхе­ньян. Пи­сьмо­ве за­про­ше­н­ня пе­ре­да­ла 10 лю­то­го йо­го мо­лод­ша се­стра Кім Йо Чжон яка пер­шою з сім’ї пів­ні­чно­ко­рей­ських лі­де­рів від­ві­да­ла Се­ул із на­го­ди Олім­пій­ських ігор у Пхен­чха­ні. Зу­стріч про­йшла в пре­зи­дент­сько­му па­ла­ці, ві­до­мо­му як «Бла­ки­тний бу­ди­нок». По­ві­дом­ля­є­ться, що пре­зи­дент Мун Чже Ін обмі­няв­ся те­пли­ми сло­ва­ми з се­строю Кім Чен Ина, яка при­бу­ла до Се­у­ла ра­зом iз фор­маль­ним очіль­ни­ком КНДР — го­ло­вою пре­зи­дії Вер­хов­них збо­рів кра­ї­ни Кім Йон На­мом.

Це най­ви­що­го ран­гу де­ле­га­ція в Се­у­лі з пів­но­чі пів­остро­ва від ча­су ко­рей­ської вій­ни 1950-х ро­ків. Одно­ча­сно це пер­ший ві­зит чле­на вла­дної сім’ї КНДР — пі­сля вій­ни ні­хто з ро­ди­чів Кім Чен Ина не бу­вав у Пів­ден­ній Ко­реї, то­ді як пре­зи­ден­ти Пів­ден­ної Ко­реї бу­ли в Пхе­нья­ні дві­чі.

А 11 лю­то­го прем’єр-мі­ністр Пів­ден­ної Ко­реї Лі Нак Йон зу­стрів­ся з пів­ні­чно­ко­рей­ською де­ле­га­ці­єю в Се­у­лі під час обі­ду. Він ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня на ство­ре­н­ня, за йо­го сло­ва­ми, «пра­виль­них умов» для зу­стрі­чі лі­де­рів Пів­дня й Пів­но­чі. Пів­ні­чно­ко­рей­ська сто­ро­на за­яви­ла, що її де­ле­га­ція про­ве­ла в Пів­ден­ній Ко­реї «від­вер­ті та без­при­стра­сні» пе­ре­го­во­ри. На цьо­му тлі гла­ва МЗС Япо­нії Та­ро Ко­но за­кли­кав здій­сни­ти де­ну­кле­а­ри­за­цію (очи­ще­н­ня те­ри­то­рії від ядер­ної зброї) Ко­рей­сько­го пів­остро­ва, не під­да­ю­чись «на ди­пло­ма­тію по­смі­шок» у ви­ко­нан­ні Пів­но­чі. Уль­тра­пра­ві акти­ві­сти у не­ді­лю про­дов­жи­ли в Се­у­лі про­те­сти про­ти при­йо­му де­ле­га­ції КНДР.

Зу­стріч ста­ла мо­жли­вою зав­дя­ки зи­мо­вій Олім­пі­а­ді в Пхен­чха­ні, в якій оби­дві Ко­реї бе­руть участь під одним пра­по­ром. Си­ту­а­ція на Ко­рей­сько­му пів­остро­ві за­го­стри­ла­ся в ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку у зв’яз­ку з ви­про­бу­ва­н­ням КНДР між­кон­ти­нен­таль­ної ба­лі­сти­чної ра­ке­ти но­во­го ти­пу. Але на по­ча­тку цьо­го ро­ку у від­но­си­нах між Се­у­лом та Пхе­нья­ном на­мі­ти­лось по­те­плі­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.