Роз­шу­ку­ю­ться... i лег­ко до­ла­ють кор­до­ни

Єв­ро­пі вар­то по­тур­бу­ва­ти­ся про за­хист від зло­чин­ців-уті­ка­чів

Ukrayina Moloda - - Світ - Сте­пан ПЕТРЕНКО

Зло­чин­ці все ча­сті­ше вда­ю­ться до мо­жли­во­сті пе­ре­ти­на­ти кор­до­ни, щоб за­хи­сти­ти се­бе від юри­ди­чних на­слід­ків сво­єї ді­яль­но­сті. У той час біль­шість гро­ма­дян жи­вуть під усе при­скі­пли­вiшим на­гля­дом iз бо­ку дер­жа­ви, ви­кли­ка­ним те­ро­ри­змом. Тим біль­ше що біль­шість iз цих зло­чин­ців ви­би­ра­ють для сво­го при­тул­ку не ба­на­но­ві ре­спу­блі­ки, а Фран­цію, Ве­ли­ко­бри­та­нію та ін­ші кра­ї­ни Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу.

Не­ві­до­мий фран­цу­зам олі­гарх iз Ка­зах­ста­ну Му­хтар Абля­зов, ко­трий про­жи­ває на те­ри­то­рії Фран­ції, за­ли­шив свою ба­тьків­щи­ну пі­сля то­го, як ка­зах­ська вла­да ви­яви­ла ве­ли­че­зні роз­кра­да­н­ня гро­шо­вих ко­штів. Ко­ли він очо­лю­вав банк БТА, увів в ома­ну ти­ся­чі вкла­дни­ків і ви­крав су­му в роз­мі­рі 10 мі­льяр­дів до­ла­рів. Крім то­го, ро­сій­ські та укра­їн­ські ін­ве­сто­ри та­кож ста­ли «жер­тва­ми роз­кра­дань Абля­зо­ва». У ре­зуль­та­ті олі­гарх пе­ре­слі­ду­є­ться су­да­ми Ка­зах­ста­ну, Укра­ї­ни та Ро­сії. Пе­ре­слі­ду­ва­ний сво­їм ми­ну­лим, Му­хтар Абля­зов по­ле­тів до Ве­ли­ко­бри­та­нії, де він пе­ре­бу­вав три ро­ки, перш ніж по­ки­ну­ти її. При­чи­ною йо­го швид­ко­го від’їзду став су­до­вий роз­гляд, по­ру­ше­ний за іні­ці­а­ти­вою БТА бан­ку спіль­но з бри­тан­ською вла­дою, який на­ре­шті при­ніс ре­зуль­тат. У 2012 ро­ці Му­хтар Абля­зов був за­су­дже­ний ан­глій­ським су­дом до «22 мі­ся­ців тю­рем­но­го ув’язне­н­ня за не­по­ва­гу до су­ду і за при­хо­ву­ва­н­ня під­став­них ком­па­ній». Та­ким чи­ном віль­не пе­ре­су­ва­н­ня гро­ма­дян в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі — ре­аль­ність на­віть для са­мих роз­шу­ку­ва­них зло­чин­ців. І якщо Му­хтар Абля­зов, який пе­ре­бу­вав на га­чку в Ін­тер­по­лу і був за­три­ма­ний фран­цузь­кою вла­дою, і на­віть про­вів кіль­ка ро­ків у в’язни­ці Фле­рі-Ме­ро­жі, 9 гру­дня 2016 ро­ку був звіль­не­ний. У той же день, не­зва­жа­ю­чи на всі су­до­ві рі­ше­н­ня у цій спра­ві, Дер­жав­на Ра­да дій­сно ану­лю­ва­ла екс­тра­ди­цій­ний де­крет про ви­да­чу олі­гар- ха Ро­сії, яка йо­го за­про­шу­ва­ла. Те­пер йо­му бу­де ще лег­ше про­дов­жи­ти свої по­до­ро­жі по Єв­ро­пі.

Чень Вень­хуа, гро­ма­дя­нин Ки­таю, був ви­да­ний Фран­ці­єю на ба­тьків­щи­ну у ве­ре­сні 2016 ро­ку. Він пер­бу­ває у роз­шу­ку за еко­но­мі­чні зло­чи­ни в про­він­ції Чжец­зян, Чень Вень­хуа і був пе­ре­да­ний ки­тай­ським вла­стям від­по­від­но до до­го­во­ру про ви­да­чу зло­чин­ців, який на­брав чин­но­сті в 2015 ро­ці між дво­ма кра­ї­на­ми. «Йде­ться про зна­чний про­грес і ще один успі­шний при­клад ре­па­трі­а­ції зло­чин­ців з єв­ро­пей­ських кра­їн, пі­сля Іта­лії та Іспа­нії», — за­явив офі­цій­ний пред­став­ник ки­тай­сько­го мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ.

То­ді як Пі­дне­бе­сна пи­ша­є­ться екс­тра­ди­ці­єю Чень Вень­хуа, йо­му все ж вда­ло­ся ді­ста­ти­ся Фран­ції — та­кож iз лег­кі­стю, перш ніж фран­цузь­ка по­лі­ція за­три­ма­ла йо­го в 2015 ро­ці. Як тіль­ки Ки­тай за­вер­шить уста­нов­ку «най­до­ско­на­лі­шої си­сте­ми ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня у сві­ті», ки­тай­ські зло­чин­ці, мо­жли­во, бу­дуть схо­пле­ні, перш ніж во­ни по­чнуть свою нав­ко­ло­сві­тню по­до­рож.

З фран­цузь­кої сто­ро­ни тор­го­вець нар­ко­ти­ка­ми Крі­сті­ан Па­ран — за­су­дже­ний у 2014 ро­ці су­дом Мар­се­ля до 18 ро­ків тю­рем­но­го ув’язне­н­ня за тор­гів­лю ко­ка­ї­ном, був у бі­гах про­тя­гом де­кіль­кох ро­ків і ско­ри­став­ся мо­жли­ві­стю пе­ре­тну­ти Атлан­ти­ку. Увесь цей час він за­ли­шав­ся чле­ном ор­га­ні­зо­ва­но­го зло­чин­но­го угру­по­ва­н­ня і під дво­ма ор­де­ра­ми на арешт. Са­ме в Ко­лум­бії на­при­кін­ці 2016 ро­ку йо­го по­до­рож за­кін­чи­ла­ся. Ко­лум­бій­ська вла­да пе­ре­да­ла йо­го Фран­ції, і Крі­сті­ан Па­рен був за­су­дже­ний у гру­дні 2017 ро­ку до 16 ро­ків тю- рем­но­го ув’язне­н­ня.

З ча­сів за­кін­че­н­ня Дру­гої сві­то­вої вій­ни Пів­ден­на Аме­ри­ка ста­ла при­тул­ком для зло­чин­ців з усьо­го сві­ту. Рок­ко Мо­ра­бі­то, член ка­ла­брій­сько­го зло­чин­но­го угру­по­ва­н­ня «Ндран­ге­та» був за­а­ре­што­ва­ний в Уру­гваї у ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку, пі­сля 23 ро­ків роз­шу­ку. Йо­го роз­шу­ку­ва­ла іта­лій­ська по­лі­ція, він став об’єктом орі­єн­ту­ва­н­ня Ін­тер­по­лу. І хо­ча був одним iз най­більш роз­шу­ку­ва­них Ри­мом зло­чин­ців, це не за­ва­ди­ло йо­му змі­ни­ти кон­ти­нент. Де­я­кі зло- чин­ці все ще пе­ре­бу­ва­ють у бі­гах, про що свід­чить спи­сок най­більш роз­шу­ку­ва­них Ін­тер­по­лом осіб, які пе­ре­хо­ву­ю­ться від пра­во­су­д­дя. Де­я­ких з них роз­шу­ку­ють біль­ше де­ся­ти ро­ків...

Лег­кість, з якою де­я­кі зло­чин­ці пе­ре­ти­на­ють кор­до­ни, дає пiд­ста­ви звер­ну­ти ува­гу на те, чи фун­кціо­ну­ють ін­стру­мен­ти ма­со­во­го спо­сте­ре­же­н­ня, як ті, що, на­при­клад, впро­ва­дже­ні у Ве­ли­ко­бри­та­нії. На сьо­го­дні, ко­ли те­ро­ризм i да­лi по­ши­рю­є­ться, це пер­шо­чер­го­ве пи­та­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.