На схід

Ukrayina Moloda - - Суспільство -

сто­рін­ці у Facebook ді­лив­ся вра­же­н­ня­ми та від­по­від­ав на ко­мен­та­рі.

Ми­сте­цтво­зна­вець Бо­рис Гройс за­сте­рі­гає, що ви­ко­ри­ста­н­ня ін­тер­не­ту як про­сто­ру для ху­до­жньо­го ви­слов­лю­ва­н­ня мо­же пе­ре­тво­ри­ти йо­го на «пси­хо­дра­му са­мо­спо­гля­да­н­ня». Не пе­вен, чи за­гро­жує це Во­ро­тньо­ву за­га­лом, але під час «ЗА/С ХІД» на са­мо­спо­гля­да­н­ня у ньо­го про­сто не ви­ста­ча­ло ча­су.

За 35 днів хо­ди в Instagram про­е­кту з’яви­ло­ся на де­кіль­ка со­тень біль­ше зо­бра­жень, ніж за весь ми­ну­лий рік в осо­би­сто­му про­фі­лі Во­ро­тньо­ва.

Ма­сив ін­фор­ма­ції, який про­ду­ку­вав Во­ва під час хо­ди, рад­ше до­зво­ляє вже нам де­таль­но до­слі­ди­ти, що са­ме по­тра­пляє у йо­го фо­кус.

Як за­зна­чив сам ху­до­жник, «ЗА/С ХІД» мо­жна роз­гля­да­ти як кра­є­знав­чу екс­пе­ди­цію: він до­ку­мен­ту­вав те, що ча­сто за­ли­ша­є­ться по­за ува­гою, — для мі­сце­вих цей про­стір за­над­то бу­ден­ний; а у ве­ли­ких мі­стах за­зви­чай ці­кав­ля­ться хі­ба ін­ши­ми ве­ли­ки­ми мі­ста­ми. Во­ро­тньов йшов по­спі­хом. На від­мі­ну від ін­ших ман­дрів­ни­ків, у ньо­го не бу­ло ча­су зна­йо­ми­ти­ся з мі­сце­ви­ми ме­шкан­ця­ми та за­хо­ди­ти до них у го­сті.

У до­бір­ці, що по­тра­пи­ла в со­цме­ре­жі, ми­тець за­сто­су­вав ме­тод ти­по­ло­гії по­до­ро­жньо­го: біль­шість сві­тлин мо­жна з лег­кі­стю роз­би­ти на гру­пи за об’єктом зо­бра­же­но­го.

Май­же все зо­бра­же­не тра­пля­є­ться са­ме при до­ро­зі: бу­дин­ки, пар­ка­ни, во­ро­та, пам’ятни­ки, ма­га­зи­ни, ав­то­бу­сні зу­пин­ки, при­до­ро­жні хре­сти.

Час від ча­су об’єктом стає са­ма до­ро­га, як у кон­це­пту­аль­ній фо­то­гра­фії ан­глій­ця Ри­чар­да Лон­га A Line Made by Walking (з англ. «Пря­ма, про­ве­де­на пі­шою хо­дою»).

Для фо­то­гра­фій де­кіль­кох ти­пів об’єктів Во­ро­тньов на­віть за­вів окре­мі хе­ште­ги, аби мо­жна бу­ло по­ди­ви­ти­ся ра­зом усі пов’яза­ні сві­тли­ни. За дво­ма з них — #traditionalukrainiangates (з англ. «тра­ди­цій­ні укра­їн­ські во­ро­та») і #volynianroadcross (з англ. «во­лин­ський при­до­ро­жній хрест») — знім­ків так ба­га­то, що з них мо­жна бу­ло б на­віть зі­бра­ти окре­мі про­е­кти.

Вла­сне, ін­ший тип об’єктів, на який ча­сто звер­тає ува­гу Во­ро­тньов, — ав­то­бу­сні зу­пин­ки, для сво­єї фо­то­кни­ги Soviet Bus Stops (з англ. «Ра­дян­ські ав- то­бу­сні зу­пин­ки») ви­ко­ри­став ка­над­ський фо­то­граф Крі­сто­фер Хер­віг.

З фо­ку­сом Во­ро­тньо­ва ре­зо­нує ще одна ти­по­ло­гій­на фо­то­кни­га — Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics (з англ. «Де­ко­му­ні­зо­ва­но: Укра­їн­ські ра­дян­ські мо­за­ї­ки») ки­їв­сько­го фо­то­гра­фа Єв­ге­на Ні­кі­фо­ро­ва. Во­ро­тньов ча­сто звер­тає ува­гу на па­ра­до­кси пе­ре­хі­дно­го ета­пу де­ко­му­ні­за­ції: роз­фар­бо­ва­ні у жов­то-си­ній сим­во­ли СРСР, по­ста­мен­ти з-під не­що­дав­но зне­се­них пам’ятни­ків ра­дян­ським ді­я­чам, за­ли­шко­ва ге­раль­ди­ка на ого­ро­жах і в оздо­блен­ні бу­ді­вель.

Фо­то­гра­фії Ні­кі­фо­ро­ва та Хер­ві­га — до­ку­мен­ти ін­шо­го ха­ра­кте­ру: во­ни фі­ксу­ють у ста­ні спо­кою об’єкти, які мо­жуть ско­ро зни­кну­ти.

Час мо­за­їк з книж­ки Ні­кі­фо­ро­ва та мо­дер­ніст­ських зу­пи­нок з кни­ги Хер­ві­га — своє­рі­дний «пе­ред­остан­ній день Пом­пеї», ко­ли вже зро­зумі­ло, що ви­вер­же­н­ня Ве­зу­вію не уни­кну­ти, мі­сто за­ги­не — а за­ли­ши­ться ли­ше йо­го при­вид, за­кон­сер­во­ва­ний у вул­ка­ні­чно­му по­пе­лі.

Про­стір «ЗА/С ХІД» на­га­дує рад­ше по­ста­по­ка­лі­пти­чний час уже пі­сля за­ги­бе­лі Пом­пеї, ко­ли «при­вид мі­ста» обжи­ли ван­да­ли.

Одна­че це вра­же­н­ня — не єди­на від­мін­ність фо­то­до­ку­мен­та­ції Во­ро­тньо­ва від ро­біт Ні­кі­фо­ро­ва та Хер­ві­га. Ти­по­ло­гій­ний під­хід — кар­кас обох фо­то­книг. Їх ав­то­ри за­зда­ле­гідь зна­ли, де й що са­ме во­ни фо­то­гра­фу­ва­ти­муть.

Фор­мат фо­то­кни­ги та кон­цен­тра- ція на одно­му ти­пі об’єктів зу­мов­лю­ють ґрун­тов­не став­ле­н­ня до про­це­су фо­то­гра­фії: ви­бір ка­ме­ри, па­ра­ме­трів і ча­су зйом­ки, ло­гі­сти­ка пе­ре­су­вань, пе­ре­мо­ви­ни про до­ступ до за­кри­тих об’єктів то­що. Як на­слі­док, у фо­то­кни­зі опи­ня­ю­ться ві­ді­бра­ні й обро­бле­ні сві­тли­ни.

У «ЗА/С ХІД» ти­пі­за­ція зо­бра­жень мо­жли­ва не зав­дя­ки по­пе­ре­дньо­му за­ду­му, а че­рез ін­тен­сив­ність під­хо­ду Во­ро­тньо­ва: він що­дня до­лав ве­ли­кі від­ста­ні та ба­га­то зні­мав, по­вто­рю­ю­чи ві­зу­аль­ні мо­ти­ви — у «жи­вій» стрі­чці Instagram ми мо­же­мо ви­чле­ну­ва­ти де­кіль­ка ти­пів по­ді­бних зо­бра­жень.

Скром­ний шарм пре­ка­рі­а­ту

Об’єкта­ми ува­ги ху­до­жни­ка ча­сто ста­ють рі­зно­ма­ні­тні на­пи­си, ем­бле­ми та ві­зе­рун­ки. Одна з форм, з яки­ми Во­ва Во­ро­тньов пра­цює вже ба­га­то ро­ків, — одяг і друк на ньо­му.

Під час по­до­ро­жі Во­ва анон­су­вав ви­хід кіль­кох фут­бо­лок, при­свя­че­них про­е­кто­ві: «чер­во­но­град­ську» — з пам’ятни­ком ша­хта­ре­ві скуль­пто­ра Йо­си­па Са­дов­сько­го; «ли­си­чан­ську» — з ли­сом і ша­хтою; спіль­ну — з чер­во­но­град­ським пам’ятни­ком і ли­си­чан­ською ша­хтою.

Ці фут­бол­ки — до­ма­шні за­го­тів­ки про­е­кту. Але сам «ЗА/С ХІД» мо­жна тлу­ма­чи­ти як своє­рі­дну твор­чу екс­пе­ди­цію: на фо­то­гра­фі­ях про­е­кту ба­га­то ви­ві­сок з хи­мер­ни­ми ки­ри­ли­чни­ми шри­фта­ми, гер­би, ло­го­ти­пи, рі­зно­ма­ні­тні за­ви­ван­ці на во­ро­тах і пар­ка­нах. Мо­жли­во, щось із цьо­го слу­гу­ва­ти­ме на­тхне­н­ням для на­сту­пних ро­біт Во­ро­тньо­ва.

По­ді­бний ху­до­жній ме­тод за­сто­со­вує бри­тан­ський ми­тець Ге­міш Фул­тон, який сам се­бе на­зи­ває walking artist (з англ. «ми­тець, що гу­ляє»). Під час сво­їх ман­дрі­вок пан Фул­тон по­слі­до­ву­є­ться прин­ци­па­ми ети­чної си­сте­ми leave no trace (з англ. «не за­ли­шай слі­дів»): яко­мо­га мен­ше втру­ча­є­ться у дов­кі­л­ля, не за­ли­шає ні­чо­го сво­го та не зби­рає ні­чо­го з со­бою. На­то­мість, вра­же­н­ня від по­до­ро­жі він пе­ре­дає пі­зні­ше в ін­ста­ля­ції у про­сто­рі га­ле­реї за до­по­мо­гою фо­то, гра­фі­ки, ілю­стра­ції та скуль­пту­ри.

Но­мі­наль­но за­вер­шаль­ною ча­сти­ною про­е­кту Во­ро­тньо­ва ста­ла са­ме ін­ста­ля­ція у га­ле­рей­но­му про­сто­рі — на Фе­сти­ва­лі мо­ло­дих укра­їн­ських ху­до­жни­ків у Ми­сте­цько­му ар­се­на­лі. «ЗА/С ХІД» там був пред­став­ле­ний кім­на­тою, що на­га­дує ре­кон­стру­кцію про­він­цій­но­го го­тель­но­го но­ме­ра: ста­рий стіл з ДСП, на сто­лі стос кни­жок, порт­рет Но­ва­лі­са, по­да­ро­ва­на в Ли­си­чан­ську ву­гли­на з там­те­шньої ша­хти, фі­гур­ка ша­хта­ря, па­кет з АТБ. По­руч крі­сло, тум­бо­чка, на ній ма­лень­кий те­ле­ві­зор з ква­дра­тним екра­ном. У те­ле­ві­зо­рі змон­то­ва­ні ко­ро­ткі ві­део з Instagram та Facebook, у яких Во­ро­тньов пов­ся­кчас про­сить по­до­ро­жніх ко­рів, со­бак чи кіз «ска­зать па­ру слов». На сті­ні по­руч схе­ма­ти­чний ма­лю­нок Во­ро­тньо­ва в ру­сі, бі­ля про­ти­ле­жної сті­ни — спи­сок на­се­ле­них пун­ктів, які Во­ва про­йшов. Схе­ма­ти­чний ма­лю­нок Во­ро­тньо­ва в ру­сі — при­віт з ґра­фі­ті-рай­тер­сько­го ми­ну­ло­го Во­ви, — мі­тка ху­до­жни­ка, яку він за­ли­шає за пер­шої-лі­пшої на­го­ди: на сті­нах га­ра­жів, ав­то­бу­сних зу­пин­ках, ло­го­ти­пі Олім­пі­а­ди-80, кар­ти­ні в одно­му з го­тель­них но­ме­рів.

Ра­ні­ше Во­ро­тньов не­о­дно­ра­зо­во на­зи­вав се­бе ван­да­лом і зді­ймав те­му ван­да­лі­зму в сво­їх ро­бо­тах. Во­се­ни 2014-го у на­зві про­е­кту в Цен­трі ві­зу­аль­ної куль­ту­ри він са­мо­і­ро­ні­чно на­звав­ся «ван­да­лузь­кий пес» (ори­гі­наль­на на­зва виставки Un Chien (V)andalou — ка­лам­бур із на­звою стрі­чки сюр­ре­а­лі­ста Лу­ї­са Бу­ню­е­ля Un Chien Аndalou, з фр. «Ан­да­лузь­кий пес»).

Від­то­ді Во­ро­тньо­ва мен­ше ви­рі­зняє ван­да­лізм — те­пер це, рад­ше, скром­ний шарм пре­ка­рі­а­ту. Він мо­же до­зво­ли­ти со­бі те, що не мо­же про­ле­та­рі­ат — «лю­ди пра­ці», яким бу­цім­то при­свя­че­но «ЗА/С ХІД».

Во­ро­тньов по­слі­дов­но про­ти­став­ляє свої ху­до­жні пра­кти­ки «сер­йо­зній ро­бо­ті»: у 2013-му в PinchukArtCentre він пе­ре­і­на­кшив фор­мат твор­чої май­стер­ні (англ. workshop) на walkshop (тоб­то на твор­чу про­гу­лян­ку).

Те­пер на п’ятах йо­го чо­біт на­пис walking class (англ. «хо­дя­чий клас») — пе­ре­ро­бле­не уста­ле­не working class (з англ. ро­бі­тни­чий клас). Ця кла­со­ва омо­ні­мія влу­чно від­би­ває аб­сурд бу­кваль­но­го про­чи­та­н­ня про­е­кту: Во­ва йде пі­шки, хо­ча між усі­ма мі­ста­ми існує спо­лу­че­н­ня; не­су­чи шма­ток ву­гі­л­ля ту­ди, де йо­го пов­но.

«ЗА/С ХІД» мо­жна спри­йма­ти як сво­го ро­ду ма­ре­н­ня, сно­хо­ді­н­ня, сенс яко­го зро­зумі­лий ли­ше до­ти, до­ки ми всі пе­ре­бу­ва­є­мо у ста­ні сну. Тра­кту­ва­н­ня ці­єї сно­ви­ди на­га­дує по­шук ву­гіль­но­го пла­сту — ми від­ки­да­є­мо по­верх­не­ві ша­ри й зав­зя­то ко­па­є­мо да­лі, роз­мір­ко­ву­ю­чи по­бі­чно про ефе­ктив­ні­ші за ву­гі­л­ля дже­ре­ла енер­гії.

Фо­то з сай­та pravda.com.ua.

По­гляд на хо­ді­н­ня як на ми­сте­цьку дію для Во­ро­тньо­ва не но­вий.

Но­мі­наль­но за­вер­шаль­ною ча­сти­ною про­е­кту Во­ро­тньо­ва ста­ла ін­ста­ля­ція у га­ле­рей­но­му про­сто­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.