Чем­піон­ський ек­за­мен

Укра­їн­ські ба­скет­бо­ліс­тки за­зна­ли пер­шої по­раз­ки у від­бо­рі на чем­піо­нат Єв­ро­пи-2019

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Матч за пер­ше мі­сце. Так у жі­но­чій ба­скет­боль­ній збір­ній Укра­ї­ни охре­сти­ли ки­їв­ський по­єди­нок про­ти ко­ман­ди Іспа­нії у від­бо­рі на чем­піо­нат Єв­ро­пи-2019. Пе­ред по­ба­че­н­ням з чин­ним чем­піо­ном кон­ти­нен­ту ві­тчи­зня­ні ба­скет­бо­ліс­тки, так са­мо як і їхні опо­нен­тки з Пі­ре­не­їв, ви­гра­ли два стар­то­ві ма­тчі єв­ро­ква­лі­фі­ка­ції (у Гол­лан­дії та Бол­га­рії). Від­так на пар­ке­ті сто­ли­чно­го Па­ла­цу спор­ту ми­ну­лої су­бо­ти ви­зна­чав­ся одно­о­сі­бний лі­дер гру­пи F.

Для від­бо­ру на Єв­ро­ба­скет пер­ша по­зи­ція у квар­те­ті має до­во­лі ви­зна­чаль­не зна­че­н­ня, адже га­ран­тує йо­го во­ло­да­рю здо­бу­т­тя пря­мої пе­ре­пус­тки на тур­нір. І хо­ча ре­гла­мент єв­ро­ква­лі­фі­ка­ції де­мон­струє хо­ро­шу при­хиль­ність i до ко­манд, які по­ся­дуть у сво­їх «пуль­ках» дру­гі мі­сця, шанс опи­ни­ти­ся в чи­слі двох із во­сьми не­ща­сли­вих ко­манд, які за­ли­ша­ться за бор­том фі­наль­ної ча­сти­ни зма­гань, зму­шує усіх охо­чих по­тра­пи­ти на Єв­ро­ба­скет де­мон­стру­ва­ти ма­кси­маль­ну від­да­чу на ета­пі ква­лі­фі­ка­ції.

За­га­лом, укра­їн­ські ба­скет­бо­ліс­тки пі­ді­бра­ли­ся до­сить близь­ко до пе­ре­мо­ги над три­ра­зо­ви­ми чем­піон­ка­ми Єв­ро­пи. Тро­хи б біль­ше кон­цен­тра­ції та впев­не­но­сті пі­до­пі­чним Го­ра­на Бо­шко­ви­ча, й у акти­ві «си­ньо-жов­тих» з’яви­ла­ся б іще одна пе­ре­мо­га над збір­ною, ко­тра во­ло­діє ти­ту­лом трі­ум­фа­то­ра ЧЄ. Так, у по­пе­ре­дньо­му від­бо­рі на Єв­ро­ба­скет укра­їн­ська збір­на дві­чі пе­ре­мо­гла пе­ре­мо­жниць ЧЄ-2015 з Сер­бії.

Утім про­ве­сти гру за по­ді­бним сце­на­рі­єм з іспан­ка­ми на­шим ба­скет­бо­ліс­ткам не вда­ло­ся. Дав­ся взна­ки біль­ший до­свід пі­ре­нейсь- кої ко­ман­ди, грав­ці ко­трої на остан­ніх хви­ли­нах гри про­де­мон­стру­ва­ли свою хо­ло­дно­кров­ність та стій­кість. Осо­бли­во про­ду­ктив­ною в ко­ман­ді чин­них чем­піо­нок кон­ти­нен­ту ста­ла Ла­у­ра Ні­колс, яка в за­клю­чній чвер­ті на­бра­ла 11 ба­лів. Її ж три­о­чко­вий ки­док за ра­хун­ку 66:65 на ко­ристь го­спо­да­рок зі­грав ви­рі­шаль­ну роль у фі­ні­шно­му рив­ку іспан­сько­го ко­ле­кти­ву, ко­трий, у під­сум­ку, ви­грав матч із чо­тир­ма очка­ми пе­ре­ва­ги — 68:72.

«Є одна річ, яка ме­ні сьо­го­дні не спо­до­ба­ла­ся, — це ве­ли­ка кіль- кість втрат, яких бу­ло 24. Хо­ча, за­га­лом, грою я за­до­во­ле­ний, адже нам вда­ло­ся по­ка­за­ти біль­шість з то­го, що ми ро­би­ли на тре­ну­ва­н­нях. Ко­ман­да ме­не чу­ла, са­мо­від­да­но бо­ро­ла­ся, по­ка­за­ла ха­ра­ктер і во­лю до пе­ре­мо­ги», — ска­зав пі­сля гри серб­ський на­став­ник «си-

Чем­піо­нат Єв­ро­пи. Жін­ки. Ква­лі­фі­ка­ція. Гру­па F. Укра­ї­на — Іспа­нія — 68:72 (21:15, 14:23, 18:19, 15:15; Удо­ден­ко (21 очко + 10 під­би­рань), Ягу­по­ва (20) — Тор­ренс (18), Ні­колс (12)). Бол­га­рія — Гол­лан­дія — 78:83.

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: Іспа­нія — 3 пе­ре­мо­ги/0 по­ра­зок, Укра­ї­на — 2/1, Гол­лан­дія — 1/2, Бол­га­рія — 0/3.

ньо-жов­тих» Го­ран Бо­шко­вич.

Ці­ка­во, що най­ре­зуль­та­тив­ні­шим грав­цем у скла­ді укра­їн­ської ко­ман­ди ста­ла не її без­за­пе­ре­чний лі­дер Алі­на Ягу­по­ва, а Та­ї­сія Удо­ден­ко з іта­лій­сько­го клу­бу «Лук­ка». Гра­ю­чи на по­зи­ції цен­тро­вої, во­на офор­ми­ла «дабл-дабл», зро­бив­ши де­сять під­би­рань та за­ро­бив­ши 21 очко. При цьо­му до­ро­бок ка­пі­та­на «си­ньо-жов­тих», для ко­трої не про­бле­мою бу­ло в по­пе­ре­дніх ма­тчах на­бра­ти за матч і 30 ба­лів, до ко­ши­ка іспа­нок за­ки­ну­ла ли­ше 20 пун­ктів.

«До ма­тчу з Іспа­ні­єю ми під­го­ту­ва­ли­ся ду­же до­бре, але пе­ре­мог­ти не змо­гли, адже у су­пер­ниць дов­ша ла­ва за­па­сних, во­ни мо­гли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти біль­ше грав­ців, щоб під­три­му­ва­ти темп гри», — ре­зю­му­ва­ла Удо­ден­ко, по­обі­цяв­ши при цьо­му ви­гра­ти на­сту­пний по­єди­нок від­бо­ру про­ти Гол­лан­дії, ко­трий від­бу­де­ться 14 лю­то­го в Ки­є­ві.

Фо­то УНІАН.

Най­ре­зуль­та­тив­ні­шою у скла­ді збір­ної Укра­ї­ни в ма­тчі про­ти іспа­нок бу­ла Та­ї­сія Удо­ден­ко.

Фо­то з сай­та albumizr.com.

Де­бю­ту­ю­чи за збір­ну Укра­ї­ни в Куб­ку фе­де­ра­ції, 15-рі­чна Мар­та Ко­стюк ви­гра­ла один із двох сво­їх ма­тчів про­ти су­пер­ниць з Ав­стра­лії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.