І зно­ву — до­ня

Кай­лі Джен­нер на­ро­ди­ла дів­чин­ку. На чер­зі — Хлоя Кар­даш’ян

Ukrayina Moloda - - Спорт - Алі­са КВАЧ

Не всти­гли лю­би­те­лі чу­жо­го ща­стя об­сма­ку­ва­ти по­дро­би­ці по­яви у ві­до­мої те­ле­ді­ви Кім Кар­даш’ян та її чо­ло­ві­ка, Кай­не Ве­ста, тре­тьої ди­ти­ни, до­не­чки Чі­ка­го, яку, на­га­да­є­мо, па­рі на­ро­ди­ла су­ро­га­тна ма­ма, як ле­ле­ка зно­ву за­ві­тав до ві­до­мої ро­ди­ни. Цьо­го ра­зу пер­віс­тка — теж дів­чин­ку — на­ро­ди­ла мо­лод­ша се­стра Кім, 20-рі­чна мо­дель Кай­лі Джен­нер. Ба­тьком ди­ти­ни став 25-рі­чний ре­пер Тре­віс Скотт, із яким у Кай­лі ви­ник ро­ман пі­сля роз­ри­ву з ко­ле­гою Тре­ві­са по твор­чо­му це­ху на ім’я Тай­га.

Для ба­га­тьох та­ка звіс­тка ста­ла не­спо­ді­ван­кою, оскіль­ки Кай­лі на остан­ніх мі­ся­цях ва­гі­тно­сті пра­кти­чно не з’яв­ля­ла­ся ні на пу­блі­ці, ні у со­цме­ре­жах. Про те, що він став дядь­ком, не знав на­віть рі­дний брат Кай­лі Бро­ді Джен­нер. «Ви­ба­чте, що я мов­ча­ла. Я ро­зу­мію, що ви зви­кли, що я три­маю вас в кур­сі всьо­го, че­рез що про­хо­джу. Але моя ва­гі­тність — це те, що я ви­рі­ши­ла не по­ка­зу­ва­ти на лю­ди. Я не пла­ну­ва­ла на цьо­му за­ро­би­ти. Я зна­ла, що моя ди­ти­на від­чу­ва­ти­ме бу­дья­кий стрес і всі мої емо­ції, то­му ви­рі­ши­ла зро­би­ти так для мо­го ма­лень­ко- го жи­т­тя і на­шо­го ща­стя», — на­пи­са­ла во­на пі­сля на­ро­дже­н­ня дів­чин­ки, яку на­зва­ли Стор­мі Веб­стер.

А тим ча­сом на під­хо­ді і тре­тя із се­стер — Хлоя Кар­даш’ян. 33-рі­чна зір­ка ре­а­лі­ті-шоу має на­ро­ди­ти пер­віс­тка у кві­тні — десь у тих чи­слах, що й гер­цо­ги­ня Кем­бри­дж­ська Кейт Мі­дл­тон. Як зі­зна­ла­ся Хлоя, во­на з її ко­ха­ним, 26рі­чним ба­скет­бо­лі­стом Трі­ста­ном Том­псо­ном, очі­ку­ють на си­на.

Те­пер сце­на­ри­стам шоу «Сі­мей­ка Кар­даш’ян» вар­то тер­мі­но­во мі­ня­ти на­стрій про­гра­ми і пе­ре­во­ди­ти акцен­ти з ро­дин­них скан­да­лів на ді­тей. Тим біль­ше, що ди­тя­чі шоу в ба­га­тьох ви­пад­ках бу­ва­ють ці­ка­ві­ши­ми і більш зво­ру­шли­ви­ми, ніж їхні до­ро­слі ана­ло­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.