А чо­ло­ві­кам — зась!

Бі­ля бе­ре­гів Фін­лян­дії з’явив­ся острів-ку­рорт тіль­ки для жі­нок

Ukrayina Moloda - - Спорт - На­та НЕТУДИХАТА

Пам’ята­є­те анек­дот про дів­чи­ну на пля­жі, яка сво­їх за­ли­цяль­ни­ків асо­ці­ю­ва­ла із ро­бо­чи­ми вер­ста­та­ми, від яких ні­ку­ди по­ді­ти­ся. Сміх смі­хом, а от аме­ри­кан­ська під­при­єм­ни­ця Крі­сті­на Рот з Нью-Йор­ка всер­йоз за­ми­сли­ла­ся над тим, як звіль­ни­ти жі­нок від на­дмір­ної ува­ги про­ти­ле­жної ста­ті і до­зво­ли­ти зо­се­ре­ди­ти­ся ви­ня­тко­во на со­бі. І для цьо­го во­на ви­рі­ши­ла ви­ку­пи­ти бі­ля бе­ре­гів Фін­лян­дії ці­лий острів і від­кри­ти там ку­рорт тіль­ки для жі­нок.

На дум­ку па­ні Рот, будь-яка жін­ка в при­су­тно­сті чо­ло­ві­ка ду­має пе­ред­усім про ко­сме­ти­ку, а не про вла­сне здо­ров’я. То­му для пов­но­цін­но­го від­по­чин­ку по­трі­бно зро­би­ти так, щоб ні­чо­го не від­во­лі­ка­ло, осо­бли­во — чо­ло­ві­ки. На та­ку ідею Крі­сті­ну на­штов­хну- ло від­ві­да­н­ня схо­жої «жі­но­чої» зо­ни на одно­му з пля­жів Ка­лі­фор­нії. На її остро­ві-ку­рор­ті, який отри­мав на­зву Super She («Су­пер Во­на»), бу­де 10 бу­ди­но­чків з усі­ма зру­чно­стя­ми, а до по­слуг від­ві­ду­ва­чів та­кож бу­дуть спа-про­це­ду­ри, йо­га, ме­ди­та­ція, за­ня­т­тя з ку­лі­на­рії та фі­тнес-тре­ну­ва­н­ня. При­чо­му, щоб за­ре­зер­ву­ва­ти но­мер, по­трі­бно бу­де за­пов­ни- ти ан­ке­ту і прой­ти своє­рі­дний кон­курс.

Пер­ші від­ві­ду­ва­чки ку­рор­ту змо­жуть від­по­чи­ти тут уже з ли­пня 2018 ро­ку. Са­ма го­спо­ди­ня на­го­ло­шує, що ні­чо­го не має про­ти чо­ло­ві­ків, але іно­ді тре­ба від­по­чи­ва­ти і від них, і не вба­чає в цьо­му жо­дної дис­кри­мі­на­ції. Зре­штою, є ж у Гре­ції го­ра Афон, ку­ди не пу­ска­ють жі­нок, — і ні­хто не скар­жи­ться.

Кай­лі Джен­нер.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.