Жо­дно­го ме­тра зем­лі не від­да­ли

Мо­лод­ший сер­жант Дми­тро Си­сков iз по­зив­ним «Про­во­дник» за­ги­нув під час об­стрі­лу на Лу­ган­щи­ні

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іван БОЙКО

Ра­да нац­без­пе­ки i обо­ро­ни Укра­ї­ни кон­ста­тує, що вже впро­довж 2017 ро­ку Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни про­су­ну­ли­ся на Дон­ба­сі на 10 і біль­ше кі­ло­ме­трів і зна­чно по­кра­щи­ли свої по­зи­ції.

«Про це при­єм­но го­во­ри­ти, що і 2016-й, і 2017-й ро­ки від­рі­зня­ли­ся від ми­ну­лих тим, що ми не від­да­ли жо­дно­го ме­тра сво­єї зем­лі. Це факт», — за­зна­чає се­кре­тар РНБО Оле­ксандр Тур­чи­нов.

За йо­го сло­ва­ми, всі спро­би змі­ни­ти кон­фі­гу­ра­цію на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня для бо­йо­ви­ків i ро­сій­ських військ «за­кін­чи­лись фі­а­ско».

«Во­ни не змо­гли ні від­би­ти жо­дний iз на­се­ле­них пун­ктів, ні про­су­ну­тись упе­ред. Нав­па­ки, ще раз хо­чу під­кре­сли­ти, на­ші вій­сько­ві по­кра­щи­ли свої по­зи­ції, і сьо­го­дні на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії не­має сил, які мо­гли б змі­ни­ти ту лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня, яка сьо­го­дні скла­ла­ся», — ска­зав се­кре­тар РНБО.

Утiм та­кі ма­лень­кі пе­ре­мо­ги да­ю­ться важ­кою ці­ною: ли­ше впро­довж ми­ну­ло­го по­не­діл­ка на фронті за­фі­ксо­ва­но 11 при­ціль­них во­ро­жих об­стрі­лів, під час яких за­ги­нув за­хи­сник Укра­ї­ни, ще двоє бій­ців отри­ма­ли по­ра­не­н­ня.

Ві­до­мо, що 37-рі­чний бо­єць 16-го ОМПБ «Пол­та­ва» 58-ї бри­га­ди Дми­тро Си­сков, мо­лод­ший сер­жант iз по­зив­ним «Про­во­дник» iз Чер­ні­го­ва за­ги­нув близь­ко 10-ї ран­ку на одній iз по­зи­цій ЗСУ на Лу­ган­щи­ні.

ООН має роз­гля­ну ти за­сто­су­ва­н­ня кон­тин­гент у в 20 ти­сяч вій­сько­во­слу­жбов­ців iз кра­їн, які не є чле­на­ми НАТО, і 4 ти­ся­чi по­лі­цей­ських для то­го, щоб до­по­мог ти ви­рі­ши­ти кри­зу в Укра­ї­ні. Про це йде­ться у зві­ті, який пре­зент ува­ти­му ть на Мюн­хен­ській кон­фе­рен­ції без­пе­ки цьо­го ти­жня.

Звіт склав ко­ли­шній Ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО Ан­дерс Фоґ Ра­смус­сен, який те­пер є ра­дни­ком Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка. Йо­го бу­де пре­зен­то­ва­но ви­со­ко­по­са­дов­цям, зокре­ма, спец­пред­став­ни­ку США з пи­тань Укра­ї­ни Курт у Вол­ке­ру.

«Для опе­ра­ції не­об­хі­дно за­лу­чи­ти низ­ку єв­ро­пей­ських кра­їн, та­ких як Шве­ція, кра­їн, які ма­ють до­свід ми­ро­твор­чих опе­ра­цій, та­ких як Бра­зи­лія, та кра­їн, яким до­ві­ряє Ро­сія, та­ких як Бі­ло­русь», — за­явив спів­ав­тор звіт у і екс­перт з ООН Ко­лум­бій­сько­го уні­вер­си­тет у Рі­чад Го­ван.

На йо­го д ум­ку, ство­ре­н­ня ми­ро­твор­чих сил мо­же до­зво­ли­ти про­ве­сти мі­сце­ві ви­бо­ри на схо­ді Укра­ї­ни від­по­від­но до до­ся­гну тих у 2015 ро­ці у Мін­ську до­мов­ле­но­стей. «Якщо вда­сться до­сить швид­ко роз­гор­ну ти при­су тність на мі­сцях, мо­жна бу­ло б пе­ре­йти до мі­сце­вих ви­бо­рів за 12 мі­ся­ців, а по­тім за­ли­ши­ти ми­ро­твор­ців на пе­рі­од охо­ло­дже­н­ня, на­при­клад, на два ро­ки за­га­лом», — на­го­ло­сив Го­ван.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.