НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

Му­зей ря­ту­ва­ти не по­спі­ша­ли

Не­по­прав­ни­ми втра­та­ми й ка­та­стро­фою для Му­зею Іва­на Гон­ча­ра мо­жу ть ста­ти на­слід­ки ава­рії на цен­траль­ній те­пло­тра­сі, че­рез яку за­то­пи­ло екс­по­на­ти цьо­го уні­каль­но­го культ ур­но­го за­клад у.

Близь­ко п’ятої го­ди­ни ран­ку пра­ців­ни­ки Му­зею Іва­на Гон­ча­ра ді­зна­ли­ся, що при­мі­ще­н­ня за­ли­ло га­ря­чою во­дою, але «МНСни­ки при­їха­ли ли­ше че­рез чо­ти­ри го­ди­ни пі­сля дзвін­ка. Про­сто жах!» — з обу­ре­н­ням роз­по­ві­ла про над­зви­чай­ну сит уа­цію спів­ро­бі­тни­ця му­зею Ма­рія По­ши­вай­ло. «Уся во­да по тру­бах те­че до нас у му­зей. На­ма­га­ю­ться якнай­швид­ше зу­пи­ни­ти цю вод у. По­всю­ди га­ря­ча па­ра, екс­по­на­ти вда­ло­ся врят ува­ти. Спів­ро­бі­тни­ки му­зею пра­цю­ють над тим, щоб до­ве­сти їх до по­трі­бно­го ста­ну. Ко­му­наль­ни­ки шу­ка­ють при­чи­ну, на­ма­га­ю­ться зу­пи­ни­ти вод у», — до­да­ла па­ні Ма­рія. Як з’ясу­ва­ло­ся, най­біль­ше по­стра­жда­ла цен­траль­на екс­по­зи­ція му­зею.

За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, про­рив став­ся не в при­мі­ще­ні му­зею, а десь по­бли­зу.

По­цу­пле­не — по­вер­ну­ти

Очіль­ни­ця дер­жав­ної ком­па­нії «Чор­но­мор­на­фто­газ» Сві­тла­на Нє­жно­ва за­яви­ла, що ак ти­ви її під­при­єм­ства, які за­ли­ши­ли­ся в оку­по­ва­но­му Кри­му, бу­де ого­ло­ше­но в між­на­ро­дний роз­шук.

«Ми бу­ли іні­ці­а­то­ра­ми прийнят тя ухвал су­дів про арешт цьо­го май­на. Це бу­ли аб­со­лю­тно пра­виль­ні дії. Я ду­маю, що наст упним кро­ком бу­де між­на­ро­дний роз­шук, але т у т ми пра­цю­ва­ти­ме­мо з Ген­про­ку­рат урою», — ска­за­ла Нє­жно­ва й у то­чни­ла, що ком­па­нія ак тив­но спів­пра­цює як із про­ку­рат урою Кри­му, так із Ге­не­раль­ною про­ку­рат урою Укра­ї­ни.

Уна­слі­док ане­ксії пів­остро­ва ком­па­нія втра­ти­ла 2 млрд. ку­бо­ме­трів що­рі­чно­го ви­до­бу тку при­ро­дно­го га­зу. До втор­гне­н­ня ро­сі­ян у Крим «Чор­но­мор­на­фто­газ» ви­до­бу­вав ву­гле­во­дні на 18 ро­до­ви­щах, ви­ко­ри­сто­ву­вав 4 са­мо­пі­дні­маль­ні бу­ро­ві уста­нов­ки, 24 плав­за­со­би, а та­кож га­зо­транс­порт­ну си­сте­му, яка вклю­ча­ла по­над 1 196 кі­ло­ме­трів ма­гі­страль­них га­зо­про­во­дів, у то­му чи­слі 286 кі­ло­ме­трів мор­ських, та ін­ші ак ти­ви. За­раз ком­па­нія до­бу­ває газ ли­ше на одно­му ро­до­ви­щі та за­без­пе­чує бла­ки­тним па­ли­вом мі с т о Ге ні чеськ Хер­сон­ської обла­сті .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.