Свя­то по-на­шо­му

У лі­те­ра­тур­но­му му­зеї на День за­ко­ха­них пре­зен­ту­ва­ти­муть аль­тер­на­ти­ву «ва­лен­ти­нів­ським» куль­кам

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ Хар­ків

Ве­чір із ро­ман­ти­чною на­звою «Сло­бо­жан­ський амур» спів­ро­бі­тни­ки Хар­ків­сько­го лі­те­ра­тур­но­го му­зею під­го­ту­ва­ли спе­ці­аль­но до Дня свя­то­го Ва­лен­ти­на, аби до­ве­сти, що мі­сце­ві традиції не гір­ші за чу­жо­зем­ні. До­по­ма­га­ти­муть їм у цьо­му лю­бов­ні істо­рії укра­їн­ських пи­сьмен­ни­ків рі­зних ча­сів, по­чи­на­ю­чи від хар­ків’яни­на Гри­го­рія Кві­тки-Основ’янен­ка і за­вер­шу­ю­чи най­пе­ре­кон­ли­ві­шим ро­ман­ти­ком ві­тчи­зня­ної по­е­зії Во­ло­ди­ми­ром Со­сю­рою.

Аль­тер­на­ти­вою ма­со­вій роз­да­чі ва­лен­ти­нів­ських сер­де­чок тут ста­нуть са­лон­ні ігри ХІХ – по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя під кра­сно­мов­ни­ми на­зва­ми «Флірт» і «Фант», ав­тор­ська гра «Істо­рія» за текс­та­ми пи­сьмен­ни­ків 1920-х ро­ків та май­стер­клас справ­жньої зва­би «Мо­ва ві­я­ла». «Спро­буй­те освід­чи­тись у ко­хан­ні, дру­жи­ти, не­на­ви­ді­ти або рев­ну­ва­ти ряд­ка­ми по­е­зії та про­зи по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя», — на­по­ле­гли­во ра­дять ор­га­ні­за­то­ри, за­кли­ка­ю­чи ві­ді­йти від нав’яза­них со­ці­у­мом стан­дар­тів.

Акти­ві­зу­ва­ли­ся ци­ми дня­ми і ві­тчи­зня­ні етно­гра­фи, які зна­йшли в укра­їн­ській традиції аль­тер­на­ти­ву ро­сій­ській Ма­сля­ній. Ви­яв­ля­є­ться, на­ші пред­ки у цей же час по­чи­на­ли від­зна­ча­ти свя­то Ко­ло­дія, що вла­што­ву­ва­ло­ся на честь ве­сня­но­го про­бу­дже­н­ня при­ро­ди. Йде­ться фа­кти­чно про пе­ре­дно­во­рі­чні тор­же­ства, оскіль­ки у до­хри­сти­ян­ські ча­си у нас Но­вий рік зу­стрі­ча­ли не в сі­чні, а з при­хо­дом те­пла. Ку­лі­нар­ні традиції теж бу­ли свої, і за­мість те­пе­рі­шніх млин­ців ва­ри­ли ва­ре­ни­ки iз си­ром (сим­вол Мі­ся­ця), ще­дро за­прав­ля­ю­чи їх вер­шко­вим ма­слом. «Тра­ди­цію ви­пі­ка­н­ня млин­ців біль­шою мі­рою впро­ва­ди­ли у нас са­ме в ра­дян­ський час, — ка­же етно­граф Оле­на Іва­нов­ська. — На всьо­му те­ре­ні Ра­дян­сько­го Со­ю­зу на­са­джу­ва­ли одні і ті са­мі свя­та, щоб традиції етно­сів, які вхо­ди­ли до скла­ду ім­пе­рії, від­хо­ди­ли на пе­ри­фе­рію і їх не зга­ду­ва­ли. Адже є нор­маль­на біо­ло­гі­чна по­тре­ба: ду­ша ба­жає свя­та».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.