Су­пе­ре­чка про одну го­ди­ну

У Єв­ро­со­ю­зі про­по­ну­ють від­мо­ви­ти­ся від «лі­тньо­го» ча­су

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія го­то­ва по­вер­ну­ти­ся до пи­та­н­ня «лі­тньо­го» і «зи­мо­во­го» ча­су. Це від­по­відь на ре­зо­лю­цію Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту від 8 лю­то­го, в якій де­пу­та­ти за­кли­ка­ли ЄК про­ве­сти ре­тель­ний ана­ліз що­до мо­жли­во­сті змін в цьо­му пи­тан­ні. Пе­ре­ве­де­н­ня ча­су ре­гла­мен­ту­є­ться ди­ре­кти­вою 2001 ро­ку. Нею ви­зна­ча­є­ться да­та вве­де­н­ня «лі­тньо­го» ча­су в усіх кра­ї­нах-чле­нах ЄС, а та­кож да­та пе­ре­хо­ду на «зи­мо­вий» час. Однак дискусія що­до цьо­го по­вер­та­є­ться: зокре­ма, Поль­ща, Есто­нія та Фін­лян­дія не в за­хва­ті від пра­кти­ки пе­ре­ве­де­н­ня стрі­лок і про­по­ну­ють уза­га­лі від неї від­мо­ви­ти­ся.

Ре­чни­ця Єв­ро­ко­мі­сії Мі­на Ан­дре­є­ва по­ві­до­ми­ла, що Брюс­сель го­то­вий ви­слу­ха­ти ар­гу­мен­ти всіх кра­їн і не ви­клю­чає змі­ни ди­ре­кти­ви. «Сьо­го­дні ми про­во­ди­мо пе­ре­гляд єв­ро­со­ю­зних норм iз ме­тою опти­мі­за­ції за­ко­но­дав­ства, і ди­ре­кти­ва про пе­ре­ве­де­н­ня ча­су та­кож обго­во­рю­є­ться», — роз­по­ві­ла Ан­дре­є­ва.

Кіль­ка ро­ків то­му ЄК про­ана­лі­зу­ва­ла це пи­та­н­ня. Згі­дно з її ви­снов­ком, гар­мо­ні­зо­ва­ний час не­об­хі­дний для пра­виль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня єди­но­го рин­ку. Про­тив­ни­ки пе­ре­ве- де­н­ня ча­су вва­жа­ють, що во­но не­га­тив­но впли­ває на здо­ров’я гро­ма­дян, осо­бли­во ді­тей і лі­тніх лю­дей.

Тож ба­га­то­рі­чна дискусія в Єв­ро­пі про пе­ре­хід на «лі­тній» час, схо­же, ви­йшла на фі­ні­шну пря­му, за­зна­чає «Ні­ме­цька хви­ля» з по­си­ла­н­ням на до­ку­мент, який був під­го­тов­ле­ний ро­бо­чою гру­пою Єв­ро­пар­ла­мен­ту під ке­рів­ни­цтвом че­сько­го де­пу­та­та Пав­ла Сво­бо­ди. Про­по­зи­цію, яка іні­ці­ює від­мі­ну пе­ре­хо­ду на лі­тній час, під­три­ма­ли 384 де­пу­та­ти, 154 про­го­ло­су­ва­ли «про­ти».

За сло­ва­ми па­на Сво­бо­ди, ви­пу­ще­на 1981 ро­ку ди­ре­кти­ва Єв­ро­пей­ських спіль­нот, а та­кож зга­да­на ди­ре­кти­ва ЄС від 2001 ро­ку не при­не­сли очі­ку­ва­но­го ефе­кту. При цьо­му Сво­бо­да по­слав­ся на остан­ні до­слі­дже­н­ня, які спро­сто­ву­ють про­гно­зи про сут­тє­ву еко­но­мію енер­гії вна­слі­док пе­ре­ве­де­н­ня го­дин­ни­ків дві­чі на рік. На­то­мість, ствер­джує де­пу­тат, змі­ни до­бо­во­го ри­тму під­ви­щу­ють ри­зи­ки для здо­ров’я лю­дей і тва­рин, на­го­ло­сив він. Че­ський де­пу­тат та­кож вка­зав на да­ні, які свід­чать про зро­ста­н­ня на 30% кіль­ко­сті ДТП в пер­ший ти­ждень пі­сля пе­ре­ве­де­н­ня стрі­лок го­дин­ни­ків.

Де­ба­ти та го­ло­су­ва­н­ня в Єв­ро­пар­ла­мен­ті ста­ли пер­шим

кро­ком до мо­жли­вої від­мі­ни пе­ре­хо­ду на «лі­тній» час в ЄС. Якщо Єв­ро­ко­мі­сія ухва­лить рі­ше­н­ня про від­мі­ну ди­ре­кти­ви від 2001 ро­ку, то пе­ре­ве­де­н­ня стрі­лок го­дин­ни­ків мо­жуть ска­су­ва­ти окре­мі кра­ї­ни Єв­ро­со­ю­зу.

Ідея від­мо­ви від «лі­тньо­го» ча­су має най­біль­шу су­спіль­ну під­трим­ку в Поль­щі, Ли­тві та Фін­лян­дії. Ці­ка­во, що до ці­єї гру­пи кра­їн вхо­дить і Есто­нія, яка є одні­єю з пер­ших кра­їн Єв­ро­пи, де пе­ре­хо­ди­ти на «лі­тній» час роз­по­ча­ли ще 1917 ро­ку, тоб­то 101 рік то­му.

У ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку фін­ський пар­ла­мент роз­гля­нув гро­ма­дян­ську іні­ці­а­ти­ву про від­мі­ну пе­ре­хо­ду на «лі­тній» час, яка зі­бра­ла по­над 70 ти­сяч під­пи­сів. Іні­ці­а­ти­ву до­ве­ло­ся від­хи­ли­ти, оскіль­ки Фін­лян­дія має під­по­ряд­ко­ву­ва­ти­ся ди­ре­кти­ві ЄС і не мо­же са­мо­стій­но ухва­лю­ва­ти та­кі рі­ше­н­ня. Але 26 сі­чня цьо­го ро­ку Фін­лян­дія ви­рі­ши­ла про­су­ва­ти свою ідею від­мі­ни «лі­тньо­го» ча­су в Єв­ро­пар­ла­мен­ті, за­ру­чив­шись під­трим­кою ін­ших кра­їн-чле­нів ЄС. Як ба­чи­мо, успі­шно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.