Як за­ре­є­тру­ва­ти но­во­на­ро­дже­ну ди­ти­ну?

Від­по­від­ає мі­ністр юсти­ції Укра­ї­ни Пав­ло Пе­трен­ко

Ukrayina Moloda - - Право -

Пав­ле Дми­тро­ви­чу, ми го­ту­є­мо­ся до най­ва­жли­ві­шої по­дії, до на­ро­дже­н­ня си­но­чка. Я чи­та­ла ва­ші кон­суль­та­ції з ба­га­тьох пи­тань, але ви так і не роз­по­ві­ли де­таль­но, яка про­це­ду­ра ре­є­стра­ції ди­ти­ни пі­сля на­ро­дже­н­ня. Ска­жіть, будь ла­ска, що і за чим нам тре­ба бу­де зро­би­ти і на що звер­ну­ти ува­гу?

Що по­трі­бно зро­би­ти пі­сля на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни?

Ба­тьки зо­бов’яза­ні не пі­зні­ше одно­го мі­ся­ця від дня по­ло­гів за­ре­є­стру­ва­ти на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни в ор­га­ні дер­жав­ної ре­є­стра­ції актів ци­віль­но­го ста­ну за мі­сцем про­жи­ва­н­ня одно­го з ба­тьків або за мі­сцем на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни. За­яв­ни­ка­ми мо­жуть бу­ти як ба­тьки ди­ти­ни, так і ін­ші осо­би. При­су­тність обох ба­тьків є обов’яз­ко­вою, якщо ба­тьки ма­ють рі­зні прі­зви­ща. Дер­жав­на ре­є­стра­ція про­во­ди­ться з одно­ча­сним ви­зна­че­н­ням по­хо­дже­н­ня ди­ти­ни та при­сво­є­н­ням їй іме­ні, прі­зви­ща та по ба­тько­ві.

Як ви­зна­ча­є­ться по­хо­дже­н­ня ди­ти­ни?

По­хо­дже­н­ня ди­ти­ни від ма­те­рі ви­зна­ча­є­ться на під­ста­ві до­ку­мен­та за­кла­ду охо­ро­ни здо­ров’я про на­ро­дже­н­ня нею ди­ти­ни. По­хо­дже­н­ня ди­ти­ни від ба­тька ви­зна­ча­є­ться на під­ста­ві сві­до­цтва про шлюб, якщо на час на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни ма­ти пе­ре­бу­ва­ла з ним у шлю­бі. Якщо ба­тьки не пе­ре­бу­ва­ють у шлю­бі, по­хо­дже­н­ня ди­ти­ни від ба­тька ви­зна­ча­є­ться за пи­сьмо­вою за­явою ма­те­рі та ба­тька ди­ти­ни про ви­зна­н­ня ба­тьків­ства або за рі­ше­н­ням су­ду.

При на­ро­джен­ні ди­ти­ни у ма­те­рі, яка не пе­ре­бу­ває у шлю­бі, у ви­пад­ках, ко­ли не­має спіль­ної за­яви ба­тьків або від­по­від­но­го рі­ше­н­ня су­ду, за­пис про ба­тька про­ва­ди­ться за прі­зви­щем та гро­ма­дян­ством ма­те­рі, а ім’я та по ба­тько­ві ба­тька ди­ти­ни за­пи­су­ють за її вка­зів­кою.

Які до­ку­мен­ти по­трі­бні для ре­є­стра­ції на­ро­дже­н­ня?

Одно­ча­сно із за­явою про дер­жав­ну ре­є­стра­цію на­ро­дже­н­ня (усною або пи­сьмо­вою) для про­ве­де­н­ня дер­жав­ної ре­є­стра­ції на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни по­да­є­ться:

— па­спорт за­яв­ни­ка, якщо за­яв­ни­ка­ми є не її ба­тьки;

— до­ку­мент, який під­твер­джує факт на­ро­дже­н­ня, — ме­ди­чний до­ку­мент, ви­да­ний за­кла­дом охо­ро­ни здо­ров’я;

— па­спор­ти ба­тьків або одно­го з них;

— до­ку­мент, що під­твер­джує по­хо­дже­н­ня ди­ти­ни від ба­тька (сві­до­цтво про шлюб або спіль­на за­ява ма­те­рі та ба­тька ди­ти­ни або за­ява ма­те­рі);

— за від­су­тно­сті до­ку­мен­та за­кла­ду охо­ро­ни здо­ров’я або ме­ди­чної кон­суль­та­тив­ної ко­мі­сії під­ста­вою для ре­є­стра­ції на­ро­дже­н­ня є рі­ше­н­ня су­ду про вста­нов­ле­н­ня фа­кту на­ро­дже­н­ня.

Як ви­зна­чи­ти­ся з ім’ям, прі­зви­щем та по ба­тько­ві ди­ти­ни?

При дер­жав­ній ре­є­стра­ції на­ро­дже­н­ня ди­ти­ні при­сво­ю­є­ться прі­зви­ще, ім’я та по ба­тько­ві. Прі­зви­ще ди­ти­ни ви­зна­ча­ють за пріз-

ви­щем ба­тьків. Якщо ма­ти й ба­тько ма­ють рі­зні прі­зви­ща, прі­зви­ще ди­ти­ни ви­зна­ча­ють за їхньою зго­дою. Ба­тьки, які ма­ють рі­зні прі­зви­ща, мо­жуть при­сво­ї­ти ди­ти­ні по­двій­не прі­зви­ще. Спір між ба­тька­ми що­до прі­зви­ща ди­ти­ни мо­же ви­рі­шу­ва­ти­ся ор­га­ном опі­ки або су­дом.

Ім’я ди­ти­ни ви­зна­ча­ють за зго­дою ба­тьків. Ім’я ди­ти­ни, на­ро­дже­ної жін­кою, яка не пе­ре­бу­ває у шлю­бі, ви­зна­чає ма­ти ди­ти­ни. Ди­ти­ні мо­же бу­ти да­но не біль­ше двох імен, якщо ін­ше не ви­пли­ває зі зви­чаю на­ціо­наль­ної мен­ши­ни, до якої на­ле­жать ма­ти або ба­тько. Спір між ба­тька­ми що­до іме­ні ди­ти­ни мо­же ви­рі­шу­ва­ти­ся ор­га­ном опі­ки або су­дом.

По ба­тько­ві при­сво­ю­є­ться за вла­сним іме­нем ба­тька. Якщо ба­тько має по­двій­не ім’я, то по ба­тько­ві ди­ти­ні при­сво­ю­є­ться за одним із них. На про­ха­н­ня ба­тьків по ба­тько­ві мо­же та­кож утво­рю­ва­тись згі­дно з на­ціо­наль­ни­ми тра­ди­ці­я­ми або не при­сво­ю­ва­тись вза­га­лі. Якщо ба­тьків­ство ди­ти­ни не ви­зна­но, по ба­тько­ві ви­зна­ча­є­ться за іме­нем осо­би, яку ма­ти ди­ти­ни на­зва­ла її ба­тьком.

Де пра­цює по­слу­га з при­йо­му до­ку­мен­тів для ре­є­стра­ції у по­ло­го­вих бу­дин­ках?

З ме­тою ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов, спря­мо­ва­них на спро­ще­н­ня до­сту­пу гро­ма­дян до адмі­ні­стра­тив­них по­слуг в усіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни на­да­є­ться по­слу­га що­до при­йо­му до­ку­мен­тів, не­об­хі­дних для дер­жав­ної ре­є­стра­ції на­ро­дже­н­ня, та ви­да­чі від­по­від­но­го сві­до­цтва без­по­се­ре­дньо в по­ло­го­вих бу­дин­ках. За­га­лом у 477 ме­ди­чних уста­но­вах. За 2016-2017 ро­ки ці­єю по­слу­гою ско­ри­ста­ли­ся 238 166 гро­ма­дян.

Ін­фор­ма­ція про по­ло­го­ві бу­дин­ки, в яких мо­жна отри­ма­ти сві­до­цтво про на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни, роз­мі­ще­на на офі­цій­но­му веб-сай­ті Мі­ні­стер­ства юсти­ції (https:// minjust.gov.ua).

Які до­да­тко­ві по­слу­ги мо­жна отри­ма­ти ра­зом зі сві­до­цтвом?

За ба­жа­н­ням ба­тьків чи одно­го з них під час про­ве­де­н­ня дер­жав­ної ре­є­стра­ції на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни мо­жуть бу­ти прийня­ті до­ку­мен­ти для ре­є­стра­ції мі­сця про­жи­ва­н­ня но­во­на­ро­дже­ної ди­ти­ни.

Чи є по­ка­ра­н­ня для ба­тьків, які не­своє­ча­сно за­ре­є­стру­ва­ли ди­ти­ну?

Не­своє­ча­сна без по­ва­жної при­чи­ни дер­жав­на ре­є­стра­ція ба­тька­ми на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни в дер­жав­них ор­га­нах дер­жав­ної ре­є­стра­ції актів ци­віль­но­го ста­ну тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу від одно­го до трьох не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян (від 51 до 153 грн.).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.