«Вкра­ли ав­то? Ви­ку­пи!»

За що Слу­жба вну­трі­шньої без­пе­ки за­три­ма­ла по­лі­цей­сько­го

Ukrayina Moloda - - Право - Іван ПОВАЛЯЄВ

За­сту­пник го­ло­ви На­цпо­лі­ції — на­чаль­ник Де­пар­та­мен­ту ка­дро­во­го за­без­пе­че­н­ня Ігор Кли­мен­ко пред­ста­вив ко­ле­кти­ву но­во­при­зна­че­но­го ке­рів­ни­ка Управ­лі­н­ня з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції та про­ве­де­н­ня лю­стра­ції На­цпо­лі­ції Іго­ря Зве­зді­на.

За сло­ва­ми пол­ков­ни­ка Зве­зді­на, на да­но­му ета­пі очо­лю­ва­ний ним під­роз­діл пра­цю­ва­ти­ме над пра­во­вою осві­тою осо­бо­во­го скла­ду На­цпо­лі­ції Укра­ї­ни — са­ме у га­лу­зi за­по­бі­га­н­ня по­ру­ше­н­ням ан­ти­ко­ру­пцій­но­го за­ко­но­дав­ства. На­ра­зі пра­ців­ни­ки управ­лі­н­ня кон­тро­лю­ють до­три­ма­н­ня чин­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го за­ко­но­дав­ства не ли­ше ді­ю­чи­ми по­лі­цей­ськи­ми, а й ти­ми, хто звіль­ня­є­ться з лав по­лі­ції.

«На­ше зав­да­н­ня — за­хи­сти­ти і убез­пе­чи­ти всіх по­лі­цей­ських — від ря­до­во­го до ге­не­ра­ла — від мо­жли­вих по­ру­шень ан­ти­ко­ру­пцій­но­го за­ко­но­дав­ства», — на­го­ло­сив Ігор Зве­здін.

Во­дно­час Ігор Кли­мен­ко за­ува­жив, що кон­троль за до­три­ма­н­ням під­ле­гли­ми ди­сци­плі­ни і за­кон­но­сті, зокре­ма — і у сфе­рі про­ти­дії ко­ру­пції, є зо­ною від­по­від­аль­но­сті ко­жно­го ке­рів­ни­ка. «Ви від­по­від­а­є­те, я маю на ува­зі за­сту­пни­ків ке­рів­ни­ків з ка­дро­во­го за­без­пе­че­н­ня, са­ме за на­вча­н­ня всіх на­ших пра­ців­ни­ків. Тре­ба «вби­ти в го­ло­ву», в яких ви­пад­ках не­об­хі­дно тер­мі­но­во вно­си­ти змі­ни до де­кла­ра­ції, або в яко­му фор­ма­ті тре­ба взя­ти в по­да­тко­вій ін­фор­ма­цію для то­го, щоб вча­сно і прав­ди­во по­да­ти всі ма­те­рі­а­ли», — на­го­ло­сив пан Кли­мен­ко.

Фо­то На­цпо­лі­ції.

Ви­ма­га­ча з по­лі­ції за­три­ма­ли під час отри­ма­н­ня до­ла­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.