Ре­а­дмі­сія на чар­те­рі

Са­а­ка­шві­лі став пер­шим ви­гнан­цем, яко­го ви­дво­ри­ли з Укра­ї­ни на при­ва­тно­му лі­та­ку

Ukrayina Moloda - - Право - Іван БОЙКО

За­три­ма­н­ня і ви­дво­ре­н­ня з Укра­ї­ни ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Гру­зії, лі­де­ра «Ру­ху но­вих сил» Мі­хе­ї­ла Са­а­ка­шві­лі ми­ну­ло­го по­не­діл­ка спри­чи­ни­ло в екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі обго­во­ре­н­ня за­кон­но­сті­не­за­кон­но­сті та­ких дій при­кор­дон­ни­ків і по­лі­цей­ських, які їм до­по­ма­га­ли.

Уже на­сту­пно­го дня по­ча­ли «ла­ма­ти спи­си» нав­ко­ло пи­та­н­ня, чи на­ле­жить при­ва­тний лі­так, на яко­му Са­а­ка­шві­лі до­ста­ви­ли до Вар­ша­ви, Пре­зи­ден­ту По­ро­шен­ку. То­ді як на по­верх­ні за­ли­ша­є­ться не сфор­му­льо­ва­не ні­ким як слід пи­та­н­ня: а чи не за­до­ро­го для держ­бю­дже­ту во­ю­ю­чої кра­ї­ни про­во­ди­ти про­це­ду­ри ре­а­дмі­сії, по­слу­го­ву­ю­чись чар­тер­ни­ми лі­та­ка­ми? Бо зро­зумі­ло ж, що ви­па­док із Са­а­ка­шві­лі став ви­ня­тком, й ін­ших по­ру­шни­ків кор­до­ну при­кор­дон­ни­ки чар­те­ра­ми не ви­дво­ря­ють.

Якщо Мі­хо скан­даль­но за­йшов в Укра­ї­ну пі­шки, чо­му б йо­го не від­пра­ви­ти до Поль­щі на­зад якщо не ав­то­бу­сом, то за­лі­зни­цею? Про­те опаль­но­го по­лі­ти­ка одра­зу пі­сля бли­ска­ви­чно­го за­три­ма­н­ня у сто­ли­чно­му ре­сто­ра­ні гру­зин­ської ку­хні «Су­лу­гу­ні» по­ве­зли до ае­ро­пор­ту «Бо­ри­спіль».

Адмі­ні­стра­тор ре­сто­ра­ну зга­дує: «Са­а­ка­шві­лі кри­чав. Йо­го ви­тя­гли по схо­дах. Він ні­чо­го не встиг зро­би­ти. Стя­гну­ли зі схо­дів і по­тя­гну­ли на ву­ли­цю. Бу­ло ба­га­то кри­ків».

«Усе ста­ло­ся ду­же швид­ко, бу­кваль­но хви­ли­ни за дві. Вло­ми­ли­ся десь чо­ло­вік 25, по­са­ди­ли охо­ро­ну на під­ло­гу бі­ля го­лов­но­го вхо­ду в ре­сто­ран, ча­сти­на за­йшла звер­ху до сто­ли­ка на дру­го­му по- вер­сі, де си­дів Са­а­ка­шві­лі. Йшли від­ра­зу ці­ле­спря­мо­ва­но до ньо­го. Йо­го за­ла­ма­ли і ви­ве­ли че­рез чор­ний хід. Біль­ше ні­ко­го не за­три­му­ва­ли. В цей час у ре­сто­ра­ні бу­ли й ін­ші від­ві­ду­ва­чі, всі ду­же зля­ка­ли­ся», — до­дає ще й офі­ці­ан­тка.

Тож ко­ли при­хиль­ни­ки Са­а­ка­шві­лі ли­ше зби­ра­ли­ся в ае­ро­пор­тах «Бо­ри­спіль» і «Жу­ля­ни», щоб за­ва­ди­ти ви­дво­рен­ню сво­го лі­де­ра рей­со­ви­ми лі­та­ка­ми, він уже був на пів­шля­ху до Вар­ша­ви.

Ре­чник Держ­при­кор­дон­слу­жби Олег Сло­бо­дян ка­же, що Са­а­ка­шві­лі бу­ло по­вер­ну­то до Поль­щі, як кра­ї­ни сво­го по­пе­ре­дньо­го пе­ре­бу­ва­н­ня. В Укра­ї­ні він про­грав су­ди всіх ін­стан­цій, як що­до не­за­кон­но­го пе­ре­ти­ну кор­до­ну, так і в по­зов­них ви­мо­гах до Дер­жав­ної мі­гра­цій­ної слу­жби у ви­знан­ні йо­го бі­жен­цем. То­му де-юре Са­а­ка­шві­лі пе­ре­бу­вав в Укра­ї­ні не­за­кон­но.

Поль­ща не спе­ре­ча­ла­ся з Укра­ї­ною в цьо­му пи­тан­ні й прийня­ла лі­де­ра пар­тії «Рух но­вих сил» за про­це­ду­рою ре­а­дмі­сії як по­ру­шни­ка кор­до­ну. Це озна­чає, що при­кор­дон­ни­ки ЄС не да­дуть Мі­хо прой­ти кор­дон у на­прям­ку Укра­ї­ни, як би він не обі­цяв по­вер­ну­ти­ся най­ближ­чим ча­сом.

«Під­ста­вою для ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня бу­ло прийня­т­тя за­яви про ре­а­дмі­сію, по­да­не На­ціо­наль­ною мі­гра­цій­ною слу­жбою Укра­ї­ни до го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча При­кор­дон­ної слу­жби. Бе­ру­чи до ува­ги той факт, що М. Са­а­ка­шві­лі є чо­ло­ві­ком гро­ма­дян­ки дер­жа­ви-чле­на Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, за­пит укра­їн­ської сто­ро­ни бу­ло роз­гля­ну­то по­зи­тив­но», — по­ві­дом­ляє При­кор­дон­на слу­жба Поль­щі.

Зві­сно, Са­а­ка­шві­лі мо­же оскар­жи­ти це рі­ше­н­ня в ін­сти­ту­ці­ях ЄС. На­ра­зі ж він про­сить до­по­мо­ги в Єв­ро­со­ю­зу та, зокре­ма, кан­цле­ра Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ли Мер­кель.

«У ка­фе в Ки­є­ві на ме­не на­па­ли чо­ло­ві­ки в ма­сках, во­ни ви­кра­ли ме­не, по­гро­жу­ва­ли ме­ні й ви­ве­зли ме­не на при­ва­тно­му лі­та­ку в Поль­щу. За ці­єю акці­єю сто­їть ко­рум­по­ва­ний укра­їн­ський Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко», — ка­же він у ко­мен­та­рях єв­ро­пей­ським ЗМІ.

Утiм у са­мо­му Ки­є­ві при­бі­чни­кам Са­а­ка­шві­лі не вда­ло­ся зі­бра­ти ве­ле­лю­дну юр­бу на Бан­ко­вій у день ви­дво­ре­н­ня лі­де­ра. Уча­сни­ки не­ве­ли­чко­го пі­ке­ту по­штов­ха­ли­ся-по­би­ли­ся з пра­во­охо­рон­ця­ми по­бли­зу адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та і тим са­мим при­вер­ну­ли хоч якусь ува­гу ЗМІ до сво­єї акції про­те­сту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.