Від­шко­ду­ва­ти по­да­тки

Ко­ру­пцій­не ген­длю­ва­н­ня за­ко­но­дав­ством зни­щує аграр­ну га­лузь

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СИДОРЕНКО

Все­укра­їн­ська аграр­на ра­да про­ве­ла дру­ге за­галь­но­на­ціо­наль­не аграр­не ві­че. Де­пу­та­ти обла­сних рад, на­ро­дні де­пу­та­ти від усіх пар­ла­мент­ських фра­кцій та ке­рів­ни­ки аграр­них під­при­ємств з усіх обла­стей Укра­ї­ни ви­сло­ви­лись ка­те­го­ри­чно про­ти від­мі­ни бю­дже­тно­го від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ при екс­пор­ті олій­них. Згі­дно зі змі­на­ми до По­да­тко­во­го ко­де­ксу, що вст упи­ли в си­лу з 1 сі­чня 2018 ро­ку, від­шко­ду­ва­н­ня екс­порт­но­го ПДВ для сої бу­де ска­со­ва­не з 1 ве­ре­сня 2018 ро­ку по 31 гру­дня 2021 ро­ку, а рі­па­ку — з 1 сі­чня 2020 ро­ку по 31 гру­дня 2021 ро­ку.

За під­сум­ка­ми ві­че на­пра­ви­ли офі­цій­не звер­не­н­ня на ім’я Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка, Прем’єр-мі­ні­стра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на та Го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни Ан­дрія Па­ру­бія з ви­мо­гою спри­я­ти при­ско­рен­ню роз­гляд у та прийня­т­тя за­ко­но­про­ек т у №7403-2. В яко­му про­по­ну­ють ви­клю­чи­ти з По­да­тко­во­го ко­де­ксу по­ло­же­н­ня що­до не­від­шкод ува­н­ня ПДВ при екс­пор­ті олій­них культ ур. «Ми да­є­мо три ти­жні. Якщо за цей час за­ко­но­про­ект №7403-2 не бу­де вклю­че­ний до по­ряд- ку ден­но­го та під­три­ма­ний, пе­ре­хо­ди­мо до більш рі­шу­чих дій. Бу­де­мо пе­ре­кри­ва­ти до­ро­ги», — за­зна­чив го­ло­ва Все­укра­їн­ської Аграр­ної ра­ди Ан­дрій Ди­кун.

За прийнят тя за­ко­но­про­ек т у № 7403-2 вист упи­ли най­біль­ші аграр­ні асо­ці­а­ції.

Ска­су­ва­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ зав­дасть зби­тків укра­їн­ським сіль­го­спви­ро­бни­кам і збіль­шить при­бу­тки пе­ре­ро­бних під­при­ємств, що на­ле­жать ве­ли­ким ві­тчи­зня­ним олі­гар­хі­чним, а та­кож між­на­ро­дним транс­на­ціо­наль­ним кор­по­ра­ці­ям. «Ми вва­жа­є­мо, що іні­ці­а­ти­ва в цьо­му пи­тан­ні йде від кіль­кох аг- ро­хол­дин­гів, у пер­шу черг у — пе­ре­ро­бни­ків. І ці­на пи­та­н­ня ста­но­вить близь­ко 10-15 млрд. грн. По су ті, це ко­ру­пцій­на схе­ма», — ка­же ке­рів­ник ТОВ «Ро­бі­макс-Агро» iз Хмель­нич­чи­ни Алім Мі­щук.

Не­від­шко­ду­ва­н­ня при екс­пор­ті окре­мих ка­те­го­рій то­ва­рів — про­яв по­да­тко­вої дис­кри­мі­на­ції та по­ру­ше­н­ня основ­но­го з прин­ци­пів По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни — рів­ність усіх пла­тни­ків пе­ред за­ко­ном не­за­ле­жно від здій­сню­ва­но­го ви­ду ді­яль­но­сті. До­да­тко­ве сти­му­лю­ва­н­ня пе­ре­ро­бних пот ужно­стей, про яке го­во­рять при­хиль­ни­ки ска­су­ва­н­ня від­шкод ува­н­ня ПДВ при екс­пор­ті олій­них, на­справ-

ді не по­трі­бне. Пе­ре­роб­ка сої рен­та­бель­на і за остан­ні п’ять ро­ків во­на зро­сла на 65 від­со­тків. Крім то­го, за сло­ва­ми го­ло­ви ВАР Ан­дрія Ди­ку­на, від­мо­ва від ком­пен­са­ції екс­порт­но­го ПДВ на сою при­зве­де до зни­же­н­ня рен­та­бель­но­сті ви­ро­щу­ва­н­ня ці­єї культ ури на 9 від­со­тків. Зре­штою, агра­рії буд у ть ви­му­ше­ні ско­ро­чу­ва­ти по­сі­ви да­ної культ ури, в ре­зуль­та­ті чо­го у 2018 ро­ці ви­ро­бни­цтво сої в Укра­ї­ні змен­ши­ться вдві­чі.

Ско­ро­че­н­ня по­сі­вів сої ав­то­ма­ти­чно при­зве­де до ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва со­є­во­го шрот у, одно­го з ви­дів кор­мів для ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би. То­му мо­ло­чні го­спо­дар­ства ім­порт ува­ти­му ть йо­го з Бра­зи­лії. В ре­зуль­та­ті, ви­ро­бни­ки мо­ло­ка буд у ть зму­ше­ні під­ви­щи­ти ці­ни на свою про­ду­кцію. От­же, прийнят тя нор­ми що­до не­від­шкод ува­н­ня екс­порт­но­го ПДВ зав­дасть шко­ди усьо­му аграр­но­му се­кто­ру та еко­но­мі­ці на­шої кра­ї­ни в ці­ло­му.

Ска­су­ва­н­ня від­шкод ува­н­ня ПДВ при екс­пор­ті олій­них культ ур є та­кож гру­бим по­ру­ше­н­ням зо­бов’язань, взя­тих Укра­ї­ною при вст упі до СОТ і під­пи­сан­ні Уго­ди про асо­ці­а­цію з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.