ЦІКАВІ ФАКТИ

Ukrayina Moloda - - Нація -

* Укра­їн­ська вхо­дить до трій­ки най­кра­си­ві­ших мов у сві­ті. На мов­но­му кон­кур­сі в Іта­лії її ви­зна­ли дру­гою за ме­ло­дій­ні­стю мо­вою сві­ту (пі­сля іта­лій­ської). На мов­но­му кон­кур­сі, який про­йшов у Па­ри­жі у 1934 ро­ці, укра­їн­ську мо­ву ви­зна­но тре­тьою най­більш кра­си­вою мо­вою в сві­ті (пі­сля фран­цузь­кої та пер­ської) за та­ки­ми кри­те­рі­я­ми, як фо­не­ти­ка, ле­кси­ка, фра­зе­о­ло­гія й бу­до­ва ре­че­н­ня.

* Укра­їн­ська мо­ва є одні­єю з най­по­ши­ре­ні­ших мов у сві­ті, і за кіль­кі­стю но­сі­їв за­ймає 26те мі­сце у сві­ті.

* Офі­цій­но вва­жа­є­ться, що пі­сля ви­да­н­ня «Ене­ї­ди» Іва­на Ко­тля­рев­сько­го укра­їн­ська мо­ва бу­ла при­рів­ня­на до лі­те­рат ур­ної мо­ви. Іва­на Ко­тля­рев­сько­го по пра­ву вва­жа­ють осно­во­по­ло­жни­ком но­вої укра­їн­ської мо­ви.

* Най­більш вжи­ва­ною лі­те­рою в укра­їн­сько­му ал­фа­ві­ті є лі­те­ра «п». Та­кож на цю лі­те­ру по­чи­на­є­ться най­біль­ша кіль­кість слів. То­ді ж як най­рід­ше вжи­ва­ною лі­те­рою укра­їн­сько­го ал­фа­віт у є «ф». В укра­їн­ській мо­ві сло­ва, які по­чи­на­ю­ться з ці­єї лі­те­ри, в біль­шо­сті ви­пад­ків, за­по­зи­че­ні з ін­ших мов.

* У 448 р. н.е. ві­зан­тій­ський істо­рик Пріск Па­ні­кій­ський, пе­ре­бу­ва­ю­чи у та­бо­рі г ун­сько­го во­ло­да­ря Ат ті­ли (на те­ри­то­рії су­ча­сної Укра­ї­ни), то­го са­мо­го Ат ті­ли, який роз­гро­мив Рим­ську ім­пе­рію, за­пи­сав сло­ва «мед» і «стра­ва».

* У 1918—1920 ро­ках укра­їн­ська мо­ва бу­ла офі­цій­ною мо­вою Ку­бан­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки.

* Одні­єю з офі­цій­них мов Ве­ли­ко­го кня­зів­ства Ли­тов­сько­го бу­ла ру­ська мо­ва.

* За ме­жа­ми Єв­ро­пи укра­їн­ська мо­ва має на­пів­о­фі­цій­ний стат ус у США (округ Кук штат у Іл­лі­нойс). Ві­до­мо, що округ Кук у шта­ті Іл­лі­нойс — це 16-й з най­біль­ших у сві­ті уря­дів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. В цьо­му окру­зі про­жи­ває близь­ко 5,5 міль­йо­на на­се­ле­н­ня, до скла­ду округ у вхо­дить мі­сто Чи­ка­го ра­зом iз пе­ред­мі­стя­ми. Укра­їн­ська мо­ва бу­ла обра­на як одна з най­більш вжи­ва­них мов у да­но­му ра­йо­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.